IBPP4/443-82/12/PH

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 maja 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-82/12/PH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2012 r. (data wpływu 14 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

* nieprawidłowe - w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych na cele opałowe w Domach Ludowych, obiektach sportowych oraz Domach Nauczyciela,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Gmina, będzie dokonywał zakupu wyrobów węglowych na cele opałowe dla swoich budynków mienia komunalnego. Budynki te zostały nabyte na rzecz mienia komunalnego Gminy decyzjami komunalizacyjnymi i aktami notarialnymi.

Obiekty te są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę nieodpłatnych i odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Są to: Domy Ludowe, obiekty sportowe, Domy Nauczyciela.

W związku z wykonywaniem przez gminę prawa własności nieruchomości Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu odpłatnego wynajmu sal w Domach Ludowych, a także z wynajmu obiektów sportowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT zgodnie z którym odprowadza comiesięczny należny podatek do właściwego US od przychodów Gminy.

Wnioskodawca, w ramach realizacji zadań własnych, odpowiada także za bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380). W tym zakresie powierzone zadania wykonują Ochotnicze Straże Pożarne. W związku z tym Wnioskodawca będzie dokonywać zakupu węgla opałowego dla budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, jednakże tylko w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek (tj. do ogrzewania pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP na terenie Gminy). Faktura na zakup węgla będzie wystawiona na płatnika - Gminę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy zakup i zużycie węgla na cele opałowe dla budynków Gminnych będzie podlegało obowiązkowi akcyzy od wyrobów węglowych, ponieważ Gmina osiąga przychody z usług związanych z wynajmem tych budynków.

2.

Jak potraktować sytuację zakupu węgla opałowego w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek tj. wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń garażowych w budynkach OSP, które nie są własnością Gminy.

3.

Czy fakt zużycia węgla na cele opałowe jest wystarczający do spełnienia warunku zakupu węgla ze zwolnieniem od akcyzy na wyroby węglowe.

4.

Jakie obowiązki dokumentacyjne, w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca powinien spełniać.

5.

Czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina jako organ administracji publicznej jest podmiotem wymienionym w ustawie o podatku akcyzowym (art. 31a ust. 2 pkt 3 - Dz. U. Nr 232, poz. 1378), w związku z powyższym korzysta ze zwolnienia przy zakupie węgla na cele opałowe dla swoich budynków.

Zakup węgla opałowego przez Gminę wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń garażowych w budynkach OSP (które nie są własnością Gminy) będzie również korzystał ze zwolnienia od podatku akcyzowego, ponieważ Gmina realizując zadania własne, odpowiada za bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zapewniając gotowość bojową jednostek OSP.

Na Gminie nie ciążą żadne obowiązki podatnika, gdyż nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym (zgodnie z art. 23a), a jedynie nabywcą tych wyrobów na cele opałowe dla swoich budynków.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia wyrobów węglowych nie dotyczy Gminy.

Jedynym obowiązkiem Gminy jako odbiorcy będzie fakt potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych dostawcy na specjalnym do tego celu dokumencie dostawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* nieprawidłowe - w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych na cele opałowe w Domach Ludowych, obiektach sportowych oraz Domach Nauczyciela,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy, przy czym wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 tego załącznika są wyrobami węglowymi.

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w poz. 20 pod kodem ex CN 2402 wymieniono węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;

3.

dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;

4.

import wyrobów węglowych;

5.

eksport wyrobów węglowych;

6.

użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów

7.

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

8.

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pojęcie "sprzedaży wyrobów węglowych", o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy.

I tak, w myśl art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

1.

sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

2.

zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

3.

wydanie w zamian za wierzytelności;

4.

wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;

5.

darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

6.

wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;

7.

przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;

8.

przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;

9.

użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Natomiast podatnikiem akcyzy jest zaś, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów.

W tym miejscu należy zauważyć, iż jedno z pytań przedstawionych we wniosku, sformułowano w sposób następujący, cyt.: "Czy zakup i zużycie węgla na cele opałowe dla budynków Gminnych będzie podlegało obowiązkowi akcyzy od wyrobów węglowych, ponieważ Gmina osiąga przychody z usług związanych z wynajmem tych budynków...."

Odnosząc ww. przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż czynność nabycia (zakupu) przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych w celu wykorzystania do celów opałowych nie może być przedmiotem opodatkowania.

Zatem, przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym nie będzie czynność nabycia (zakupu) przez Wnioskodawcę wyrobów węglowych, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w przepisie art. 9a ust. 1 oraz 9a ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca, będzie dokonywał zakupu wyrobów węglowych na cele opałowe dla swoich budynków mienia komunalnego. Budynki te zostały nabyte na rzecz mienia komunalnego Gminy decyzjami komunalizacyjnymi i aktami notarialnymi.

Obiekty te są związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę nieodpłatnych i odpłatnych usług na rzecz mieszkańców. Są to: Domy Ludowe, obiekty sportowe, Domy Nauczyciela.

W związku z wykonywaniem przez gminę prawa własności nieruchomości Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu odpłatnego wynajmu sal w Domach Ludowych, a także z wynajmu obiektów sportowych.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT zgodnie z którym odprowadza comiesięczny należny podatek do właściwego US od przychodów Gminy.

Stosownie do art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Powołany wyżej przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy umożliwia zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów węglowych zużywanych m.in. przez organy administracji publicznej. Jednocześnie ustawa nie zawiera definicji legalnej tego pojęcia. W świetle powyższego zasadnym jest posłużenie się definicją zawartą w art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, przez organy administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż żaden z podmiotów wymienionych we wniosku, tj. Domy Ludowe, obiekty sportowe, Domy Nauczyciela oraz OSP nie może zostać uznany za organ administracji publicznej. Tym samym zużycie wyrobów węglowych na cele opałowe przez te podmioty nie podlega zwolnieniu z akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Jednocześnie jednak należy zauważyć, iż przepis art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy odwołuje się do uregulowań zawartych w innych aktach prawnych. I tak w przedmiotowej sprawie w szczególności należy zwrócić uwagę na ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stosownie do art. 3 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

1.

niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach

2.

niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Wnioskodawca, wskazała, iż będzie dokonywać zakupu węgla opałowego dla budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, jednakże tylko w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek (tj. do ogrzewania pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP na terenie Gminy). Faktura na zakup węgla będzie wystawiona na płatnika - Gminę.

W tym miejscu zauważyć należy, iż Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych podlega regulacjom ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy, stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Z powyższego wynika, iż Ochotnicza Straż Pożarna działająca w formie stowarzyszenia, jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a zatem zużycie wyrobów węglowych na cele opałowe w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek (tj. do ogrzewania pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP na terenie Gminy będzie podlegać zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Zużycie węgla na cele opałowe przez OSP jest wystarczającym warunkiem do zastosowania zwolnienia, Wnioskodawca prawidłowo wskazał, iż nie ciążą na nim żadne obowiązki podatnika, gdyż nie jest pośredniczącym podmiotem węglowym lecz jedynie nabywcą tych wyrobów węglowych.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

W świetle powyższego, należy się zgodzić z Wnioskodawcą, iż w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku nie występuje on jako pośredniczący podmiot węglowy.

Stosownie do art. 31a ust. 4 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 3.

Zatem w przypadku wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów objętych zwolnieniem, na Wnioskodawcy w istocie nie ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.) wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, określono wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej wyrobami zwolnionymi.

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Zgodnie z § 2 ust. 6a pkt 2 ww. rozporządzenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), dokument dostawy jest wystawiany w czterech egzemplarzach, z których drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów węglowych i po potwierdzeniu ich odbioru przez pośredniczący podmiot węglowy albo podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jest niezwłocznie zwracany pośredniczącemu podmiotowi węglowemu, który wystawił dokument dostawy.

Jednocześnie ww. rozporządzenie zostało w dniu 3 kwietnia 2012 r. znowelizowane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 307).

Stosownie do § 2 ust. 6f znowelizowanego rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r., jeżeli, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a), przemieszczenie wyrobów węglowych jest dokonywane bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego, który dokonuje sprzedaży wyrobów węglowych, do nabywającego te wyroby:

1.

pośredniczącego podmiotu węglowego,

2.

podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy

- dokument dostawy może być wystawiony w trzech egzemplarzach. Przepisy ust. 6a pkt 1, 2 i 4 stosuje się.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 6g ww. rozporządzenia, w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, może być wystawiony dokument dostawy w formie uproszczonej, jeżeli nabywane wyroby węglowe:

1.

nie są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia;

2.

są przeznaczone do działalności gospodarczej prowadzonej przez podmiot korzystający ze zwolnienia, a wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych została dołączona do tego dokumentu.

Przy czym stosownie do § 2 ust. 6j ww. rozporządzenia, dokument dostawy w formie uproszczonej wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których:

1.

jeden jest przeznaczony dla podmiotu korzystającego ze zwolnienia nabywającego wyroby węglowe;

2.

drugi, na którym podmiot korzystający ze zwolnienia nabywający wyroby węglowe potwierdza ich odbiór, jest przeznaczony dla pośredniczącego podmiotu węglowego, który wystawił ten dokument.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w myśl § 2 ust. 6h ww. rozporządzenia, w przypadku gdy została wystawiona faktura VAT potwierdzająca sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy, jeżeli odbiór tych wyrobów przez ich nabywcę następuje bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego sprzedającego te wyroby, dokumentem dostawy może być ta faktura VAT, jeżeli zawiera w szczególności nazwę, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do korzystania ze zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego wyroby węglowe lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis podmiotu odbierającego te wyroby lub osoby reprezentującej ten podmiot, potwierdzający ich odbiór i przeznaczenie.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca prawidłowo wskazał w stanowisku własnym, iż jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru wyrobów węglowych dostawcy na dokumencie dostawy. Bowiem jak wynika z wyżej przywołanych przepisów rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2010 r., w sytuacji nabycia wyrobów węglowych przez podmioty korzystające ze zwolnienia na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy, niezależnie od stosowanego trybu wystawienia dokumentu dostawy (i co się z tym wiąże - ich ilości), podmioty dokonujące nabycia są zobowiązane do potwierdzenia na dokumencie dostawy odbioru wyrobów węglowych.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

* nieprawidłowe - w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych na cele opałowe w Domach Ludowych, obiektach sportowych oraz Domach Nauczyciela,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Należy także poinformować Wnioskodawcę, iż zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy przedmiotem opodatkowania jest użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie zużycie uważa się również naruszenie warunków zwolnienia, jaki i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport towarów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl