IBPP4/443-535/10/KG - Prawo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dotyczących przebudowy obiektów i remontu pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynkach wykorzystywanych w działalności statutowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-535/10/KG Prawo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w fakturach dotyczących przebudowy obiektów i remontu pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynkach wykorzystywanych w działalności statutowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 maja 2010 r. (data wpływu 28 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot z faktur dotyczących projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot z faktur dotyczących projektu pn. "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 maja 2010 r. (data wpływu 28 maja 2010 r.).

W uzupełnieniu z dnia 24 maja 2010 r. zostało ostatecznie przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Województwo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "...", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach Poddziałania 5.1.1 "Wsparcie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej".

Projekt polega na przebudowie obiektów i remoncie pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w 2 jednostkach organizacyjnych, Ośrodek w O. oraz Ośrodek w O. Każda jednostka będzie realizowała projekt indywidualnie i faktury związane z realizacją zadań będą wystawione na każdą z nich z osobna.

Wnioskodawca informuje, iż jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 28 lutego 2000 r., sporządza deklaracje VAT z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności (wynajem pomieszczeń, sal wykładowych, udostępnianie sprzętu komputerowego), nie jest to jednak związane z realizacją wskazanego projektu.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu Województwa realizującą ustawowe zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto w niewielkim zakresie wynajmuje powierzchnie na cele nieedukacyjne oraz sporadycznie udostępnia swoje sale innym podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową adresowaną do klientów spoza oświaty.

Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz w niewielkim stopniu czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić, które pomieszczenia związane są z konkretną kategorią, czynności, tj. opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ zajmowany obiekt służy i będzie służył działalności statutowej.

Wnioskodawca informuje, że proporcja określona zgadnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nie przekroczyła.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot z faktur realizowanych w ramach projektu pn. "...", w sytuacji, gdy nie byłoby możliwe zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę w celu realizacji projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako samorządowa jednostka organizacyjna zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w celu realizacji ww. projektu. Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ww. ustawy o VAT w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu zostały określone w przepisach art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione podmiotowo lub przedmiotowo, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).

W przypadkach gdy podatnik wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ustawy o VAT, który ma na celu określenie wartości podatku naliczonego, służącego wyłącznie czynnościom opodatkowanym, z pominięciem tej części podatku naliczonego, w jakiej nabyte towary i usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Przepis art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1. podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W art. 90 ust. 5-8 wskazano szczegółowe zasady ustalania ww. proporcji.

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Powyższe oznacza, iż w przypadku, gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również podkreślić, że czynności niepodlegające opodatkowaniu nie są w ogóle objęte regulacją ustawy o podatku od towarów i usług. W rezultacie odliczanie podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami stanowiłoby nieuprawnione rozszerzenie zakresu stosowania ustawy na sferę, której ta ustawa w ogóle nie dotyczy. Ponadto brak jest w ustawie przepisów, które dopuszczałyby możliwość odliczenia w rozpatrywanej sytuacji.

Jeżeli zatem podatnik wykonuje czynności, które nie podlegają opodatkowaniu (znajdują się poza zakresem ustawy o VAT) oraz zwolnione i opodatkowane zobowiązany jest do zastosowania dwuetapowego sposobu obliczenia podatku naliczonego. Najpierw należy obliczyć jaka część podatku naliczonego jest wykorzystywana do wykonywania czynności objętych podatkiem VAT (tj. czynności opodatkowanych i zwolnionych) i dopiero w odniesieniu do wyodrębnionej w ten sposób kwoty podatku naliczonego należy zastosować proporcję ustaloną zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o VAT celem przyporządkowania podatku naliczonego czynnościom dającym prawo do odliczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - jednostką budżetową realizującą ustawowe zadania własne samorządu województwa w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w zakresie określonym w jej statucie.

Województwo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "...", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, w ramach Poddziałania 5.1.1 "Wsparcie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej".

Projekt polega na przebudowie obiektów i remoncie pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w 2 jednostkach organizacyjnych, Ośrodek w O. oraz Ośrodek w O. Każda jednostka będzie realizowała projekt indywidualnie i faktury związane z realizacją zadań będą wystawione na każdą z nich z osobna.

Wnioskodawca informuje, iż jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 28 lutego 2000 r., sporządza deklaracje VAT z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności (wynajem pomieszczeń, sal wykładowych, udostępnianie sprzętu komputerowego), nie jest to jednak związane z realizacją wskazanego projektu.

Powstałe w wyniku realizacji projektu mienie będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania wyłącznie czynności zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, oraz w niewielkim stopniu czynności opodatkowanych.

Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić, które pomieszczenia związane są z konkretną kategoria, czynności, tj. opodatkowanych, zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ zajmowany obiekt służy i będzie służył działalności statutowej.

Wnioskodawca informuje, że proporcja określona zgadnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT nie przekroczyła.

Realizowana inwestycja będzie więc wykorzystywana częściowo na cele działalności opodatkowanej podatkiem VAT, jednakże wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy, w omawianym przypadku nie przekroczy 2%. Należy zatem uznać, iż Wnioskodawca nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, związanego z nabyciem towarów i usług wykorzystanych w ramach projektu pn. "...", gdyż proporcja określona zgodnie z ust. 2-8 nie przekroczyła 2%. Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, iż zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem wskazać, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż faktycznie proporcja określona przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 90 ust. 2-8, nie przekroczyła 2%, co oznacza iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności możliwości bezpośredniego przyporządkowania przez Wnioskodawcę podatku naliczonego czynnościom, w związku z wykonywaniem których odliczenie podatku naliczonego jest możliwe i czynnościom, w związku z wykonywaniem których podatnik nie ma prawa do odliczenia, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl