IBPP4/443-645/11/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-645/11/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2011 r. (data wpływu 13 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży kwiatów ciętych, wiązanek kwiatowych i wieńców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT do sprzedaży kwiatów ciętych, wiązanek kwiatowych i wieńców. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 9 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 maja 2011 r. znak: IBPP4/443-644-647/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 6 marca 2003 r. Podstawowym rodzajem działalności jest świadczenie usług pogrzebowych (PKWiU 96.03.1). W ramach tych usług na zlecenie rodzin osób zmarłych Wnioskodawca wykonuje różne czynności składające się na usługę pogrzebową. Mogą to być przykładowo: sprzedaż trumien, urn i innych utensylii pogrzebowych, dostawa kwiatów, wiązanek pogrzebowych, wieńców pogrzebowych, eksportacja osób zmarłych np. ze szpitala do chłodni łącznie z obsługą przy eksportacji, kondukt z obsługą, przygotowanie zwłok do pochówku lub kremacji, sprzedaż odzieży (do pogrzebu), przechowywanie osoby zmarłej w chłodni, koOrdynacja działań na zlecenie rodzin osób zmarłych - chodzi tu o załatwianie różnych formalności związanych z pogrzebem w urzędach, na cmentarzach czy w kaplicach, wykonanie klepsydr, sprzedaż krzyży i tabliczek na trumnę, usługi kamieniarskie na cmentarzu przed pogrzebem, w trakcie i po pogrzebie, dodatkowo dekorowanie trumny lub grobu (katafalk, znicze, baldachim), zlecenia wykonania nekrologów w prasie, oprawa muzyczna pogrzebu i inne. Osoby zlecające pogrzeb mogą dowolnie ustalać zakres świadczonej przez spółkę usługi pogrzebowej. Może się zdarzyć, że zamawiają u Wnioskodawcy jedynie część usługi, resztę zlecając innej firmie pogrzebowej. Przykładowo Wnioskodawca może otrzymać zlecenie przetransportowania osoby zmarłej ze szpitala do chłodni, dostawę trumny i wiązanek kwiatowych, wieńców pogrzebowych oraz transport osoby zmarłej z chłodni na cmentarz. Pozostałe czynności przed pogrzebem i w jego trakcie wykonywać już może inna firma pogrzebowa.

W piśmie z dnia 2 czerwca 2011 r. Wnioskodawca wskazał, że numer PKWiU właściwy dla kwiatów ciętych to 01.19.2 - kwiaty cięte, dodatkowo dla sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin i nasion PKWiU 47.00.77.0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży kwiatów ciętych, wiązanek kwiatowych i wieńców ale nie powiązanej ze świadczoną usługą pogrzebową (gdy brak takiego zlecenia ze strony klienta) właściwą stawką podatku VAT będzie stawka 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, jedynie wówczas gdyby dokonywano dostawy np. wiązanek kwiatowych czy wieńców pogrzebowych ale bez świadczenia usługi pogrzebowej należałoby zastosować stawkę podatku VAT 23% i sklasyfikować taką dostawę jako PKWiU 47.00 - "sprzedaż detaliczna z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi". W przypadku jednak odsprzedaży kwiatów ciętych (bez usługi pogrzebowej) właściwą stawką podatku VAT będzie stawka 8% (poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy jedynie kwiaty cięte mogą korzystać z preferencyjnej 8 procentowej stawki VAT, natomiast wiązanki i wieńce jako kwiaty niejako przetworzone z dodatkami winny być opodatkowane stawką podstawową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, zaś przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. wprowadzonym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na podstawie art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, natomiast ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a ustawy, który został wprowadzony art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianach niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz zmieniony art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3.

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4.

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Ponadto, z dniem 1 stycznia 2011 r., przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1476), dokonano zmiany załącznika nr 3 do ustawy.

Pod poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały towary sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 01.1, tj. "rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU 01.16.1)".

Należy zauważyć, iż zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. art. 2 pkt 30 ustawy - wprowadzonym na podstawie art. 1 pkt 1 lit. d) ww. ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Ponadto, w objaśnieniach do ww. załącznika nr 3 do ustawy wskazano, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku VAT lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

W myśl art. 41 ust. 2a ustawy, wprowadzonego do ustawy na podstawie art. 19 pkt 2 lit. a) ww. ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej - dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

We wspomnianym wyżej załączniku nr 10 do ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., a wprowadzonym na podstawie art. 19 pkt 6 ww. ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. w poz. 1 jako towary opodatkowane stawką podatku w wysokości 5% wymieniono sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU "ex 01.1" rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem:

1.

owsa (PKWiU 01.11.33.0),

2.

słomy i plew zbóż (PKWiU 01.11.50.0),

3.

nasion bawełny (PKWiU 01.11.84.0),

4.

nasion buraków cukrowych (PKWiU 01.13.72.0),

5.

trzciny cukrowej (PKWiU 01.14.10.0),

6.

tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU 01.15.10.0),

7.

roślin włóknistych (PKWiU 01.16.1),

8.

pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19).

Przy czym z dniem 1 kwietnia 2011 r. na podstawie art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332) w ww. poz. 1 załącznika nr 10 uchylono pkt 1.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pogrzebowych. W ramach tych usług Wnioskodawca na zlecenie rodzin osób zmarłych wykonuje różne czynności składające się na usługę pogrzebową. Dodatkowo Wnioskodawca dokonuje sprzedaży kwiatów ciętych oraz wiązanek i wieńców pogrzebowych ale bez świadczenia usługi pogrzebowej. Wnioskodawca wskazał, że numer właściwy PKWiU dla kwiatów ciętych to 01.19.2, natomiast do sprzedaży wiązanek i wieńców pogrzebowych stosuje numer PKWiU 47.00.77.0.

Mając na uwadze powyższe, iż dla prawidłowego określenia stawki podatku VAT w niniejszej sprawie, wymagane jest w świetle art. 5a ustawy o VAT powołanie zapisów rozporządzeń w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Stosownie do zapisów § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), obowiązującego od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stanowiącą załącznik do rozporządzenia. Natomiast w myśl § 3 ww. rozporządzenia do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. stosuje się symbol PKWiU z 2008 r., określony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Należy również wskazać, iż stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania rodzaju prowadzonej działalności, wyrobu lub usługi, towaru, środka trwałego lub obiektu budowlanego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł., który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych.

W wyniku analizy powołanych we wniosku symboli PKWiU tut. organ stwierdza, iż sprzedaż kwiatów ciętych, dla której Wnioskodawca wskazał PKWiU 01.19.2 nie korzysta od 1 stycznia 2011 r. z preferencyjnej tj. 5% stawki podatku VAT, gdyż na podstawie pkt 8 numer PKWiU dla tej czynności został wyłączony z poz. 1 załącznika nr 10 do ustawy. Ostatecznie dostawa kwiatów ciętych dokonywana poza usługą pogrzebową opodatkowana jest 8% stawką podatku - na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w związku z poz. 1 załącznika nr 3 do ustawy.

Natomiast sprzedawane przez Wnioskodawcę bukiety i wiązanki pogrzebowe, których sprzedaż również poza usługą pogrzebową Wnioskodawca zakwalifikował do PKWiU 47.00.77.0 nie zostały przez ustawodawcę ujęte w żadnym załączniku do ustawy o VAT, określających stawki obniżone. Zatem sprzedaż bukietów i wiązanek pogrzebowych będzie opodatkowana stawka podstawową tj. 23%.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że analiza sformułowań zawartych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz prawidłowości klasyfikacji towarów i usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.

Zatem oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy dokonano w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę numery statystyczne PKWiU z 2008 r., bez dokonywania oceny ich prawidłowego powołania, bowiem nie jest obowiązkiem organu podatkowego dokonywanie oceny czy Wnioskodawca prawidłowo klasyfikuje sprzedawane towary i usługi do PKWiU.

Dodatkowo zauważa się, że w zakresie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl