IBPP4/443-972/09/JP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-972/09/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-972/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2009 r. (data wpływu 17 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) oraz z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 września 2009 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 22 września 2009 r. znak: IBPP4/443-972/09/JP oraz pismem z dnia 14 października 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w okresie od 25 marca 2009 r. do 13 listopada 2009 r. realizuje projekt pn. "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia".

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań inwestycyjnych:

* budowa sieci informatycznej SP ZOZ, w skład, której wejdzie główna sieć informatyczna wraz z okablowaniem gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń, sieć energetyczna do zasilania urządzeń komputerowych, centralne zasilanie awaryjne UPS wraz z agregatem prądotwórczym,

* zakup sprzętu informatycznego, w tym 1 serwera głównego z monitorem, 15 stacji roboczych z monitorami, drukarkami i czytnikami, 5 switchów zarządzalnych 10/100/1000 port 8,

* zakup oprogramowania podstawowego i specjalistycznego medycznego.

Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu są wystawiane na Wnioskodawcę.

Projekt jest realizowany przez Gminę w ramach zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę, tzn. takimi, których następstwem jest określenie przez Wnioskodawcę podatku należnego.

Zakupiony przez Wnioskodawcę w ramach projektu sprzęt zostanie po zakończeniu inwestycji przekazany w nieodpłatne użytkowanie do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Gmina, powołanego w celu realizacji zadań statutowych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Sprzęt informatyczny uzyskany w ramach inwestycji będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii oraz Rehabilitacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 października 2009 r.):

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 14 października 2009 r.), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o wartość podatku naliczonego VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

Stosownie do art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy jest zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy, jednakże osobowość prawną oraz zdolność do czynności prawnych ma wyłącznie Gmina.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w okresie od 25 marca 2009 r. do 13 listopada 2009 r. realizuje projekt pn. "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia".

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań inwestycyjnych:

* budowa sieci informatycznej SP ZOZ, w skład, której wejdzie główna sieć informatyczna wraz z okablowaniem gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń, sieć energetyczna do zasilania urządzeń komputerowych, centralne zasilanie awaryjne UPS wraz z agregatem prądotwórczym,

* zakup sprzętu informatycznego, w tym 1 serwera głównego z monitorem, 15 stacji roboczych z monitorami, drukarkami i czytnikami, 5 switchów zarządzalnych 10/100/1000 port 8,

* zakup oprogramowania podstawowego i specjalistycznego medycznego.

Faktury dokumentujące nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu są wystawiane na Wnioskodawcę.

Towary i usługi nabywane w ramach projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę, tzn. takimi, których następstwem jest określenie przez Wnioskodawcę podatku należnego.

Zakupiony przez Wnioskodawcę w ramach projektu sprzęt zostanie po zakończeniu inwestycji przekazany w nieodpłatne użytkowanie do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Gmina, powołanego w celu realizacji zadań statutowych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

Sprzęt informatyczny uzyskany w ramach inwestycji będzie wykorzystywany do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Stomatologii oraz Rehabilitacji.

Kwestię opodatkowania czynności dokonywanych przez podatników reguluje przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Wobec tego, iż w omawianej sprawie przekazanie przez Gminę do nieodpłatnego użytkowania sprzętu medycznego nie podlega opodatkowaniu.

Mając więc na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne przekazanie do użytkowania) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Rozwój systemu informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu podniesienia efektywności zarządzania służbą zdrowia".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl