IBPP4/443-577/11/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-577/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 marca 2011 r. (data wpływu 30 marca 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy fiskalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku instalacji kasy fiskalnej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 15 czerwca 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP4/443-577/11/AW z dnia 30 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym zadaniem jest reprezentacja osób poszkodowanych w wypadkach w stosunku do ubezpieczycieli i uzyskiwanie odszkodowań, również na drodze sądowej. Firma, którą prowadzi Wnioskodawca, nie jest kancelarią adwokacką ani radcowską. Wnioskodawca zajmuje się kompleksową obsługą i pozyskiwaniem klienta, organizacją zastępstwa procesowego w sądzie, procesem odzyskiwania odszkodowań. Wnioskodawca współpracuje z kancelariami adwokackimi w Polsce i za granicą. Firma powstała 19 lipca 2011 r.

Zapłata za usługi następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego (najczęściej potrącenie lub przelew bankowy). Na każdej fakturze określone jest, iż zapłata to przelew bankowy lub potrącenie. Przed datą 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie ewidencjonował sprzedaży poprzez kasę fiskalną. Zapłata za świadczenia/usługi następuje na podstawie potrącenia oraz przelewu bankowego. Nie stosuje się form płatnych gotówką czy przekazem pocztowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy istnieje konieczność instalacji kasy fiskalnej, jeśli wynagrodzenie firmy potrącane jest z uzyskanego odszkodowania dla klienta. Odszkodowanie wpływa na konto firmowe, wynagrodzenie jest potrącane z odszkodowania. Wnioskodawca nie pobiera gotówki, płatność poprzez potrącenie wynagrodzenia zawsze. Środki na koncie są opodatkowane, Wnioskodawca wystawia faktury VAT dla klientów.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, konieczność posiadania kasy fiskalnej nie istnieje. Wszelkie środki przechodzą przez konto firmowe, wystawiane są faktury VAT, nie przyjmuje się gotówki. Klient podpisuje umowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są obecnie w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w poz. 37 wymieniono świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy (2).

Z objaśnień do załącznika wynika, iż pkt 2 nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Aby zatem Wnioskodawca miał prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 37 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

1.

zapłata za usługi następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2.

z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy;

3.

podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych usług przed dniem 1 stycznia 2011 r.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której głównym zadaniem jest reprezentacja osób poszkodowanych w wypadkach w stosunku do ubezpieczycieli i uzyskiwanie odszkodowań, również na drodze sądowej.

Firma, którą prowadzi Wnioskodawca, nie jest kancelarią adwokacką ani radcowską. Wnioskodawca zajmuje się kompleksową obsługą i pozyskiwaniem klienta, organizacją zastępstwa procesowego w sądzie, całym procesem uzyskiwania odszkodowań.

Wnioskodawca wystawia faktury VAT dla klientów. Na każdej fakturze określone jest, iż zapłata to przelew bankowy lub potrącenie. Przed dniem 1 stycznia 2011 r. Wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży poprzez kasę fiskalną.

Zapłata za usługi następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego na podstawie potrącenia lub przelewu bankowego. Nie stosuje się form płatnych gotówką czy przekazem pocztowym. Wynagrodzenie firmy potrącane jest z uzyskiwanego odszkodowania dla klienta. Odszkodowanie wpływa na konto firmy. Wynagrodzenie jest potrącane z odszkodowania.

Z powyższego wynika, że w opisanej sytuacji zapłata za świadczone usługi następuje wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego w formie przelewu, bądź w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymuje uzyskane w imieniu klienta odszkodowanie na rachunek bankowy, a następnie potrąca należne wynagrodzenie i pozostałą część odszkodowania oddaje do dyspozycji klienta. Tym samym wynagrodzenie Wnioskodawcy tj. zapłata za usługi następuje w całości za pośrednictwem banku na rachunek bankowy w obydwu sytuacjach.

W treści wniosku nie wskazano jednoznacznie, czy Wnioskodawca prowadzi ewidencję, o której mowa w punkcie 2 objaśnień załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Wnioskodawca wyjaśnił, iż wystawia faktury VAT dla klientów, na których określone jest, iż zapłata to przelew bankowy lub potrącenie.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2012 r., o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl