IBPP4/443-675/11/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-675/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2011 r. (data wpływu 19 kwietnia 2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 maja 2011 r. (data wpływu 31 maja 2011 r.) oraz pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o jego zwrot w związku z realizacją projektu "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2011 r. (data złożenia 31 maja 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-675/11/AW z dnia 25 maja 2011 r. oraz pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego:

Gmina w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet V. Środowisko, działalnie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą "...". Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Gminie - etap I - który obejmuje oczyszczalnię ścieków i kanalizację w sołectwie (część północna do linii kolejowej) oraz przełączenie ścieków z istniejącej oczyszczalni ścieków przy osiedlu byłej cukrowni.

Dokumentacja techniczna przewiduje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z dwoma niezależnie pracującymi ciągami technologicznymi. Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany obiekt kubaturowy. Ponadto częścią składową inwestycji jest budynek techniczny i budynek administracyjny.

System kanalizacji sanitarnej przewiduje budowę 24.036 mb kanałów grawitacyjnych, 6.727 mb przewodów tłocznych, 2.799 mb kanalizacji ciśnieniowej, 8 szt. pompowni sieciowych i 37 szt. pompowni przydomowych. Po zakończeniu inwestycji użytkowanie obiektem i wybudowaną infrastrukturą przekazane zostanie podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w postępowaniu przetargowym.

W poniesionych wydatkach na inwestycję Gmina ujmie podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowany i wykaże do objęcia refundacją. Inwestor (Gmina) będzie wykonywać tylko i wyłącznie sieć kanalizacji sanitarnej do ostatniej studzienki w granicy działki odbiorców, natomiast przyłącze, czyli odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką - wykonuje na własny koszt każdy mieszkaniec nieruchomości. Mieszkańcy nie będą partycypowali w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej. Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT, w których nabywca jest Gmina.

Powstały w wyniku projektu majątek zostanie przekazany bezpłatnie podmiotowi w eksploatację na podstawie "Protokołu przekazania obiektów do eksploatacji". Eksploatacja polegać będzie na prowadzeniu obsługi, remontów, bieżącej konserwacji oraz eksploatacji obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gminie przy realizacji ww. projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji ww. projektu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytet V. Środowisko, działalnie 5.1 Gospodarka wodno - ściekowa.

Przedmiotem projektu jest budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Gminie - etap I - który obejmuje oczyszczalnię ścieków i kanalizację w sołectwie (część północna do linii kolejowej) oraz przełączenie ścieków z istniejącej oczyszczalni ścieków przy osiedlu byłej Cukrowni.

Inwestor (Gmina) będzie wykonywać tylko i wyłącznie sieć kanalizacji sanitarnej do ostatniej studzienki w granicy działki odbiorców, natomiast przyłącze, czyli odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką - wykonuje na własny koszt każdy mieszkaniec nieruchomości. Mieszkańcy nie będą partycypowali w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej,

Wszystkie zakupy związane z realizacją projektu są dokumentowane fakturami VAT, w których nabywca jest Gmina. Powstały w wyniku projektu majątek zostanie przekazany bezpłatnie podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu przetargowym w eksploatację na podstawie "Protokołu przekazania obiektów do eksploatacji".

Eksploatacja polegać będzie na prowadzeniu obsługi, remontów, bieżącej konserwacji oraz eksploatacji obiektów i urządzeń znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków.

Z powyższego wynika, iż Gmina nie będzie wykorzystywać obiektów będących przedmiotem projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów, bowiem eksploatacją oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej będzie zajmował się podmiot zewnętrzny wyłoniony w postępowaniu przetargowym, będący odrębnym od Gminy podatnikiem. Zatem obroty opodatkowane podatkiem VAT z tytułu użytkowania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej będzie osiągał ten podmiot a nie Gmina.

Z zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy jednoznacznie wynika, iż towary i usługi nabywane na potrzeby ww. projektu pozostają bez związku z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi generującymi podatek należny.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu pn. "...". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 21 ust. 1 i 2 obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 7 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Wyżej cytowane unormowanie zostało utrzymane w § 22 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 3 i 4 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649) oraz obowiązującego od dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl