Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-692/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 kwietnia 2011 r. (data wpływu 20 kwietnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem pod nazwą "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur i rachunków dokumentujących poniesione wydatki związane z realizowanym projektem pod nazwą "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 maja 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-692/11/AW z dnia 25 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Ochotniczej Straży Pożarnej. Wnioskodawca posiada osobowość prawną, jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność straży opiera się na pracy społecznej członków. Zgodnie z § 9 statutu celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest oprócz prowadzenia działalność mającej na celu zapobieganie pożarom oraz branie udziału w akcjach ratowniczych, jest również rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. Zgodnie z § 10 statutu cel ten Ochotnicza Straż Pożarna realizuje poprzez organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

Dnia 19 marca 2010 r. Ochotnicza Straż Pożarna złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje organizację festiwalu orkiestr i zespołów regionalnych, który przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, zwiększy aktywizację mieszkańców, wzmocni tradycję, zwyczaje i więzi społeczne. W ramach zaplanowanych działań przewidziano poczęstunek dla osób, występ zespołu muzycznego, zespołu regionalnego, orkiestr dętych, wynajęto sprzęt nagłaśniający oraz zapewniono transport ww. zespołom. Zadbano również o promocję projektu wydając foldery i plakaty.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. I nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach ww. działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na realizację zakresu operacji.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Ochotnicza Straż Pożarna

Plakaty i foldery nie były przedmiotem sprzedaży, rozpowszechnianie były nieodpłatnie dla wszystkich chętnych.

Udział w festiwalu orkiestr i zespołów regionalnych był nieodpłatny dla wszystkich chętnych, nie były pobierane opłaty za wstęp.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 31 maja 2011 r.):

Czy Ochotnicza Straż Pożarna ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane ze zrealizowanym projektem pod nazwą "..." w dniu 11 lipca 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie przedstawione w piśmie z dnia 31 maja 2011 r.), nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku nauczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane ze zrealizowanym projektem pod nazwą "..." w dniu 11 lipca 2010 r. Ponieważ nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pod nazwą "..." w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania 413 wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: organizację festiwalu orkiestr i zespołów regionalnych, poczęstunek dla osób, występ zespołu muzycznego, zespołu regionalnego, orkiestr dętych, wynajęto sprzęt nagłaśniający oraz zapewniono transport ww. zespołom i wydano również foldery i plakaty w ramach promocji projektu.

Ochotnicza Straż Pożarna nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik podatku VAT. I nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, korzysta zatem ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizowanej operacji nie mają jakiegokolwiek związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Dokonane nabycia towarów i usług zostały udokumentowane fakturami VAT, których nabywcą jest Ochotnicza Straż Pożarna

Plakaty i foldery nie były przedmiotem sprzedaży, rozpowszechnianie były nieodpłatnie dla wszystkich chętnych.

Udział w festiwalu orkiestr i zespołów regionalnych był nieodpłatny dla wszystkich chętnych, nie były pobierane opłaty za wstęp.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, a zatem dokonywane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "...".

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl