Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-653/09/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2009 r. (data złożenia 17 czerwca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na zakup 4-tej kasy rejestrującej w 2009 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2009 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na zakup 4-tej kasy rejestrującej w 2009 r. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W 2006 r. Spółka nabyła nieruchomość w R. Po wstępnym okresie jej wynajmu od roku 2007 Spółka rozpoczęła jej adaptację w celu rozszerzenia działalności o handel paliwami płynnymi (stacja paliw) i działalność gastronomiczną. W dniu 30 maja 2008 r. Spółka dokonała zawiadomienia o instalacji 4 kas, z których 3 były przeznaczone do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w nowej działalności w zakresie sprzedaży paliw i prowadzenia restauracji. Z uwagi na przedłużające się prace adaptacyjne i trudności z tym związane, uruchomienie stacji paliw nastąpiło w miesiącu czerwcu i wtedy powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu pierwszych dwóch kas rejestrujących. Dnia 18 czerwca 2008 r. dokonano fiskalizacji 3 kas: 1 kasa została zainstalowana w siedzibie Spółki w celu ewidencjonowania obrotu w podstawowej działalności (dotychczas zwolnionej z tego obowiązku), dwie kasy (drukarki fiskalne) zostały zainstalowane na Stacji Paliw w R., wraz z systemem kasowo-zarządzającym służącym do obsługi, sprzedaży i funkcjonowania działalności stacji. Z uwagi na spełnienie warunków określonych przepisami, Spółka skorzystała z przysługującej ulgi na zakup kas rejestrujących w rozliczeniu podatku VAT za miesiąc wrzesień 2008 r. Czwarta ze zgłoszonych kas (drukarka fiskalna) przeznaczona była do działalności gastronomicznej w Restauracji w budynku nieruchomości w R. Rozpoczęcie działalności, z uwagi na znacznie rozszerzony zakres prac remontowo-modernizacyjnych, nastąpiło w miesiącu kwietniu 2009 r. W tym czasie Wnioskodawca dokonał zakupu i fiskalizacji w dniu 15 kwietnia 2009 r. czwartej kasy rejestrującej. Po spełnieniu wszystkich warunków, z ulgi na zakup tej kasy Spółka skorzystała w rozliczeniu podatku VAT za kwiecień 2009 r.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2009 r. Wnioskodawca wskazał, że zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej zostało wysłane do właściwego Urzędu Skarbowego w dniu 17 kwietnia 2009 r. Zawiadomieniem z dnia 9 czerwca 2009 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego nadał kasie numer ewidencyjny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo korzystając z ulgi na zakup 4-tej kasy rejestrującej w roku 2009.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w piśmie z dnia 5 sierpnia 2009 r.), Spółka ma prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowana na zakup czwartej kasy rejestrującej zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ww. ustawy o podatku VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Stosownie do zapisu § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1509) odliczenie, o którym mowa w art. 111 ust. 4, zwane dalej "odliczeniem", może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Przepis § 3 ust. 1 cyt. rozporządzenia określa, iż dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338), określone zostały m.in. obowiązki podatników w zakresie stosowania kas rejestrujących.

Z zapisu § 7 ust. 1 pkt 10 powołanego rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są m.in. do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

Z powołanych przepisów wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia kwoty wydatkowanej z tytułu zakupu kasy rejestrującej musi spełniać wszystkie określone przepisami prawa warunki, polegające na:

* posiadaniu dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

* złożeniu naczelnikowi urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania,

* rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

* dokonaniu fiskalizacji kasy rejestrującej i powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji.

Uchybienie jednemu z wymienionych warunków skutkuje utratą prawa do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 30 maja 2008 r. dokonał zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o instalacji 4 kas, z których 3 były przeznaczone do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych w nowej działalności w zakresie sprzedaży paliw i prowadzenia restauracji. Uruchomienie stacji paliw nastąpiło w czerwcu 2008 r. i wtedy powstał obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu pierwszych kas rejestrujących. W dniu 18 czerwca dokonano fiskalizacji 3 kas: 1 kasa została zainstalowana w siedzibie Spółki w celu ewidencjonowania obrotu w podstawowej działalności (dotychczas zwolnionej z tego obowiązku), dwie kasy (drukarki fiskalne) zostały zainstalowane na Stacji Paliw w R. wraz z systemem kasowo-zarządzającym służącym do obsługi, sprzedaży i funkcjonowania działalności stacji. Czwarta ze zgłoszonych kas (drukarka fiskalna) przeznaczona była do działalności gastronomicznej w Restauracji w budynku nieruchomości w R. Rozpoczęcie działalności nastąpiło w kwietniu 2009 r. W tym czasie Wnioskodawca zakupił i w dniu 15 kwietnia 2009 r. dokonał fiskalizacji czwartej kasy rejestrującej. W dniu 17 kwietnia 2009 r., tj. w terminie 7 dni od dnia dokonania fiskalizacji, Wnioskodawca dokonał zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Wnioskodawca przedstawiając opis stanu faktycznego wskazał, iż "po spełnieniu wszystkich warunków" z ulgi za zakup tej kasy (czwartej) skorzystał w rozliczeniu za miesiąc kwiecień 2009 r. Zatem na potrzeby niniejszej interpretacji przyjęto, iż Wnioskodawca posiada dowód zapłaty całej należności za czwartą kasę rejestrującą.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie stwierdzić należy, iż Wnioskodawca spełnił wszystkie wymagane obowiązki warunkujące prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup 4-tej kasy rejestrującej. W szczególności istotny jest fakt, iż Wnioskodawca dokonał pisemnego zgłoszenia o liczbie kas (w ilości 4 sztuki) i miejscu (adresie) ich używania przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Zauważa się bowiem, iż prawo do skorzystania z ulgi z tytułu nabycia kas rejestrujących przysługuje jedynie w stosunku do tej liczby kas, która została pisemnie zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, czyli pierwszych zakupionych kas. Wnioskodawca może dokonać rozliczenia przysługującej mu ulgi w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie. Wnioskodawca nie ma natomiast prawa do ulgi na zakup kolejnych kas rejestrujących, tzn. tych, nabywanych w terminach późniejszych, niewymienionych w pisemnym zawiadomieniu złożonym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż ma prawo do odliczenia od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup 4-tej kasy rejestrującej, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl