IBPP4/443-736/11/MN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-736/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2011 r. (data wpływu 29 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją zadań w ramach działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lipca 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie doprecyzowany w piśmie z dnia 7 lipca 2011 r.):

Stowarzyszenie na podstawie umowy zawartej w dniu 21 maja 2009 r. pomiędzy Wnioskodawcą a samorządem województwa nr "XXX" o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju, realizuje zadania wynikające z działania osi 4 leader, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wdrażania lokalnych strategii rozwoju (działanie 413).

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii, której realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz powstania nowych miejsc pracy.

Stowarzyszenie funkcjonuje ze środków przyznanych na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (działanie 431).

Wynika to z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. pomiędzy Wnioskodawcą a samorządem województwa.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. W związku z realizacją zadań są i będą dokonywane zakupy towarów i usług m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług doradczych i szkoleniowych.

W ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania wybiera operacje do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Operacja musi być zgodna z LSR. Efektem ma być realizacja celów ogólnych, zapisanych w LSR, tj. wzrost rozwoju sektora turystycznego i okołoturystycznego, w tym rekreacyjnego i sportowego oraz rozwój kultury w oparciu o zachowanie i wzmocnienie lokalnego dziedzictwa. Z efektów realizowanych projektów korzystać będą mieszkańcy LGD jak również turyści.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją zadań wynikających z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 lipca 2011 r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług w związku z realizacją zadań wynikających z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. pomiędzy Wnioskodawcą a samorządem województwa.

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie doprecyzowany w piśmie z dnia 7 lipca 2011 r.):

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług w związku z realizacją zadań wynikających z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, zawartej w dniu 11 lutego 2011 r. pomiędzy Wnioskodawcą a samorządem województwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie na podstawie umowy zawartej z samorządem województwa "o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju", realizuje zadania wynikające z działania osi 4 leader, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wdrażania lokalnych strategii rozwoju (działanie 413).

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizację projektów w ramach tej strategii, której realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz powstania nowych miejsc pracy.

Stowarzyszenie funkcjonuje ze środków przyznanych na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (działanie 431).

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. W związku z realizacją zadań są i będą dokonywane zakupy towarów i usług m.in. zakup materiałów biurowych, zakup usług doradczych i szkoleniowych.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacja zadań wynikających z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a zatem dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie będzie miał więc możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją zadań wynikających z umowy przyznania pomocy nr "YYY" w ramach działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl