Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-548/14/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 7 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z 9 lutego 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku ewidencyjnego nabywanego oleju o kodzie CN 2710 19 99 zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku ewidencyjnego nabywanego oleju o kodzie CN 2710 19 99 zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

ww. wniosek został uzupełniony pismem z 9 lutego 2015 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 29 stycznia 2015 r. znak: IBPP4/443-548/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Firma X Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z produkcją środków ochrony roślin. Firma zakupiła od Z.Ch. "Y" S.A. z siedzibą w... wszystkie rejestracje produktów i będzie ich wyłącznym właścicielem. W związku z czym X Sp. z o.o. będzie zakupywać surowce akcyzowe z 0 stawką jak i surowiec akcyzowy zwolniony ze względu na przeznaczenie - Olej SAE o kodzie CN 2710 19 99. Firma X Sp. z o.o. dokona zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego.

Zakupy surowców będą dokonywane przez X Sp. z o.o. z siedzibą w Z., natomiast ich dostawa nastąpi do Z.Ch. "Y" S.A. w... ze względu na to, że tam będzie się odbywać produkcja na zlecenie firmy X Sp. z o.o.

Ponadto w piśmie z 9 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że:

1. Olej SAE o kodzie CN 2710 19 99 wchodzi w skład środka ochrony roślin.

2. Wnioskodawca jako nabywca jest cały czas jego właścicielem. Jest również właścicielem wytworzonego produktu.

3. Y S.A. świadczy jedynie usługę na powierzonym przez Wnioskodawcę materiale. Świadczy również usługę magazynowania.

4. Podmiotem odbierającym widniejącym w dokumencie dostawy jest Wnioskodawca.

5. Y dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby produkcji własnych wyrobów. Wnioskodawca stopniowo przejmuje od Y prawa do produkcji wyrobów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Która firma powinna prowadzić książkę ewidencji Oleju SAE tzn. fizycznie dokonywać tam wpisów. Czy Z.Ch. "Y" S.A. z siedzibą w B. ze względu na miejsce dostawy i zużycia. Czy Wnioskodawca ze względu na to, iż jest podmiotem dokonującym zakupu.

2. Która z firm powinna podpisywać dokument dostawy towarzyszący przy dostawie Oleju SAE.

Zdaniem Wnioskodawcy.

1. Książkę ewidencji Oleju SAE powinien prowadzić Wnioskodawca, ponieważ jest podmiotem odpowiedzialnym przed Urzędem Celnym za jego rozliczenie.

2. Dokument dostawy powinien podpisać Wnioskodawca, ponieważ on jest stroną kupującą, mimo iż fizycznie towar trafia do Z.Ch. "Y" S.A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: z 2014 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 27 załącznika nr 1 do ustawy zostały umieszczone wyroby o kodzie CN 2710: oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Zatem oleje o kodzie CN 2710 19 99 są wyrobami akcyzowymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

a.

mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,

b.

niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 - 1180,00 zł/1000 litrów.

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 195), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

1.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub

2.

dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub

3.

dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub

4.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub

5.

nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub

6.

importu przez podmiot pośredniczący, lub

7.

importu przez podmiot zużywający, lub

8.

zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub

9.

zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Treść przepisu art. 32 ust. 5 ustawy stanowi, że warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

1.

objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;

2.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";

3.

prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

W myśl art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Stosownie zaś do art. 32 ust. 7-11 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci papierowej lub elektroniczne, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy oraz powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1108), zwane dalej rozporządzeniem, określiło m.in. wzór oraz sposób ewidencjonowania i stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5 i art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy oraz szczegółowy zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zwanych dalej "wyrobami zwolnionymi", i sposób jej prowadzenia, w tym termin dokonania wpisów do ewidencji (§ 1 pkt 1 i 2).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez:

1.

podmiot prowadzący skład podatkowy - w przypadku:

a.

dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

b.

zwrotu wyrobów zwolnionych przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający do jego składu podatkowego;

2.

podmiot pośredniczący - w przypadku:

a.

importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego,

b.

zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający;

3.

zarejestrowanego odbiorcę, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy - w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych nabytych wewnątrzwspólnotowo do podmiotu zużywającego;

4.

podmiot zużywający - w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia został umieszczony wzór dokumentu dostawy. W polu 3 tego dokumentu należy wpisać dane podmiotu odbierającego/zużywającego, tj. podmiotu pośredniczącego lub podmiotu używającego, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione. Natomiast w polu 10 odbiór/zwrot wyrobów potwierdza podmiot odbierający/zwracający te wyroby.

Natomiast ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, ewidencja wyrobów zwolnionych zawiera:

1.

dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:

a.

nazwę wyrobów oraz ich kod CN,

b.

ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,

c.

ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;

2.

datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;

3.

datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;

4.

adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Stosownie do § 5 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia, ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.

Wpisów do ewidencji dokonuje się:

1.

przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;

2.

niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich odebraniu;

3.

niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich zużyciu;

4.

niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Dopuszcza się wpisanie do ewidencji ilości zużytych wyrobów zwolnionych raz w miesiącu, po zweryfikowaniu jej podczas dokładnej i rzeczywistej kontroli zużycia, gdy ilość zużytych wyrobów zwolnionych ustalana jest na podstawie współczynnikowo określonego poziomu ich zużycia przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji prowadzonej przez podmiot zużywający.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zakupił od Z.Ch. "Y" S.A. wszystkie rejestracje produktów i będzie ich wyłącznym właścicielem. Wnioskodawca będzie zakupywać surowce akcyzowe z stawką w wysokości 0 zł jak i surowiec akcyzowy zwolniony ze względu na przeznaczenie - Olej SAE o kodzie CN 2710 19 99, który wchodzi w skład środka ochrony roślin. Wnioskodawca dokona zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Zakupy surowców będą dokonywane przez Wnioskodawcę, natomiast ich dostawa nastąpi do Z.Ch. "Y" S.A. w B. ze względu na to, że tam będzie się odbywać produkcja na zlecenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca jako nabywca jest cały czas właścicielem oleju oraz właścicielem wytworzonego produktu. Kontrahent Wnioskodawcy - Y - świadczy usługę na powierzonym przez Wnioskodawcę materiale (oleju) oraz świadczy usługę magazynowania. Podmiotem odbierającym, który widnieje w dokumencie dostawy jest Wnioskodawca. Firma Y dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby produkcji własnych wyrobów. Wnioskodawca stopniowo przejmuje od Y prawa do produkcji wyrobów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia w opisanym zdarzeniu przyszłym podmiotu zobowiązanego do:

* prowadzenia ewidencji zwolnionego z akcyzy oleju SAE, oraz

* podpisania na dokumencie dostawy odbioru ww. oleju

Analizując przedstawione zdarzenie przyszłe należy zauważyć, że Wnioskodawca będzie we własnym imieniu nabywał z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy olej SAE o kodzie CN 2710 19 99, którego będzie cały czas właścicielem. Nabywany olej będzie wchodził w skład środka ochrony roślin, którego właścicielem jest również Wnioskodawca. Y S.A. świadczy zaś jedynie usługę związaną z produkcją środków ochrony roślin na powierzonym przez Wnioskodawcę materiale. Oznacza to zatem, że Y S.A. nie będzie miała faktycznej możliwości dysponowania olejem SAE oraz dokonywania nim jakiegokolwiek obrotu. Ma jedynie wykorzystać w ramach świadczonej usługi powierzony materiał do produkcji wyrobów Wnioskodawcy.

Stosownie do powyższego, mając na uwadze przedstawione przepisy prawa i opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca niewątpliwie wykorzystuje zakupiony przez siebie olej do własnej działalności gospodarczej, w której nabyty olej jest zużywany do produkcji środków ochrony roślin, których Wnioskodawca jest również właścicielem. Tym samym należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawcę należy uznać za podmiot zużywający nabyty we własnym imieniu z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy olej SAE. W ocenie Organu Wnioskodawca bowiem cały czas jest właścicielem oleju, który go zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Podkreślić należy, że podmiot który w ramach zleconej na powierzonym materiale usługi dokonuje wyprodukowania środków ochrony, co prawda fizycznie zużywa olej będący własnością Wnioskodawcy lecz faktycznego zużycia tj. wykorzystania nabytego oleju do celów zwolnionych dokonuje Wnioskodawca. Olej będzie bowiem jedynie przez Wnioskodawcę wydawany podmiotowi, który na jego zlecenie (w ramach świadczonej usługi) przeznacza go do produkcji towarów (środków ochrony roślin) będących własnością Wnioskodawcy.

Mając zatem powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Wnioskodawca #61485; jako zarejestrowany do celów akcyzy podmiot nabywający z zastosowanie zwolnienia z akcyzy olej SAE do produkcji własnych wyrobów (środków ochrony roślin), których produkcja dokonywana jest przez inny podmiot w ramach świadczonej usługi na rzecz Wnioskodawcy przy czym Wnioskodawca jest cały czas właścicielem nabytego oleju i produktu do którego został on wykorzystany oraz Wnioskodawca jako podmiot nabywający widniej w dokumencie dostawy jako nabywca oleju SAE - winien dokonać potwierdzenia odbioru oleju w dokumencie dostawy oraz winien prowadzić ewidencję nabytego wyrobu objętego zwolnieniem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl