Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-558/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 listopada 2013 r. (data wpływu 7 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

* prawidłowe - w zakresie uznania, że wyroby w postaci propylenu o kodzie CN 2901 22 00, etylenu o kodzie CN 2901 21 00 i acetylenu o kodzie CN 2901 29 00 nieprzeznaczone do celów opałowych nie są wyrobami gazowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym,

* nieprawidłowe - w zakresie składania deklaracji podatkowej od wyrobów gazowych.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej "Spółka" lub "Wnioskodawca") prowadzi działalność gospodarczą miedzy innymi w zakresie obrotu gazami.

Spośród gazów będących przedmiotem obrotu w Spółce, niektóre są wyrobami akcyzowymi, tj. w szczególności metan i jego mieszaniny o kodzie CN 2711 29 00, etylen o kodzie CN 2901 21 00, propylen o kodzie CN 2901 22 00, acetylen o kodzie CN 2901 29 00, propan o kodzie CN 2711 12 19 oraz propan-butan o kodzie CN 2711 19 00.

Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo metan, propylen oraz etylen. Natomiast acetylen Spółka produkuje we własnym zakresie.

Metan, propylen, etylen i acetylen są sprzedawane do podmiotów, które mają zamiar dokonywać dalszej odsprzedaży ww. gazów. Spółka nie używa żadnego z wymienionych gazów na własne potrzeby.

Metan, propylen, etylen i acetylen są przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych.

W szczególności przeznaczenie gazów jest następujące: metan - analityka (laboratorium) kontrola jakości; propylen - cięcie metalu; acetylen - spawanie; etylen - prace naukowe (laboratorium).

W sytuacji dokonania przez Spółkę czynności opodatkowanych akcyzą w odniesieniu do metanu, propylenu, etylenu i acetylenu, zastosowanie znajduje stawka akcyzy równa 0 złotych, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wyroby objęte pozycją CN 2901, (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych objęte pozycją CN 2901 1000, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych, tj. węglowodory gazowe, dla których stawka podatku akcyzowego określona została w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 0 złotych, nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku, gdy stawka akcyzy na wyroby gazowe (m.in. metan) wynosi 0 złotych, podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych na mocy art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyroby objęte pozycją CN 2901, (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych, tj. węglowodory gazowe, dla których stawka podatku akcyzowego określona została w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 0 złotych, nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym, w przypadku, gdy węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2901 są przeznaczone do celów innych niż opałowe lub innych niż do napędu silników spalinowych i stosuje się do nich stawkę akcyzy 0 złotych, to węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, a zatem obowiązki wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowelizacją dotyczącą wyrobów gazowych (m.in. obowiązek ustalania statusu kontrahenta, obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych) nie znajdują do nich zastosowania.

UZASADNIENIE

Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zdaniem Wnioskodawcy, propylen, acetylen, etylen nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, gdy są przeznaczone do celów innych niż opałowe lub napędowe. Ponadto są one opodatkowane stawką 0 zł na mocy art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym wyrobami gazowymi są wyroby energetyczne o kodach CN 2705 0000, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Formułując definicję wyrobów gazowych, ustawodawca wpierw wskazuje bezpośrednio według Nomenklatury Scalonej, które wyroby energetyczne należą do wyrobów gazowych ("wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00"), a następnie odsyła do przepisu określającego stawkę akcyzy dla pozostałych gazowych paliw opałowych ("i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00").

1. Wykładnia literalna art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Dokonując interpretacji przepisów w pierwszej kolejności należy sięgnąć po metody wykładni językowej.

Wykładnia literalna opiera się na odczytaniu znaczenia i zakresu wyrażeń interpretowanego tekstu prawnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzenie w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym, iż do wyrobów gazowych należą "pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00" wyłącza z zakresu pojęcia "wyroby gazowe" m.in. węglowodory alifatyczne nienasycone (w tym etylen, propylen i acetylen), które nie są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych.

Zgodnie z podstawowymi dyrektywami wykładni językowej interpretowanym zwrotom należy przypisywać znaczenia, jakie prawodawca nadał im za pomocą definicji legalnej, a w obrębie danego aktu lub gałęzi prawa tym samym zwrotom nie należy przypisywać odmiennego znaczenia. Na mocy art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów energetycznych przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych do napędu silników spalinowych.

W konsekwencji, węglowodory alifatyczne nienasycone objęte pozycją CN 2901, nie są paliwem opałowym, w przypadku, gdy są przeznaczone do celów innych niż opałowe.

Szymon Parulski w Komentarzu do art. 86 ustawy o podatku akcyzowym (w: Parulski Sz., Akcyza. Komentarz, LEX2010) wskazuje, iż:

"podstawową kategorię wyrobów energetycznych stanowią paliwa silnikowe i paliwa opałowe sensu stricte zdefiniowane w art. 86 ust. 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym (...) Kolejną kategorią wyrobów są "pozostałe paliwa silnikowe" oraz "pozostałe paliwa opałowe". Stawki dla takich wyrobów zostały określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 15 ustawy o podatku akcyzowym. Opodatkowanie pozostałych paliw uzależnione jest więc w praktyce od przeznaczenia danego wyrobu. Pozostałym paliwem silnikowym czy też pozostałym paliwem opałowym może więc być zarówno wyrób energetyczny wymieniony wprost w art. 86 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku akcyzowym, inny niż te, dla których ustawodawca określił stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, jak również inne wyroby niewymienione w przepisach ustawy, ale przeznaczone do celów opałowych lub napędowych lub jako dodatki lub domieszki do takich paliw. (...) Ostatnią kategorię wyrobów energetycznych stanowią wyroby wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz nie zostały one wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Ta kategoria wyrobów energetycznych nie podlega więc kontroli i nadzorowi zarówno w przypadku produkcji, jak i przemieszczania na terenie kraju, jak i pomiędzy państwami członkowskimi. Wyroby te mogą jednak podlegać opodatkowaniu akcyzą oraz kontroli nad produkcją i przemieszczaniem w sytuacji, gdy są one przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Wtedy jednakże będą one klasyfikowane odpowiednio do kategorii pozostałych paliw silnikowych czy pozostałych paliw opałowych".

Zdaniem Wnioskodawcy wyroby objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych, tj. węglowodory gazowe, dla których stawka podatku akcyzowego określona została w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 0 złotych należą do ostatniej kategorii wyrobów energetycznych, tj. wyrobów:

* które zostały wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym,

* dla których nie została określona stawka akcyzy w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, lecz stawka została określona w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, oraz

* które nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym.

W konsekwencji, powyższe wyroby będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie w sytuacji gdy są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych. Wówczas będą klasyfikowane odpowiednio do kategorii pozostałych paliw silnikowych (art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku akcyzowym) lub pozostałych paliw opałowych (art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym).

W sytuacji natomiast, gdy powyższe wyroby nie są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych i stawka akcyzy wynosi 0 złotych, nie podlegają one opodatkowaniu i nie są zaklasyfikowane do kategorii pozostałych paliw opałowych.

Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy wyroby objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000, przeznaczone do celów innych niż opałowe nie stanowią paliw opałowych.

Z uwagi na powyższe, wskazane wyroby energetyczne, tj. propylen, etylen i acetylen nie należą również do kategorii pozostałych gazowych paliw opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym i jako takie nie są objęte zakresem pojęcia wyroby gazowe.

2. Wykładnia systemowa art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Wykładnia systemowa polega na interpretowaniu tekstu prawnego z uwzględnieniem faktu, że ogół przepisów tworzy jeden system prawny, co powoduje że należy uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy przepisami oraz ich miejsce w systemie.

Do podstawowych dyrektyw wykładni systemowej należą zasady, zgodnie z którymi:

* nie powinno się przypisywać regule prawnej znaczenia, przy którym byłaby ona sprzeczna z którąkolwiek z reguł systemu hierarchicznie wyższych,

* należy przypisywać znaczenie spójne ze znaczeniami innych reguł systemu i odrzucać te, które prowadzą do konfliktu systemowego,

* w trakcie wykładni należy brać pod uwagę miejsce przepisów w ramach systemu aktu prawnego, w którym się znajdują.

Dokonując wykładni systemowej należy przyjąć założenie, że przepis w danym akcie prawnym nie jest umiejscowiony przypadkowo, lecz wynika z racjonalnego działania prawodawcy.

Przepis art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym definiując wyroby gazowe w pierwszej części odwołuje się do kodów klasyfikacji Nomenklatury Scalonej wskazując, iż do wyrobów gazowych należą wyroby energetyczne o kodach CN 2705 0000, 2711 1100, 2711 2100, 2711 2900. Następnie w drugiej części art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca wskazuje na pozostałe paliwa opałowe, poprzez odesłanie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, określającego stawkę 1,28 zł/gigadżul dla pozostałych paliw opałowych gazowych.

Zgodnie z zasadami wykładni systemowej należy przyjąć założenie, iż ustawodawca celowo zawarł odesłanie do przepisu określającego stawkę akcyzy dla gazowych pozostałych paliw opałowych, zamiast określić wyroby gazowe poprzez proste podanie kodów CN.

Celowe odesłanie do przepisu określającego stawkę dla pozostałych paliw opałowych gazowych wskazuje, zdaniem Wnioskodawcy, że intencją ustawodawcy było objęcie zakresem pojęcia "wyroby gazowe" możliwie szerokiego katalogu gazów bez precyzowania kodu CN, jednak z zastrzeżeniem przeznaczenia gazów na cele opałowe.

Jak wskazano powyżej w pkt 1 paliwa opałowe zostały zdefiniowane w przepisie art. 86 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, tj. w przepisie o charakterze ogólnym, wyższym hierarchicznie od przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym określającego stawkę dla pozostałych paliw opałowych. Tym samym pojęcie "pozostałe paliwa opałowe" należy odczytywać z uwzględnieniem znaczenia pojęcia "paliwa opałowe", omówionym powyżej w pkt 1 (wykładnia literalna).

W konsekwencji, odesłanie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym pozwala zdefiniować wyroby gazowe, jako gazy, będące paliwem opałowym, rozumiane możliwie szeroko (wszelkie "pozostałe paliwa opałowe gazowe").

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca definiując wyroby gazowe celowo nie odesłał do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wskazującego na zakres wyrobów energetycznych, z uwagi na potrzebę wydzielenia paliw gazowych o przeznaczeniu opałowym.

Przepisem ustawy o podatku akcyzowym, który swoim zakresem obejmuje możliwie szeroko węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych jest właśnie przepis art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b określający stawkę akcyzy dla pozostałych paliw opałowych gazowych.

W konsekwencji wyroby objęte pozycją CN 2901, tj. propylen, acetylen, etylen, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000, nie przeznaczone do celów opałowych są:

* objęte stawką podatku określoną w art. 89 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku akcyzowym (dla pozostałych paliw silnikowych), lub

* stawką podatku określoną w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (wyroby energetyczne inne niż określone inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 art. 89 ustawy o podatku akcyzowym, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych).

Wykładnia systemowa prowadzi również do wniosku, że gdyby intencją ustawodawcy było objęcie zakresem pojęcia wyroby gazowe, węglowodorów alifatycznych nienasyconych (kody CN 2901 2100 do CN 2901 2900), bez względu na przeznaczenie, definicja wyrobów gazowych zostałaby skonstruowana w sposób analogiczny do definicji wyrobów węglowych.

Na mocy art. 2 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym poprzez wyroby węglowe rozumie się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

Analogicznie, chcąc objąć zakresem pojęcia wyroby gazowe całą grupę węglowodorów alifatycznych nienasyconych, wystarczające byłoby odesłanie do pozycji 34 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Reasumując, z faktu zdefiniowania wyrobów gazowych poprzez odesłanie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, wynika, że pozostałe gazy (niewymienione w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym według kodu CN) objęte są zakresem pojęcia wyroby gazowe wyłącznie, gdy są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych.

W konsekwencji, również na postawie zasad wykładni systemowej należy stwierdzić, że propylen, acetylen, etylen (węglowodory alifatyczne nienasycone objęte pozycją CN 2901) nie mieszczą się w zakresie pojęcia "pozostałe gazowe paliwa opałowe", w sytuacji gdy są opodatkowane stawką 0 złotych na mocy art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym.

W konsekwencji, propylen, acetylen i etylen przeznaczone do celów innych niż opałowe lub napędowe nie mieszczą się w zakresie pojęcia "wyroby gazowe", zdefiniowanego w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

3. Wykładnia funkcjonalna art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Wykładnia funkcjonalna polega na uwzględnieniu celów regulacji prawnej. Przepis prawa powinien być tłumaczony tak, aby był najbardziej zdatnym środkiem do osiągnięcia celu założonego w ustawę. Do podstawowych dyrektyw wykładni funkcjonalnej należy zasada, zgodnie z którą dokonując interpretacji należy brać pod uwagę cele regulacji prawnej, tzn. całego systemu prawnego, aktu prawnego, instytucji prawnej, do których interpretowany przepis należy lub cel interpretowanego przepisu.

Celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2013 r. jest dostosowanie ustawy o podatku akcyzowym do przepisów dyrektywy energetycznej Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. Przepisy wspólnotowe, na wniosek Polski, wskazują okresy przejściowe przyznane Polsce na mocy dyrektywy Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone państwa członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną.

Na mocy przepisu przejściowego art. 163 ustawy o podatku akcyzowym, do dnia 31 października 2013 r. zwalnia się od akcyzy gaz ziemny (kod CN 2711 1100 i 2711 2100) przeznaczony do celów opałowych oraz węglowodory gazowe o kodzie CN 2711 2900 przeznaczone do celów opałowych jak również wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym (pozostałe paliwa opałowe gazowe).

Tym samym celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest wprowadzenie od dnia 1 listopada 2013 r. zasad opodatkowania ww. wyrobów zgodnych z dyrektywą 2003/96/WE.

Powyższe przepisy przejściowe dotyczyły gazów, w zakresie w jakim są one przeznaczone do celów opałowych. Tym samym nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wchodzi w życie dnia 1 listopada 2013 r. również powinna dotyczyć pozostałych paliw opałowych gazowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15b ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie w jakim są one przeznaczone do celów opałowych.

Gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 przeznaczone do napędu silników spalinowych są opodatkowane akcyzą od początku obowiązywania ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 przeznaczone do celów opałowych były zwolnione od akcyzy na mocy przepisu art. 163 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

W konsekwencji, celem wprowadzenia instytucji wyrobów gazowych jest opodatkowanie akcyzą określonych gazów przeznaczonych na cele opałowe.

Na powyższe wskazuje również odesłanie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym, odwołującego się do pojęcia paliw opałowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że propylen, acetylen, etylen (węglowodory alifatyczne nienasycone objęte pozycją CN 2901), nieprzeznaczone do celów opałowych, nie są wyrobami gazowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym i w konsekwencji nie są objęte zakresem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2013 r.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, że wyroby objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 1000, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych, tj. węglowodory gazowe, dla których stawka podatku akcyzowego określona została w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym i wynosi 0 złotych, nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1b ustawy o podatku akcyzowym.

Tym samym, w przypadku, gdy węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2901 są przeznaczone do celów innych niż opałowe lub innych niż do napędu silników spalinowych i stosuje się do nich stawkę akcyzy 0 złotych, to węglowodory gazowe objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyroby gazowe, a obowiązki wprowadzone do UPA nowelizacją dotyczącą wyrobów gazowych (m.in. obowiązek ustalania statusu kontrahenta, obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów gazowych) nie znajdują do nich zastosowania.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy stawka akcyzy na wyroby gazowe (m.in. metan) wynosi 0 złotych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych na mocy art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

UZASADNIENIE

Stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy stawka akcyzy na wyroby gazowe (m.in. metan) wynosi 0 złotych, podatnik nie jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowych na mocy art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie z dniem 1 listopada 2013 r. wprowadza przepis art. 24b ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej. Na mocy art. 24b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy. Ustawodawca w art. 24b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym nie uregulował kwestii obowiązku składania deklaracji, gdy wyroby gazowe są objęte stawką 0 złotych.

Zdaniem Wnioskodawcy w zakresie nieuregulowanym w art. 24b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ogólne ustawy o podatku akcyzowym.

Na mocy zasad ogólnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1.

składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2.

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że gdy stawka akcyzy na wyroby gazowe (m.in. metan) wynosi 0 złotych, Spółka nie jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowych na mocy art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe - w zakresie uznania, że wyroby w postaci propylenu o kodzie CN 2901 22 00, etylenu o kodzie CN 2901 21 00 i acetylenu o kodzie CN 2901 29 00 nieprzeznaczone do celów opałowych nie są wyrobami gazowymi w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym,

* nieprawidłowe - w zakresie składania deklaracji podatkowej od wyrobów gazowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

1.

objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

2.

objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;

3.

objęte pozycjami CN 2901 i 2902;

4.

oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

5.

objęte pozycją CN 3403;

6.

objęte pozycją CN 3811;

7.

objęte pozycją CN 3817;

8.

oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;

9.

pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;

10.

pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W myśl ust. 2 ww. przepisu, paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.

W konsekwencji węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901, nie są paliwem opałowym, gdy są przeznaczone do innych celów niż opałowe. Tym samym można stwierdzić, że wyroby objęte pozycją 2901 (tj propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00, przeznaczone do celów innych niż opałowe nie stanowią paliw opałowych.

W art. 89 ust. 1 ww. ustawy zostały określone stawki podatku akcyzowego na wyroby energetyczne. Stawki określone w tym przepisie, w stosunku do niektórych wyrobów energetycznych odwołują się bezpośrednio do ich kodów klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), inne zaś do definicji paliw silnikowych bądź paliw opałowych.

W powołanym art. 89 ust. 1 ustawy dla wyrobów o kodzie CN 2901 22 00 (propylen), 2901 21 00 (etylen) i 2901 29 00 (acetylen), które nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych nie została określona stawka podatku akcyzowego. W sytuacji jednak gdyby powyższe wyroby zostały przeznaczone do celów opałowych zastosowanie miałby stawka podatku akcyzowego określona w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy, gdyż będą one wtedy klasyfikowane do kategorii pozostałych paliw opałowych. Natomiast w sytuacji gdy gazowe węglowodory alifatyczne objęte pozycją CN 2901 przeznaczone będą do napędu silników spalinowych zastosowanie będzie miała stawka podatku akcyzowego określona w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy.

Stosownie do art. 89 ust. 2 ww. ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

W sytuacji zatem, gdy powyższe wyroby nie są przeznaczone do celów opałowych ani napędowych są one opodatkowane zerową stawką podatku akcyzowego.

Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku ww. wyroby akcyzowe - propylen, etylen i acetylen - są przeznaczone do celów innych niż opałowe jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych.

Oznacza to zatem, że ww. wyroby - jako nie przeznaczone na cele opałowe i opodatkowane zerową stawką podatku akcyzowego - nie są pozostałymi paliwami opałowymi, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy, a tym samym nie są również wyrobami gazowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1b ustawy. Nie mają do nich więc zastosowania także obowiązki wprowadzone ustawą, które odnoszą się do wyrobów gazowych.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy - zgodnie z którym wyroby objęte pozycją CN 2901 (tekst jedn.: propylen, acetylen, etylen) z wyłączeniem wyrobów energetycznych objętych pozycją CN 2901 10 00, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki do paliw silnikowych, dla których stawka podatku akcyzowego określona w art. 89 ust. 2 ustawy wynosi 0, nie mieszczą się w zakresie pojęcia wyrobu gazowego, zdefiniowanego w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - należało uznać za prawidłowe.

W myśl art. 21 ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1.

składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2.

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Natomiast, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie mają zastosowania do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3.

Stosownie zaś do art. 24b ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

1.

upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;

2.

upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw wyrobów gazowych albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie - upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie - po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument - w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;

3.

nastąpiło użycie wyrobów gazowych - w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do podmiotów dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych zwolnionych od akcyzy (art. 24b ust. 2).

Mając zatem na względzie przedstawione wyżej przepisy zawarte w Rozdziale 4 ustawy o podatku akcyzowym "Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy" stwierdzić należy, że przepisy art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy stanowią lex specialis w stosunku do ogólnych przepisów zawartych w art. 21 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy. Przepisy art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy mają zastosowanie tylko do wyrobów gazowych, dla których ustawodawca określił w wyraźny sposób w jakiej sytuacji podmiot dokonujący czynności opodatkowanych w zakresie wyrobów gazowych nie jest obowiązany do składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowej. Tym samym w myśl art. 24 ust. 2 ustawy - w odróżnieniu od przepisu ogólnego - podmiot dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowej tylko jeżeli te czynności podlegają zwolnieniu z akcyzy.

Literalne brzmienie art. 24b ust. 2 ustawy wskazuje wyraźnie, że w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę czynności podlegającej opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych nie objętych zwolnieniem, podmiot ten winien stosować ust. 1 art. 24b ustawy tj. złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkową według określonego wzoru oraz obliczyć i wpłacić akcyzę na rachunek właściwej izby celnej.

W odniesieniu zatem do sytuacji będącej przedmiotem wniosku, w przypadku wyrobów w postaci propylenu, etylenu i acetylenu, które w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będą wyrobami gazowymi i będą opodatkowane stawką akcyzy w wysokości 0 zł - nie ma zastosowania art. 24b ustawy. Tym samym w stosunku do tych wyrobów (objętych zerową stawką akcyzy) Wnioskodawca, zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, nie jest obowiązany do składania deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego.

Natomiast w stosunku do wyrobów gazowych, w tym również do metanu o kodzie 2711 29 00, które to wyroby nie są przeznaczone do szeroko rozumianych celów opałowych lub napędowych i są opodatkowane stawką podatku 0 zł - Wnioskodawca ma obowiązek złożyć deklarację podatkową dla podatku akcyzowego. Jak bowiem już powyżej wskazano przepis art. 24b ust. 2 ustawy nie wyłącza z obowiązku składania deklaracji podatkowej podmiotów, które w zakresie wyrobów gazowych dokonują czynności opodatkowanych objętych zerową stawką akcyzy. Tym samym w takim przypadku art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy nie będzie miał zastosowania, gdyż w stosunku do wyrobów gazowych obowiązek składania deklaracji podatkowej, jak i wyłączenia z tego obowiązku, regulują przepisy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego uznano za nieprawidłowe.

Zaznaczyć jednocześnie należy, że niniejszej interpretacji udzielono w oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe, w którym Wnioskodawca wskazał, że wyroby w postaci metanu, propylenu, etylenu i acetylenu nie będą przeznaczone do celów opałowych, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako domieszki lub dodatki do paliw silnikowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl