Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-77/14/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 18 lutego 2014 r. (data wpływu 24 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 25 kwietnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wywozu towarów poza terytorium wspólnoty uprawniającego do zastosowania stawki 0% - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2014 r. został złożony do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania wywozu towarów poza terytorium wspólnoty uprawniającego do zastosowania stawki 0%. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 kwietnia 2014 r. (data wpływu 25 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 16 kwietnia 2014 r. znak: IBPP4/443-77/14/BP.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

"L" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprzedaż opraw oświetleniowych dla kontrahentów zagranicznych. Sprzedaż zagraniczna stanowi wewnątrzwspółnotową dostawę towarów i eksport. Wywóz poza granicę Wspólnoty dokonywany jest wyłącznie poprzez nabywcę mającego siedzibę w Niemczech. Potwierdzeniem dokonania eksportu jest komunikat IE-599 generowany z systemu E. gdzie w pozycji:

a. Nadawca - występuję Nabywca towaru (Eksporter);

b. Odbiorca - występuje Importer;

c. Zgłaszający/Przedstawiciel - występuje Agencja Celna, która zgłasza towar do oclenia;

d. Informacje Dodatkowe - występuje kod... a po nim numer ewidencji podatkowej podatnika tj. Spółki "L" PL"XX-XX" a także numer faktury podatnika dokumentujący tą dostawę.

Komunikat IE-599 nie jest opieczętowany a także nie jest podpisany przez Urząd Celny. Komunikat otrzymuje Agencja Celna, która następnie przekazuje go ("forward-uje") do Wnioskodawcy bez żadnej modyfikacji.

Z uwagi na fakt, że uzyskanie pieczątki na komunikacie IE-599 jest czasochłonne gdyż Urzędy Celne często nie widzą potrzeby potwierdzania dokumentu, który dla nich jest jedynym i niepodwarzalnym oryginałem - wnioskodawca wielokrotnie zobowiązany jest do naliczania w odpowiednim terminie podatku VAT krajowego do faktur eksportowych. Dopiero uzyskanie pieczątki uprawnia Wnioskodawcę do korekty VAT-u należnego.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

- przesłany drogą elektroniczną przez Agencję Celną komunikat IE-599 pozwala stwierdzić, że zapewniona jest jego autentyczność czym spełnione są przesłani art. 41 ust. 6a ustawy o VAT, a także Wnioskodawca zapewnia, że na podstawie dokumentu IE-599, w którym widnieje nr faktury dokumentującej dostawę można ustalić tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy komunikat IE-599 bez pieczątki Urzędu Celnego jest wystarczającym dokumentem spełniającym przesłanki art. 41 ust. 6 uprawniającym do zastosowania stawki 0% przy eksporcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, komunikat IE-599 podpisany przez system E. przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych przesłany do Agencji Celnej, która to Agencja następnie drogą e-mailową przesyła ten sam komunikat bez żadnej modyfikacji do Wnioskodawcy spełnia przesłanki art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług. Oznacza to więc, że Wnioskodawca otrzymał dokument, który jest potwierdzeniem dokonania wywozu towarów poza obszar Unii Europejskiej.

Aby do eksportu pośredniego zastosować stawkę 0% Podatnik musi posiadać w swojej dokumentacji wiarygodny dowód potwierdzający faktycznie dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 41 ust. 6a pkt 2 ustawy o VAT dokumentem takim może być "dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność." Oznacza to, że jeżeli komunikat IE-599 obsługiwany jest przez system E. a następnie zostaje przesłany bez modyfikacji drogą e-mailową to taki dokument spełnia przesłanki powyższego artykułu a zatem na jego podstawie Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% przy eksporcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl postanowień zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a.

dostawcę lub na jego rzecz, lub

b.

nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami są - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl natomiast art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, w zależności od tego czy będący przedmiotem eksportu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz, albo czy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. Sytuacja, kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE stanowi, tzw. eksport bezpośredni (art. 2 pkt 8 lit. a ustawy). Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz (art. 2 pkt 8 lit. b ustawy).

Wobec powyższego, aby uznać daną czynność za eksport pośredni towarów, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

* ma miejsce czynność określona w przepisach art. 7 ustawy,

* w konsekwencji tej czynności dochodzi do wywozu towaru z terytorium Polski poza terytorium UE przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz

* wywóz towaru musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Niespełnienie jakiejkolwiek z wymienionych przesłanek powoduje, że nie dochodzi do eksportu towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem niniejszej sprawy jest ustalenie, czy dokumenty, jakie posiadać będzie Wnioskodawca w związku z dokonywanym eksportem pośrednim towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, upoważniają do korzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0%.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0%. Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. - art. 41 ust. 6 ustawy.

Dokumentem, o którym mowa w ust. 6, jest w szczególności:

1.

dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;

2.

dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;

3.

zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny. (art. 41 ust. 6a ustawy)

Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. (art. 41 ust. 7 ustawy)

Stosownie zaś do art. 41 ust. 11 przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepisy ust. 7 i 9 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu towarów uzależnione jest od posiadania przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

W ustawie o podatku od towarów i usług nie została określona forma dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Ustawodawca wskazuje jednak, że eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów. Zatem ustalając zakres stosowania przepisu art. 41 ust. 6, 7 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług, należy odwołać się do regulacji zawartych w przepisach celnych, wskazujących na rodzaj dokumentów jednoznacznie potwierdzających wywóz towarów poza obszar celny Unii Europejskiej.

Kwestie dokonywania zgłoszeń celnych zostały uregulowane rozporządzeniem Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnoty Kodeks Celny (Dz. U.UE.L . Nr 253, poz. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z pkt 14 preambuły rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) Nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz.UE.L 360/64), organy celne zostały zobowiązane do zastąpienia obecnej procedury wywozu, uszlachetnienia biernego oraz powrotnego wywozu z zastosowaniem dokumentów w formie papierowej, procedurą elektronicznej wymiany danych.

Od dnia 31 sierpnia 2007 r. w Polsce zaczęła w pełni funkcjonować I faza Systemu Kontroli Eksportu (ang...., E.). System E. jest systemem wspólnotowym, który umożliwia wymianę zgłoszenia wywozowego i wymianę informacji w formie elektronicznej między urzędami celnymi na terenie Unii Europejskiej, m.in. awizowanie wysyłki towarów do urzędu celnego granicznego i zwrotne informacje urzędu celnego wywozu o wyprowadzeniu towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej. Elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów przesyłane z urzędu wywozu do zgłaszającego zastępuje kartę 3 SAD i służy jako dokument potwierdzający wywóz towarów dla celów podatku VAT. System ten opiera się na obiegu dokumentów pomiędzy urzędami a podmiotami dokonującymi zgłoszeń i zapewnia administracji celnej skuteczne sprawowanie dozoru celnego.

Wraz z wprowadzeniem systemu E. (...), pozwalającego na elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych, dokument SAD w wersji papierowej zastąpiony został komunikatem IE-599 ("Potwierdzenie wywozu"). W przypadku stosowania tego systemu urząd celny wywozu potwierdza fizyczne wyprowadzenie towarów, przesyłając zgłaszającemu komunikat potwierdzający wyprowadzenie towaru IE-599. Komunikat IE-599 przesłany drogą elektroniczną przy użycia klucza do bezpiecznej transmisji danych będzie stanowić potwierdzenie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, że w przypadku eksportu pośredniego, zdefiniowanego w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy, w którym wywozu towarów dokonuje nabywca mający siedzibę poza terytorium kraju, zgłoszenie towarów do procedury celnej dokonane jest przez nabywcę. W zgłoszeniu celnym jako nadawca/eksporter wskazany jest wówczas nabywca towaru, mający siedzibę poza terytorium kraju. Potwierdzenie dokonania wywozu towarów otrzymuje w tym przypadku podmiot zgłaszający, towar do wywozu. Jednocześnie podpisany przez system E. przy użycia klucza do bezpiecznej transmisji danych komunikat IE-599 jest dokumentem celnym potwierdzającym, także dla celów podatkowych, wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej przez wskazanego w zgłoszeniu wywozowym eksportera.

Mając na uwadze przedstawione przepisy i opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dokument, jakim Wnioskodawca powinien posłużyć się dla wykazania dokonania eksportu pośredniego, winien tę okoliczność jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać. Powinien on, zatem posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny i potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w przypadku przedstawionego eksportu pośredniego komunikat IE 599 (potwierdzający wyprowadzenie towaru poza terytorium Unii Europejskiej) podpisany przez system E. zostanie przesłany przy użyciu klucza do bezpiecznej transmisji danych zgłaszającemu (Agencji Celnej). Następnie zgłaszający otrzymany w formie elektronicznej dokument przekazuje (forward-uje) do Wnioskodawcy bez żadnych modyfikacji. Równocześnie przesłany drogą elektroniczną od Agencji Celnej do Wnioskodawcy dokument IE 599 (pochodzący z systemu ECS) pozwala stwierdzić, że zapewniona jest jego autentyczność oraz można ustalić tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Tym samym skoro zapewniona jest autentyczność posiadanego przez Wnioskodawcę w formie elektronicznej komunikatu IE 599 pochodzącego z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń celnych (ECS) - przesłanego drogą elektroniczną od zgłaszającego - z którego to dokumentu wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem wywozu, to uznać należy, że posiadany przez Wnioskodawcę dokument jest dokumentem wiarygodnym uprawniającym Wnioskodawcę - na podstawie art. 41 ust. 6 w zw. z art. 41 ust. 6a pkt 2 ustawy - do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, stosowanej dla eksportu towaru.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl