IBPP4/443-576/11/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 6 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-576/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2011 r. (data wpływu 30 marca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części lub zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pod nazwą: "XXX" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części lub zwrotu podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pod nazwą: "XXX".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina zawarła w dniu 22 września 2009 r. umowę z Województwem o dofinansowanie projektu pn. "XXX". Zgodnie z umową okres realizacji projektu określono na:

* poniesienie pierwszego wydatku w projekcie: 31 grudnia 2007 r.

* rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 27 kwietnia 2010 r.

* zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 3 stycznia 2011 r

* zakończenie finansowe realizacji projektu: 4 marca 2011 r.

Przedmiotem projektu było sporządzenie mapy akustycznej miasta na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. Mapa obejmuje cały obszar miasta.

Mapa ta składa się z części opisowej i graficznej. Podstawę sporządzenia mapy akustycznej stanowi metoda pomiarowa, polegająca na pomiarze poziomu dźwięku A, w wyznaczonych punktach (reprezentatywnych dla zidentyfikowanych obszarów podlegających ochronie akustycznej i obszarów "wrażliwych"). Pomiary obejmują:

* równoważny poziom dźwięku A pochodzącego ze zidentyfikowanych wcześniej źródeł hałasu,

* równoważny poziom tła akustycznego,

* określenie warunków meteorologicznych,

* pomiary natężenia i struktury ruchu pojazdów.

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów metodą obliczeniową wyznaczone zostały wskaźniki hałasu LDWN i LIM, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 106, poz. 729 z późn. zm.). Mapa akustyczna została przygotowana w formie papierowej i elektronicznej w postaci:

* niezakodowanych plików tekstowych,

* map wektorowych w jednym z powszechnie stosowanych formatów GIS.

Forma mapy akustycznej umożliwia:

* udostępnienie jej za pomocą sieci internetowej na potrzeby państwowego monitoringu środowiska,

* wykorzystanie na potrzeby tworzenia i aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem,

* przedstawienie w postaci informacji internetowej dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Projekt pn. "XXX" ma pomóc w planowaniu zagospodarowania przestrzennego miasta a także będzie instrumentem zarządzania środowiskowego. Dodatkowo będzie źródłem informowania mieszkańców o zagrożeniach hałasem i podejmowanych przez Gminę działaniach zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu w tych miejscach.

Wszystkie świadczone usługi w ramach realizowanego projektu, adresowane do mieszkańców Ś., będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W wyniku wykorzystania mienia zakupionego w ramach Projektu Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów. Realizacja Projektu odbywać się będzie w ramach realizacji zadań publicznych, które Gmina - wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Realizacja Projektu nie będzie wykraczać poza zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Gmina będąc podatnikiem podatku VAT jako beneficjent środków pomocowych z Unii Europejskiej otrzymanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu V "Środowisko", Działanie 5.4. "Zarządzanie środowiskiem" p.n. "XXX" ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub zwrotu podatku naliczonego od nabycia finansowego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach realizowanego projektu z Urzędu Skarbowego w C....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do ubiegania się o zwrot podatku, wynikającego z faktur, dokumentujących różne nabywane towary i usługi na potrzeby realizacji projektu pn. "XXX".

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z treści powyższego przepisu wynika, że odliczenie podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług w sytuacji gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z obowiązującym § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) nakłada obowiązek sporządzania map akustycznych m.in. dla gmin, które takie zadanie przewidziały w Programie Ochrony Środowiska. Realizacja Projektu nie będzie wykraczać poza zadania własne Gminy określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zadania publiczne są wykonywane na podstawie i w granicach prawa przez podmioty sprawujące władzę publiczną, w tym w istotnej części przez samorząd terytorialny wykonujący te zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Wśród zadań publicznych wyróżnia się zadania służące "zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej".

Zatem w oparciu o przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że nabyte towary i usługi związane z realizacją projektu p.n. "XXX", służą wykonywaniu zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane będą w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez Gminę oraz nie będą służyły czynnościom opodatkowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo bądź niepodlegające opodatkowaniu, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o VAT. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy między innymi ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "XXX" dofinansowany przez Województwo.

Przedmiotem projektu było sporządzenie mapy akustycznej miasta na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska. Mapa obejmuje cały obszar miasta.

Projekt pn. "XXX" ma pomóc w planowaniu zagospodarowania przestrzennego miasta a także będzie instrumentem zarządzania środowiskowego. Dodatkowo będzie źródłem informowania mieszkańców o zagrożeniach hałasem i podejmowanych przez Gminę działaniach zmierzających do ograniczenia poziomu hałasu w tych miejscach.

Wszystkie świadczone usługi w ramach realizowanego projektu, adresowane do mieszkańców Ś., będą bezpłatne i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W wyniku wykorzystania mienia zakupionego w ramach Projektu Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem w oparciu o przedstawiony opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ wszystkie świadczone usługi w ramach realizowanego projektu, adresowane do mieszkańców Ś., będą bezpłatne.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. "XXX". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Powyższe unormowanie nie uległo zmianie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), które obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2011 r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie stanu faktycznego, z którego wynika, iż wydatki ponoszone na realizację projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, a w szczególności wykorzystania efektów projektu do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl