IBPP4/443-890/11/AZ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-890/11/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-890/11/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika podatku od towarów i usług, a w zakres jego działalności gospodarczej wchodzi świadczenie usług organizacji konferencji z zakresu IT, które to usługi są świadczone zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i podmiotów gospodarczych. Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości rozszerzenia zakresu świadczonych usług, np. o usługi szkoleniowe. Do dnia złożenia niniejszego wniosku Wnioskodawca nie był zobowiązany i nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej "Ustawa o VAT") za pośrednictwem kasy rejestrującej. W drugiej połowie roku 2011 oraz w okresach późniejszych Wnioskodawca planuje dokonywanie sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Klienci Wnioskodawcy dokonując wpłat zaliczek (przed wykonaniem usługi) lub zapłaty za usługi będą mogli posługiwać się internetowymi systemami (...) lub innymi o zbliżonej charakterystyce. Zgodnie z informacjami na stronie firmy (...), "podstawową dziedziną działalności firmy (...) jest emisja pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług finansowych ściśle powiązanych z emisją pieniądza elektronicznego". Natomiast na stronie firmy (...)znaleźć można informacje, iż firma ta "jest serwisem pośrednictwa finansowego", "czynności dokonywane w ramach serwisu (...) nie mają charakteru czynności bankowych" oraz iż podmiot ten "świadczy usługi z zakresu Money Service Business (dokonywania transferów pieniężnych)".

Powodem korzystania z wyżej opisanych usług jest łatwość dokonywania zapłat przez klientów Wnioskodawcy i coraz większa popularność tego typu form płatności. Kwoty otrzymane za pośrednictwem kont internetowych utworzonych w ramach ww. usług będą następnie przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, jednakże funkcjonalność tychże kont umożliwia również dokonanie zapłaty przez wnioskodawcę za nabywane towary czy usługi. Systemy te umożliwiają wygenerowanie dowodów dokumentujących każdą transakcję, a z ewidencji prowadzonej na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług w systemie księgowym jest możliwe ustalenie jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy poz. 37 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych typu (...).

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych typu (...) może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy poz. 37 załącznika w zw. z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ponieważ wypełnione zostaną przesłanki z pozycji 37 załącznika do ww. rozporządzenia to umożliwiające, tj. "zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła."

W zakresie regulowania należności za pośrednictwem systemów internetowych typu (...) i skorzystania ze zwolnienia z ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej znak IBPP4/443-1172/10/AZ z dn. 14 lipca 2010 r. i jest to tożsame stanowisko ze stanowiskiem wyrażonym przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 37 ww. załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem) pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Jak wynika z punktu 2 objaśnień do załącznika, powyższe zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

* Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca do dnia złożenia niniejszego wniosku nie był zobowiązany i nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług za pośrednictwem kasy rejestrującej. W drugiej połowie roku 2011 oraz w okresach późniejszych Wnioskodawca planuje dokonywanie sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Klienci Wnioskodawcy dokonując wpłat zaliczek (przed wykonaniem usługi) lub zapłaty za usługi będą mogli posługiwać się internetowymi systemami (...) lub innymi o zbliżonej charakterystyce. Kwoty otrzymane za pośrednictwem kont internetowych utworzonych w ramach ww. usług będą następnie przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy, jednakże funkcjonalność tychże kont umożliwia również dokonanie zapłaty przez Wnioskodawcę za nabywane towary czy usługi. Systemy te umożliwiają wygenerowanie dowodów dokumentujących każdą transakcję, a z ewidencji prowadzonej na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług w systemie księgowym jest możliwe ustalenie jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że na stronie internetowej (...) wskazano, że usługa (...) jest oferowana przez firmę (...) (...)z siedzibą pod adresem...w Luksemburgu. Na ww. stronie widnieje informacja, że firma (...) Europe dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 r. w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Podstawową dziedziną działalności firmy (...) jest emisja pieniądza elektronicznego oraz świadczenie usług finansowych ściśle powiązanych z emisją pieniądza elektronicznego. Ponieważ usługi firmy (...) ograniczają się do pieniądza elektronicznego, przez co w rozumieniu ustawy nie kwalifikują się jako usługi depozytowe lub inwestycyjne. Z informacji na stronie (...) wynika, że co do zasady pieniądze od kontrahenta wpływają automatycznie na saldo konta (...) Otrzymane pieniądze można wypłacić na lokalny rachunek bankowy lub wykorzystać do dokonania zakupu. Jeżeli chodzi o (...), to ze strony internetowej tego podatnika, wynika, że czynności dokonywane w ramach tego serwisu nie mają charakteru czynności bankowych. (...) nie pełni roli agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów o elektronicznych instrumentach płatniczych (Financial Service Authority, The Regulation of Electronic Money Issuers, 13.02.2002). Usługodawca jest podmiotem zgłoszonym w... i świadczy usługi z zakresu Money Service Business (dokonywania transferów pieniężnych).

Ww. systemy (...) i (...) umożliwiają wysyłanie i otrzymywanie bezpiecznych płatności w internecie każdej osobie, która dysponuje adresem e-mail. Jednakże sposób prowadzenia operacji finansowych sprawia, że instytucje te nie są bankiem.

Przepisy cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ustanawiając jasne warunki zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotów przy użyciu kas rejestrujących konkretnych transakcji, nie przewidują zwolnienia z tego obowiązku transakcji, za które zapłata dokonywana jest za pośrednictwem innych niż wymienionych w nich podmiotów.

W sytuacji gdy należności wpływają za pośrednictwem kont internetowych typu (...) nie zostają spełnione wymogi zawarte w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. W związku z czym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl