Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-712/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2009 r. (data wpływu 30 czerwca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Urząd Miasta informuje, że została zakończona ocena merytoryczno-techniczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dla Działania 4.1 Infrastruktura kultury. Ocena merytoryczno-techniczna dokonana została przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny kultury. W wyniku tej oceny projekt pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury" uzyskał ocenę pozytywną, tj. 33,70 pkt., co stanowi 84,25% maksymalnej punktacji i został umieszczony na 3 miejscu listy rankingowej. Projekt ten w przypadku objęcia go finansowaniem ze środków Unii Europejskiej współfinansowany będzie w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 oraz w 15% ze środków budżetu Miasta.

Realizacja modernizacji budynku nastąpiła w okresie lipiec-grudzień 2008 r.

Modernizacja ta dokonywana była przez Wydział Inwestycji Urzędu Miasta w całości ze środków własnych Miasta. W przypadku współfinansowania ze środków Unii Europejskiej nastąpi refundacja środków Miasta w wysokości 85%.

Zmodernizowany obiekt Domu Kultury po jego oddaniu do użytku został przekazany dowodem "PT- nieodpłatne przekazanie środka trwałego" i aktualnie znajduje się na stanie ewidencyjnym środków trwałych w instytucji kultury jakim jest Dom Kultury - będący odrębnym od Urzędu Miasta podatnikiem VAT.

Beneficjentem projektu będzie Miasto - Urząd Miasta jako podatnik VAT.

Realizując modernizację Domu Kultury wykonywał zadania własne Gminy tj. czynności ustawowe zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z zakresu kultury w tym instytucji kultury, nie odliczając podatku VAT zawartego w zakupach usług budowlano-montażowych.

Natomiast eksploatację zmodernizowanego budynku dokonuje Dom Kultury - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i będąca odrębnym od Urzędu Miasta podatnikiem VAT.

Zgodnie z zapisami Studium Wykonalności wydatki bieżące w okresie technicznego użytkowania obiektu przez Dom Kultury nie znajdują pełnego pokrycia w przychodach osiąganych przez ww. Dom ze sprzedaży biletów. Deficyt finansowy z tego zakresu finansowany jest dotacją Miasta do instytucji kultury.

Natomiast realizacja projektu w Urzędzie Miasta odrębnego od Domu Kultury podatnika VAT nie będzie generowała żadnego przychodu.

W ramach projektu wykonano następujące działania:

* remont sali widowiskowej, obejmujący montaż nowej kurtyny, ustawienie reżyserki, dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej do nowego układu według projektów branżowych,

* dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

* modernizacja oraz poprawa efektywności urządzeń i instalacji wentylacyjnej.

Ponadto w celu zapewnienia komunikacji miedzy kondygnacjami w ramach projektu zakupiony został schodołaz obsługiwany przez personel techniczny Domu Kultury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urzędowi Miasta przysługuje prawo do obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - nie przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji wydatków poniesionych dla ww. projektu.

W myśl tego paragrafu zwolnione z podatku VAT są czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy organizacja kultury zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Urząd Miasta wykonując zadania z zakresu kultury - a więc zadania zwolnione z podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Finansów nie posiada prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji przedmiotowego programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) (do dnia 30 listopada 2008 r. § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 cyt. ustawy, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 11a ust. 3 cyt. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach konkursu dla Działania 4.1 Infrastruktura kultury zrealizował inwestycję pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury". Inwestycja ta będzie finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu Miasta.

Beneficjentem projektu będzie Miasto - Urząd Miasta jako podatnik VAT.

Eksploatację zmodernizowanego budynku dokonuje Dom Kultury - instytucja kultury posiadająca osobowość prawną i będąca odrębnym od Urzędu Miasta podatnikiem VAT.

Realizacja projektu w Urzędzie Miasta odrębnego od Domu Kultury podatnika VAT nie będzie generowała żadnego przychodu.

Zmodernizowany obiekt Domu Kultury po jego oddaniu do użytku został przekazany dowodem "PT- nieodpłatne przekazanie środka trwałego" i aktualnie znajduje się na stanie ewidencyjnym środków trwałych w instytucji kultury jakim jest Dom Kultury - będący odrębnym od Urzędu Miasta podatnikiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ustawy o VAT wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów (tj. nie podlegają opodatkowaniu) przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zatem opodatkowaniu podatkiem VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

W przedmiotowej sprawie czynności opodatkowane w zakresie kultury (np. sprzedaż biletów) wykonuje Dom Kultury - instytucja kultury - jako odrębny podatnik podatku VAT. Zatem, ze względu na brak związku dokonanych zakupów z wykonywanymi przez Gminę czynnościami opodatkowanymi, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z modernizacją budynku.

Wobec powyższego, przekazanie przez Gminę do Domu Kultury, mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji (zmodernizowanego obiektu Domu Kultury), nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związane z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury".

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia z podatku VAT wykonywanych przez Urząd Miasta zadań z zakresu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl