Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-709/09/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W."- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W.". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 sierpnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług organów i urzędów władzy publicznej w tym gminę wprost wyłącza się z kręgu podatników VAT w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, do realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Gmina W. Urząd Gminy jest podatnikiem podatku VAT czynnym w zakresie czynności dotyczących sprzedaży i dzierżawy gruntów, wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Gmina W. Urząd Gminy jako jednostka samorządu terytorialnego realizuje zadania własne wynikające z ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) służące zgodnie z art. 7 wspomnianej ustawy zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy edukacji publicznej, promocji gminy, turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi, a co istotne z punktu widzenia składanego wniosku w zakresie kultury i kultury fizycznej. W zakresie tych zadań Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT. Gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca przystępuje do rzeczowej realizacji projektu pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W.- etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013 działanie 4.1 Infrastruktura Kultury. Powyższa inwestycja należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Po zakończeniu realizacji inwestycja służyć będzie lokalnej społeczności i za korzystanie z powstałej infrastruktury nie będą pobierane opłaty, a koszty związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem ponoszone będą przez Wnioskodawcę. Nabywane w trakcie realizacji inwestycji towary i usługi są opodatkowane podatkiem VAT. Pierwsze koszty zostały poniesione w 2007 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopada 2009 r.

W piśmie z dnia 4 sierpnia 2009 r. Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem budynku Ośrodka Kultury we W. Ośrodek Kultury nie występuje na rynku finansowym jako odrębny płatnik podatku VAT. Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej gminy. Gmina w związku z działalnością Ośrodka Kultury nie będzie osiągała żadnych dochodów z wynajmu sali ani z tytułu innych zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W.- etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje Gminie odliczenie podatku naliczonego związanego z czynnościami realizowanymi w ramach projektu pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W. - etap I" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, gdyż zapewnienie dostępu do kultury należy do zadań własnych nałożonych przepisami prawa (ustawa o samorządzie gminnym) i do tych zadań została powołana. Wykończona sala widowiskowa w budynku Ośrodka Kultury we W. będzie wykorzystywana w zakresie upowszechniania kultury w gminie, a więc wykonując wymienione zadania Gmina, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest wyłączona z kręgu podatników VAT, a tym samym nie przysługuje jej obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec tego Gmina zamierza ująć podatek VAT w kosztach inwestycji w całości jako koszt kwalifikowany podlegający refundacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Należy nadmienić, iż wyżej cytowane uregulowanie zostało utrzymane w tym samym brzmieniu w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy (rada miasta) i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy (miasta).

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy.

Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach zadań własnych przystępuje do realizacji projektu pn. "Wykończenie wnętrza sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury we W.- etap I" Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Kultury we W. Ośrodek Kultury nie występuje na rynku finansowym jako odrębny płatnik podatku VAT. Po zakończeniu realizacji inwestycja służyć będzie lokalnej społeczności i za korzystanie z powstałej infrastruktury nie będą pobierane opłaty, a koszty związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem ponoszone będą przez Wnioskodawcę. Gmina w związku z działalnością Ośrodka Kultury nie będzie osiągała żadnych dochodów z wynajmu sali, ani z tytułu innych zajęć prowadzonych przez Ośrodek Kultury. Towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej Gminy.

W oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym nie przysługuje Wnioskodawcy prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę naliczonego podatku VAT związanego z realizacją ww. projektu, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie została w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych w związku z realizacją projektu w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl