Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-724/09/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2009 r. (data wpływu 2 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uchwałą z 2009 r. Zarząd Województwa dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO W 2007-2013. Wśród wybranych projektów znajduje się projekt Miasta R. pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podmiotem zamawiającym oraz finansującym inwestycję jest Miasto R. Projekt polega na kompleksowej przebudowie ulicy O. w R, na odcinku o długości 895 m.

W ramach przebudowy będą zrealizowane następujące główne elementy:

1.

zostanie gruntownie przebudowana jezdnia ul. O. poprzez rozbiórkę obecnej nawierzchni i podbudowy, częściową przebudowę kanalizacji deszczowej, a następnie poprawienie koryta jezdni, ułożenie w nim nowych warstw podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, ułożenie krawężników i umieszczenie właściwego oznakowania poziomego i pionowego,

2.

zostanie przebudowany chodnik lewostronny na całym odcinku poprzez rozbiórkę chodnika istniejącego, wykonanie robót ziemnych, warstw podbudowy i warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej,

3.

zostanie wybudowany i odpowiednio oznakowany ciąg rowerowo-pieszy po prawej stronie ulicy O.

Po zakończeniu inwestycji i jej odbiorze, powstały majątek będzie należał do Miasta R., podmiotu którego trwałość instytucjonalna ma umocowanie ustrojowe. Nie jest planowane przekazanie obiektu innej jednostce ani w ciągu 5 lat, ani w żadnej dalszej perspektywie. Utrzymanie bieżące będzie zadaniem służb podległych Gminie. Obowiązek zarządu nad drogą spoczywa na Gminie ustawowo. Zadanie ma charakter publiczny. Władze gminne będą odpowiedzialne za zachowanie celów inwestycji zgodnie z celami opisanymi we wniosku aplikacyjnym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu związana jest z wykonywaniem zadań własnych Gminy. W przyszłości nie będą zawierane umowy cywilnoprawne stanowiące źródło przychodów dla Gminy, które wygenerować by mógł projekt zarówno w fazie przygotowania, realizacji, jak i właściwego funkcjonowania.

Wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacja aplikacyjną: 4 590 682,05 PLN.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy i na jakich warunkach i w jakiej kwocie Miasto R. będzie mógł odzyskać od nakładów inwestycyjnych podatek VAT. Wartość podatku VAT została wyliczona na kwotę ok. 827 827,91 PLN.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT, który w tym przypadku zaliczony by został do kosztów kwalifikowanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zwolnienie od podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego jest zatem możliwe tylko wtedy gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji samorządowych (publicznych).

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych gminy planuje zrealizować projekt pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m" w zakresie Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową RPO WSL 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Realizacja projektu związana jest z wykonywaniem zadań własnych Gminy. W przyszłości nie będą zawierane umowy cywilnoprawne stanowiące źródło przychodów dla Gminy, które wygenerować by mógł projekt zarówno w fazie przygotowania, realizacji, jak i właściwego funkcjonowania.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż towary i usługi, które będą nabywane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m" nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ponieważ efektem przedsięwzięcia będzie droga, która nie będzie służyła działalności opodatkowanej.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m". W konsekwencji Wnioskodawca nie ma możliwości do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

W oparciu o wszystkie poczynione wyżej ustalenia należy stwierdzić, iż w omawianej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który będzie wynikał z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług jakie zostanie dokonane przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu pn. "Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej poprzez modernizację d. gm. w R. wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku dł. 895 m". Nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało również prawo do ubiegania się o zwrot różnicy tego podatku na podstawie cyt. art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, jak również nie będzie Wnioskodawcy przysługiwał zwrot podatku naliczonego w oparciu o uregulowania cyt. § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie ma prawa ani do odliczenia ani do zwrotu podatku naliczonego związanego z nakładami inwestycyjnymi dotyczącymi ww. projektu to bezprzedmiotowe staje się rozpatrywanie pytania Wnioskodawcy w części dotyczącej na jakich warunkach i w jakiej kwocie będzie on mógł odzyskać podatek VAT od tych nakładów.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o VAT, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl