Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-692/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2009 r. (data wpływu do tut. organu 25 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 10 (dziesięciu) sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznej w związku z realizacją projektu pn. "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla NZOZ" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 10 (dziesięciu) sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznej w związku z realizacją projektu pn. "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla NZOZ".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na zakup aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna.

Tytuł projektu to: "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla NZOZ".

W trakcie oceny formalnej Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nałożyła na beneficjanta obowiązek dostarczenia indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej braku możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizacji przedmiotowego projektu.

W przypadku otrzymania dofinansowania, firma zrealizuje projekt polegający na zakupie 10 sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Zakład nie będzie pobierać opłat od użytkowników indywidualnych.

Spółka za pomocą zakupionego sprzętu realizować będzie usługi w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, finansowanych przez NFZ.

Zakup 10 sztuk sprzętu medycznego nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będzie on w całości związany z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W związku z powyższym niezbędne jest uzyskanie indywidualnej interpretacji, czy NZOZ przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT w przypadku tego projektu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 10 sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 10 sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 poddziałanie 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna, zamierza zrealizować projekt pn.: "Zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla NZOZ".

Projekt polega na zakupie 10 sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki medycznej.

Wnioskodawca za pomocą zakupionego sprzętu realizować będzie usługi w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, finansowanych przez NFZ.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia Wnioskodawca nie będzie pobierać opłat od użytkowników indywidualnych.

Zakup 10 sztuk sprzętu medycznego nie będzie związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Będzie on w całości związany z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, że nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, będą one związane w całości z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie 10 sztuk sprzętu medycznego do przychodni specjalistycznej, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług, bowiem nie było to przedmiotem wniosku. Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, w którym jednoznacznie wskazano, iż świadczone przez Wnioskodawcę usługi na potrzeby których zostanie dokonane nabycie towarów są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany, któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl