IBPP4/443-527/14/EK, Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością... - OpenLEX

IBPP4/443-527/14/EK - Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-527/14/EK Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej akcyzowego w zakresie możliwości przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca obecnie dokonuje inwentaryzacji składników majątku zamieszczonych poniżej jeden raz na kwartał w roku kalendarzowym:

* wyroby gotowe

* spirytus i wszystkie płyny alkoholowe

* półfabrykaty

* banderole podatkowe.

Począwszy od 2015 r. Spółka planuje przeprowadzanie spisów tylko dwa razy w roku tj. na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy proponowana zmiana częstotliwości inwentaryzacji jest sprzeczna z zapisami przytoczonego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, proponowana częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji dwa razy w roku nie koliduje z zapisami przytoczonego Rozporządzenia. Spółka prosi o interpretację fragmentu zapisu dotyczącego magazynowania wyrobów gotowych, gdzie rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy a dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 752) właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ww. ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:

1.

rodzaj wyrobów akcyzowych;

2.

specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

3.

warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;

4.

maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5.

Na podstawie upoważnienia z art. 85 ust. 5 minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględniając (w myśl art. 85 ust. 6 ustawy)

* rodzaj wyrobów akcyzowych;

* specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

* warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku,

określił w drodze rozporządzenia:

1.

wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

2.

szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;

3.

sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1526.).

Należy zauważyć, że w myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków:

1.

alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych, objętych pozycją CN 2207, zwanych dalej "alkoholem etylowym",

2.

alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, objętych pozycją CN 2208, zwanych dalej "napojami spirytusowymi" oraz ich półproduktów

- w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z pkt VII ww. załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy magazynowaniu napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego normy ubytków naturalnych alkoholu etylowego z powodu stłuczki, liczone procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu, ustala się w wysokości nie wyższej niż 0,07%. Rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne. Natomiast zgodnie z pkt VIII ww. załącznika nr 1 ubytki alkoholu etylowego, o których mowa w częściach I-V, rozlicza się narastająco za okresy roczne.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest częstotliwość inwentaryzacji w odniesieniu do wyrobów gotowych. Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie rozliczenia ubytków wyrobów gotowych z powodu stłuczki wskazując jednocześnie, że w Jego ocenie proponowana częstotliwość inwentaryzacji nie jest sprzeczna z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm ubytków i dopuszczalnych norm zużycia.

Przez inwentaryzację z znaczeniu potocznym rozumie się ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Powyższe oznacza, że na potrzeby pkt VII załącznika nr 1 ww. rozporządzenia nie jest konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji - w powyższym tego słowa znaczeniu - wyrobów gotowych raz na kwartał. Zgodnie z tym punktem konieczne jest natomiast dokonywanie podliczenia i wykazania ubytków alkoholowego etylowego powstałych wyniku stłuczki. Przy czym nie ma potrzeby sprawdzania stanu magazynu, gdyż ubytki alkoholowego powstałe podczas stłuczki liczone są procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu. Czyli przedmiotowe rozliczenie stanowi pewien element, który składa się na inwentaryzację ale sam w sobie jej nie stanowi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że inwentaryzacja wyrobów gotowych w okresach półrocznych nie stoi w sprzeczności z cyt. rozporządzeniem w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych - należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wyraźnie wskazać, że normami dopuszczalnych ubytków są objęte powstałe w trakcie magazynowania ubytki napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego powstałe z powodu stłuczki, które to straty Wnioskodawca winien rozliczać za okresy kwartalne. W tym zakresie cyt. rozporządzenie w sposób jasny i wyraźny określa okres za jaki winny być rozliczone ubytki alkoholu etylowego powstałe z powodu stłuczki. Ponadto zauważyć należy, że w przypadku przekroczenia w danym kwartale dopuszczalnych norm określonych w decyzji wydanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego powstanie obowiązek obliczenia i zapłaty akcyzy od tych ubytków.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl