IBPP4/443-952/11/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-952/11/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 3 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. (data wpływu 9 sierpnia 2011 r.) oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r." o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonywaniu inwestycji pn. "..." w sytuacji, gdy obiekt po zakończeniu wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie użyczony instytucji kultury - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonywaniu inwestycji pn. "..." w sytuacji, gdy obiekt po zakończeniu wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie użyczony instytucji kultury. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 sierpnia 2011 r. oraz pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 6 sierpnia 2008 r. Gmina, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. "...". Celem dopełnienia wymogów formalnych, do złożonego wniosku załączone zostało oświadczenie Beneficjenta w sprawie możliwości zwrotu podatku VAT z dnia 6 sierpnia 2008 r. W oświadczeniu tym stwierdzono, iż Gmina zarówno w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, w związku z czym koszt ten został uznany za kwalifikowany.

Przedmiotem projektu jest wybudowanie budynku w tatach 2009-2011, który jak zakładano we wniosku, zostanie przekazany na własność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a instytucja ta stanie się tym samym podmiotem zarządzającym Centrum. PiMBP działalności prowadzonej w nowym budynku Centrum będzie pozyskiwała dochody, które w około 17% pokryją wydatki bieżące. Zakłada się, że 50% powierzchni Centrum będzie wykorzystywane przez Miejski Ośrodek Kultury, który na podstawie stosownej umowy będzie partycypował w kosztach eksploatacji budynku w 50%. Operacyjne saldo ujemne wynikające z pozostałej części kosztów funkcjonowania na bieżąco finansowane będzie przez Gminę, która jest w stanie zapewnić finansową zdolność do utrzymania projektu w czasie jego eksploatacji.

Aktualnie, kiedy inwestycja jest na etapie zakończenia (przewidywane zakończenie - czerwiec 2011), nastąpiła zmiana decyzji dotyczącej formy przekazania nowo wybudowanego Centrum do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie będzie to, jak zakładano pierwotnie, przekazanie na własność, lecz przekazanie obiektu w użyczenie na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej. W tej samej uchwale Rada wyrazi zgodę na to, by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oddała w użyczenie część budynku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Na wiadomość o powyższych zamiarach Gminy Instytucja Zarządzająca RPO wypowiedziała się, iż: "nie wnosi sprzeciwu dla zmiany polegającej na tym, iż RCKB po zakończeniu realizacji projektu nie zostanie przekazane na własność PiMBP jak pierwotnie zakładano w projekcie a pozostanie własnością Gminy. PiMBP będzie korzystać z obiektu na zasadzie użyczenia. Jednakże w związku z tym, iż planowany jest wynajem powierzchni RCKB, której cechą jest odpłatność, proszę o zwrócenie uwagi na kwalifikowalność podatku VAT w kontekście zawarcia umów najmu i przedstawienie Państwa stanowiska w tym zakresie".

Z powyższego wynika, że według IZ RPO zaistniała przesłanka, by cały VAT w projekcie stał się niekwalifikowany.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 3 sierpnia 2011 r. zmiana przeznaczenia nabywanych towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji pn. "...", która została oddana w nieodpłatne użyczenie do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, nastąpiła w drodze Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji inwestycji towary i usługi.

Ponadto w piśmie z dnia 25 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca poinformował, że pierwotnym zamiarem Gminy było nieodpłatne przekazanie na własność obiektu i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina - Urząd Miejski miała prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonywaniu inwestycji pn. "...", w sytuacji gdy obiekt po zakończeniu wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie użyczony instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina - Urząd Miejski nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała obiektu Y do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina - Urząd Miejski będąc inwestorem nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur za realizację inwestycji, gdyż nie jest to wydatek związany z jej sprzedażą opodatkowaną. Gmina przekaże obiekt Y w użyczenie i nie będzie czerpała dochodów ani z tytułu najmu pomieszczeń, ani z żadnej innej działalności na terenie obiektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych inwestycji, inwestycje te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezsporny. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. "...". Przedmiotem projektu jest wybudowanie budynku w tatach 2009-2011.

Pierwotnym zamiarem Gminy było nieodpłatne przekazanie na własność obiektu Y i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Aktualnie, kiedy inwestycja jest na etapie zakończenia (przewidywane zakończenie - czerwiec 2011), nastąpiła zmiana decyzji dotyczącej formy przekazania nowo wybudowanego Centrum do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie będzie to, jak zakładano pierwotnie, przekazanie na własność, lecz przekazanie obiektu w użyczenie na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej. W tej samej uchwale Rada wyrazi zgodę na to, by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oddała w użyczenie część budynku Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

Wnioskodawca nie odliczał podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabywane na potrzeby realizacji inwestycji towary i usługi.

W tak przedstawionym opisie stanu faktycznego wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy miał prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części przy wykonywaniu inwestycji, w sytuacji, gdy obiekt po zakończeniu wraz z wyposażeniem zostanie nieodpłatnie użyczony instytucji kultury - Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli zaś dany towar lub usługa ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku VAT (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym z podatku VAT) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT.

W treści wniosku wskazano, iż w początkowych założeniach mienie powstałe w wyniku realizacji ww. projektu pierwotnie miało być nieodpłatnie przekazane na własność do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wnioskodawca nie dokonywał odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dotyczące realizacji inwestycji. Ostatecznie jednak przed zakończeniem realizacji inwestycji Wnioskodawca zadecydował o przekazaniu jej w nieodpłatne użyczenie.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Natomiast w rozpatrywanej sytuacji Gmina nie będzie osiągała obrotów opodatkowanych podatkiem VAT z tytułu realizacji projektu, bowiem jak wskazano w treści wniosku Gmina nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywała obiektu Y do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Gmina nie będzie czerpała dochodów ani z tytułu najmu pomieszczeń Y, ani z żadnej innej działalności na terenie obiektu.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu, bowiem nie została w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktur za realizację inwestycji, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl