IBPP4/443-572/14/EK, Brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru... - OpenLEX

IBPP4/443-572/14/EK - Brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-572/14/EK Brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 25 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie braku obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy towaru o kodzie CN 2710 19 71-99 w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

"X" Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem jest produkcja olejów smarowych, środków antyadhezyjnych, czy też olejów konserwujących, które objęte są kodami CN 2710 1971-99 (dalej: "oleje smarowe"). Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę składu podatkowego. W celu stosowania przedmiotowej procedury we wskazanym zakresie Spółka złożyła zabezpieczenie akcyzowe. Wyprodukowane oleje smarowe są przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów z siedzibą w innych niż Polska (dalej: "Polska" lub "kraj") państwach członkowskich Unii Europejskiej (dalej: "UE"). Transport tych olejów organizowany jest przez Spółkę, bądź przez kontrahentów Spółki poprzez zlecenie jego wykonania podmiotom trzecim, tj. przewoźnikom. Oleje smarowe w trakcie ich przemieszczenia na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych obejmowane są procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Do przemieszczanych olejów smarowych Spółka dołącza szereg dokumentów, w tym m.in. faktury VAT, listy przewozowe (CMR), a także dokumenty handlowe, których wzór opracowała Spółka. W dokumentach tych wskazywane są m.in. informacje odnoszące się do dostawcy, tj. podmiotu wysyłającego wyrobu akcyzowe, czyli Wnioskodawcę (w tym nazwa, adres, nr VAT i nr składu podatkowego), odbiorcy (w tym nazwa, adres i nr VAT), miejsca odbioru, środka transportu oraz informacje odnoszące się do przemieszczanych olejów smarowych.

Po dostarczeniu olejów smarowych do kontrahenta, dokument handlowy jest przez niego podpisywany na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych oraz jest zwracany Spółce. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że mogą wystąpić sytuacje, w których dokument handlowy nie zostanie zwrócony Spółce lub nie zostanie podpisany przez kontrahenta. W takiej sytuacji, Spółka dysponuje listem przewozowym (CMR) podpisanym przez przewoźnika, nadawcę transportu oraz przez odbiorcę wyrobów akcyzowych na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia przedmiotowych olejów do innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

List przewozowy (CMR), którym posługuje się Spółka zawiera m.in. następujące informacje:

* numer listu przewozowego,

* dane nadawcy transportu (w tym podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, tj. Spółki),

* dane odbiorcy wyrobów akcyzowych,

* miejsce przeznaczenia,

* miejsce i data załadowania,

* cechy, nazwa i rodzaj towaru (w tym kod CN),

* ilość towaru (w tym waga i/lub objętość),

* dane przewoźnika, w tym numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj pojazdu,

* podpis i stempel nadawcy,

* podpis i stempel przewoźnika,

* podpis i stempel odbiorcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Spółka zobowiązana jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania złożonego zabezpieczenia akcyzowego w celu objęcia olejów smarowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w trakcie ich przemieszczania na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE.

2. Czy list przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika, nadawcę transportu (w tym podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, tj. Wnioskodawca) oraz odbiorcę wyrobów akcyzowych stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nieprowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie jest zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania już złożonego zabezpieczenia akcyzowego celem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych na terytorium kraju w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie prawne swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 UPA, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium Polski również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Spółka produkuje i sprzedaje oleje smarowe, które objęte są kodami CN 2710 1971-99. Wyroby te zostały wskazane w załączniku nr 1 do UPA w pozycji nr 27 (grupa CN 2710). Jak natomiast wskazuje art. 89 ust. 1 pkt 11 UPA, stawka akcyzy dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 1971 do 2710 1999, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynosi 1.180,00 zł/1000 litrów.

Powyższe wskazuje, że oleje smarowe nie są wymienione w załączniku nr 2 oraz są objęte stawką akcyzy inna niż zerowa. W rezultacie, w myśl przepisów UPA przedmiotowe wyroby mogą zostać objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski.

Zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych zostały uregulowane w art. 41 UPA. Zgodnie z art. 41 ust. 1 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 4 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 (m.in. olejów smarowych), warunki, o których mowa w ust. 1 (wskazanym powyżej), mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium Polski, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium Polski w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z powyższych przepisów wynikają następujące wnioski dla przemieszczania wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (m.in. olejów smarowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:

i. przemieszczanie ww. wyrobów we wskazanej procedurze na terytorium Polski wymaga zastosowania e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego,

ii. przemieszczanie ww. wyrobów w przedmiotowej procedurze na terytorium Polski w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wymaga wyłącznie dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD,

iii.przemieszczanie ww. wyrobów w przedmiotowej procedurze na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych wymaga wyłącznie dołączenia do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Zatem z brzmienia art. 41 ust. 4 UPA wprost wynika, że warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych na terytorium Polski w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej jest dołączenie do tych wyrobów dokumentów handlowych. Taki wniosek wynika z faktu posłużenia się przez ustawodawcę zwrotem "wyłącznie" w omawianym przepisie. Zdaniem Spółki, nie jest ona zatem zobowiązana do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, ewentualnie nie jest zobowiązana do obciążania złożonego już zabezpieczenia akcyzowego dla celów stosowania wskazanej procedury w przedstawionej sytuacji. Powyższy wniosek potwierdza również uzasadnienie projektu UPA (druk sejmowy nr 1083 z 6 października 2008 r., s. 29). W uzasadnieniu tym ustawodawca wskazał bowiem, że: W sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej powyższych wyrobów, ich przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało na podstawie dokumentów handlowych. W tym przypadku nie będzie wymagane zabezpieczenie akcyzowe (...). Powyższe stanowisko potwierdzają również dyrektorzy izb skarbowych w wydawanych interpretacjach. I tak dla przykładu Spółka wskazuje, że za prawidłowością ww. wniosku wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 października 2009 r. o nr IBPP3/443-613/09/ŁW oraz interpretacji indywidualnej z 7 października 2014 r. o nr IBPP4/443-309/14/LG.

Podsumowując powyższe, Spółka jest zdania, iż nie jest zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego lub obciążania już złożonego zabezpieczenia akcyzowego dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium Polski w odniesieniu do olejów smarowych przemieszczanych w kraju w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych do kontrahentów zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE.

Ad 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, list przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika, nadawcę transportu (w tym podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, tj. Wnioskodawca) oraz przez odbiorcę wyrobów akcyzowych stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nieprowadzący do powstania zobowiązania podatkowego. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie prawne swojego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 UPA, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium Polski również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. do olejów smarowych). Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 4 UPA, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa powyżej, w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium Polski w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD. Stosownie natomiast do art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa powyżej, z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem.

Jak wynika z powyższych przepisów, procedura zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów innych niż określone w załączniku nr 2 do UPA ma zastosowanie wyłącznie na terytorium Polski. Przemieszczanie tych wyrobów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez terytorium Polski obarczone jest obowiązkiem sporządzenia i dołączenia do przemieszczanych wyrobów tzw. dokumentu handlowego lub innego dokumentu. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące brakiem powstania zobowiązania podatkowego związane jest natomiast z uzyskaniem przez podmiot wysyłający dokumentu handlowego (lub innego) potwierdzającego dostawę wyrobów akcyzowych na terytorium państwa UE.

Spółka wskazuje, że ustawodawca nie opracował w ramach przepisów związanych z UPA urzędowego wzoru dokumentu handlowego, ani instrukcji posługiwania się takim dokumentem dla celów stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a tym bardziej dla celów dokumentowania dokonanej dostawy wewnątrzwspólnotowej. Ograniczeń co do ww. dokumentów handlowych nie nakładają także przepisy ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych wydanych do tej ustawy. Przepisy te, szczególnie Rozporządzenie, nakładają, co do zasady, na podatników szereg obowiązkowych w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, min. obowiązek sporządzania i dołączania do każdej przesyłki dokumentu przewozu, wymieniając jednocześnie jego istotne elementy (m.in. rodzaj, masa netto wyrobów, itp.). Niemniej zgodnie § 43 ust. 4 ww. rozporządzenia, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych (m.in. olejów smarowych) nie sporządza się dokumentu przewozu.

W oparciu o powyższe należy więc stwierdzić, że przepisy UPA, jak i ustawy o Służbie Celnej oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw nie określają jednoznacznie formy i treści dokumentu handlowego lub innego dokumentu. Tym samym podatnik dysponuje co do zasady pewną swobodą w zakresie wyboru nie tylko formy i treści takiego dokumentu, ale także sposobu co do jego obiegu w transakcji stanowiącej dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych. Warunkiem jednak jest, aby dokument handlowy lub inny dokument został dołączony do przemieszczanych wyrobów akcyzowych oraz żeby dokument ten lub inny dokument potwierdzał dostawę wewnątrzwspólnotową określonych wyrobów akcyzowych. Wart podkreślenia jest także fakt, iż ustawodawca nie ogranicza także liczby dokumentów handlowych załączonych do przemieszczanych wyrobów, czy też wykorzystywanych do potwierdzenia dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej. Oznacza to, że podatnik uprawniony jest do posługiwania się szeregiem dokumentów, które łącznie powinny potwierdzać ww. dostawę. W związku z tym, co do zasady, dokumentami potwierdzającymi dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej mogą być również listy przewozowe (CMR) podpisane przez nadawcę transportu (w tym podmiot wysyłający wyroby akcyzowe), przewoźnika oraz odbiorcę wyrobów akcyzowych.

Wnioskodawca wskazuje równocześnie, że na mocy art. 41 ust. 10 UPA ustawodawca nałożył na podmioty prowadzące składy podatkowe obowiązek prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do UPA, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (np. do olejów smarowych). Informacje, które powinna zawierać ww. ewidencja zostały wskazane w § 6 ust. 2 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 158, poz. 1065). Zdaniem Spółki informacjami tymi można się pomocniczo posłużyć do określenia koniecznych elementów dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA.

Przytoczony § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia wskazuje, że ewidencja dokumentów handlowych powinna zawierać:

* numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej,

* dane podmiotu wysyłającego wyroby;

* ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

* określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

* datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Porównując zatem dane, które Wnioskodawca uwzględnia na liście przewozowym (CMR) z elementami wskazanymi powyżej, stwierdzić należy, że list przewozowy (CMR) zawiera wszystkie powyższe informacje. Reasumując, list przewozowy (CMR) podpisany przez przewoźnika, nadawcę transportu (w tym podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, tj. Wnioskodawcę) oraz odbiorcę wyrobów akcyzowych, stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 UPA, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nieprowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której zasadniczym przedmiotem jest produkcja olejów smarowych, środków antyadhezyjnych, czy też olejów konserwujących, które objęte są kodami CN 2710 1971-99. Produkcja olejów smarowych odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę składu podatkowego. W celu stosowania przedmiotowej procedury we wskazanym zakresie Spółka złożyła zabezpieczenie akcyzowe. Wyprodukowane oleje smarowe są przedmiotem sprzedaży przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahentów z siedzibą w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej. Transport tych olejów organizowany jest przez Spółkę, bądź przez kontrahentów Spółki poprzez zlecenie jego wykonania podmiotom trzecim, tj. przewoźnikom. Oleje smarowe w trakcie ich przemieszczenia na terytorium Polski w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych obejmowane są procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Do przemieszczanych olejów smarowych Spółka dołącza takie dokumenty jak: faktury VAT, listy przewozowe (CMR), a także dokumenty handlowe, których wzór opracowała Spółka. W dokumentach tych wskazywane są m.in. informacje odnoszące się do dostawcy, tj. podmiotu wysyłającego wyrobu akcyzowe, czyli B. (w tym nazwa, adres, nr VAT i nr składu podatkowego), odbiorcy (w tym nazwa, adres i nr VAT), miejsca odbioru, środka transportu oraz informacje odnoszące się do przemieszczanych olejów smarowych.

Po dostarczeniu olejów smarowych do kontrahenta, dokument handlowy jest przez niego podpisywany na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych oraz jest zwracany Spółce. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że mogą wystąpić sytuacje, w których dokument handlowy nie zostanie zwrócony Spółce lub nie zostanie podpisany przez kontrahenta. W takiej sytuacji, Spółka dysponuje listem przewozowym (CMR) podpisanym przez przewoźnika, nadawcę transportu oraz przez odbiorcę wyrobów akcyzowych na okoliczność potwierdzenia przemieszczenia przedmiotowych olejów do innego niż Polska państwa członkowskiego UE.

List przewozowy (CMR), którym posługuje się Wnioskodawca zawiera m.in. następujące informacje:

* numer listu przewozowego,

* dane nadawcy transportu (w tym podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, tj. B.),

* dane odbiorcy wyrobów akcyzowych,

* miejsce przeznaczenia,

* miejsce i data załadowania,

* cechy, nazwa i rodzaj towaru (w tym kod CN),

* ilość towaru (w tym waga i/lub objętość),

* dane przewoźnika, w tym numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj pojazdu,

* podpis i stempel nadawcy,

* podpis i stempel przewoźnika,

* podpis i stempel odbiorcy.

Wyroby akcyzowe oznaczone kodami CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 (zwane dalej "olejami smarowymi") są w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyrobami energetycznymi, dla których określono stawkę podatku akcyzowego w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Powyższa stawka akcyzy jest stosowana niezależnie od tego, do jakich celów oleje smarowe są wykorzystywane.

Jednocześnie oleje smarowe należą do grupy wyrobów akcyzowych, które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Równocześnie zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Artykuł 41 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

1.

zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

2.

złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednocześnie w myśl art. 41 ust. 4 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Wprowadzenie powyższego przepisu zostało spowodowane faktem, że na terenie innych państw członkowskich UE, przedmiotowe wyroby (tekst jedn.: wyroby niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, ale objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim oleje smarowe), nie stanowią wyrobów akcyzowych. W konsekwencji, nie jest możliwe zastosowanie Systemu Przemieszczenia oraz nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS i dokumentu e-AD.

Biorąc zatem pod uwagę, że oleje smarowe objęte wnioskiem są wyrobami akcyzowymi, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy, tzn. są wyrobami innymi niż wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz są objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, to w myśl art. 41 ust. 4 tej ustawy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku ich przemieszczania na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych olejów smarowych dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W konsekwencji, w sytuacji gdy oleje smarowe objęte wnioskiem są przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, to warunki przewidziane w art. 41 ust. 1 ustawy, tj.m.in. obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie mają zastosowania.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca nie ma obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-99.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku złożenia lub obciążania złożonego zabezpieczenia akcyzowego w sytuacji dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw ww. olejów smarowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

* w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;

* w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu.

Zgodnie zaś z art. 41 ust. 10 ustawy podmiot prowadzący skład podatkowy i zarejestrowany wysyłający są obowiązani do prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustaw, objętych stawką inną niż stawka zerowa.

W myśl § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 158, poz. 1065) ewidencję dokumentów handlowych lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo wyprowadzenie poza terytorium Unii Europejskiej wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy - zwaną dalej "ewidencją", należy prowadzić w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Na podstawie zaś § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia ewidencja, o której mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

1.

numer dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobów w państwie członkowskim albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej;

2.

dane podmiotu wysyłającego wyroby;

3.

ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

4.

określenie środka transportu, którym wysłano wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

5.

datę zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy.

Wnioskodawca ma wątpliwości czy w przypadku gdy będzie w posiadaniu dokumentu przewozowego CMR podpisanego przez przewoźnika, nadawcę transportu oraz przez odbiorcę wyrobów akcyzowych potwierdzającego przemieszczenie przedmiotowych olejów do innego niż Polska państwa członkowskiego UE - dokument ten stanowi dokument handlowy lub inny dokument potwierdzający dostawę wewnątrzwspólnotową olejów smarowych, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego.

Jak wskazano na wstępie dostawą wewnątrzwspólnotową w rozumieniu przepisów akcyzowych jest przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

W art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy ustawodawca wskazał zaś, iż w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w art. 40 ust. 6 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ulega zakończeniu w momencie otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy dokumentu handlowego, lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę wyrobów na terytorium państwa członkowskiego, w części objętej potwierdzeniem. W rezultacie, dowodami potwierdzającymi zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być w odniesieniu do takich wyrobów wszelkie dokumenty handlowe oraz inne dokumenty, które potwierdzają odbiór tych wyrobów w innym państwie członkowskim. Otrzymanie dokumentów handlowych będzie zatem powodowało, że w stosunku do podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe, w części objętej potwierdzeniem, nie powstanie zobowiązanie podatkowe.

Wnioskodawca wskazał, że są sytuacje w których dokument handlowy nie jest zwrócony Spółce lub nie jest podpisany przez kontrahenta jednakże w takiej sytuacji Spółka dysponuje listem przewozowym (CMR) podpisanym przez przewoźnika, nadawcę transportu oraz przez odbiorcę wyrobów akcyzowych, który potwierdził przemieszczenie przedmiotowych wyrobów do innego niż Polska kraju członkowskiego UE. Dokument ten zawiera również takie informacje jak: numer listu przewozowego, dane nadawcy transportu, dane odbiorcy wyrobów akcyzowych, miejsce przeznaczenia, miejsce i data załadowania, cechy, nazwa i rodzaj towaru (w tym kod CN), ilość towaru (w tym waga i/lub objętość) oraz dane przewoźnika, w tym numer rejestracyjny pojazdu i rodzaj pojazdu.

Stosownie do powyższego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku posiadania przez niego dokumentu przewozowego z podpisem przewoźnika, nadawcy oraz odbiorcy towaru w innym niż Polska kraju członkowskim UE, który potwierdził przemieszczenie towaru z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE, a tym samym jego odbiór na terytorium innego państwa członkowskiego - dokument ten potwierdza dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania dokumentu przewozowego CMR - podpisanego przez przewoźnika, nadawcę oraz przez odbiorcę towaru dostarczanego do niego przez przewoźnika na terytorium innego niż Polska kraju członkowskiego UE - za dokument potwierdzający dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych, dla celów zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w sposób nie prowadzący do powstania zobowiązania podatkowego - należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednak podkreślić, iż zdaniem tut. Organu w postepowaniu w przedmiocie wydania interpretacji jest ocena prawna przedstawionego stanu faktycznego, a nie dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych związanych z postępowaniem podatkowym, o którym mowa w Dziale IV Ordynacji podatkowej. Bowiem wniosek strony o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza granice rozpoznawania danej sprawy i jest rozpatrywany zgodnie z Rozdziałem la Działu II Ordynacji podatkowej, który nie przewiduje w tym trybie prowadzenia postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia stanu faktycznego.

Nie oznacza to zatem, iż w toku kontroli podatkowej lub w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez właściwy organ podatkowy w celu zweryfikowania prawdziwości okoliczności faktycznych wskazanych we wniosku o wydanie interpretacji nie mogą zostać poczynione ustalenia faktyczne odmienne od przedstawionych przez podatnika we wniosku. W takiej sytuacji stwierdzenie odmiennego stanu faktycznego może stanowić podstawę do dokonania wobec podatnika wymiaru podatku akcyzowego. Przeszkodą tego wymiaru nie będzie wtedy interpretacja stwierdzająca, iż stanowisko strony jest prawidłowe, gdyż stanowisko to będzie się odnosić w istocie do innego stanu faktycznego, niż tego ustalonego przez organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym (zob.m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 10 listopada 2009 r., sygn. akt I S.A./Po 869/09, lex nr 541931).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl