Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-510/09/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu 15 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków sfinansowanych w ramach projektu służących działalności medycznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków sfinansowanych w ramach projektu służących działalności medycznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie:

* praktyki lekarskiej dentystycznej 8623Z (PKD2007) <8513Z (PKD2004>

* najmu pomieszczeń

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu pomieszczeń, natomiast w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1, w zakresie świadczenia usług ochrony zdrowia Wnioskodawca nie obniża kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W roku 2005 Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie w ramach Projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i komputerów wraz z oprogramowaniem, który to w całości służy działalności medycznej. Projekt został rozpatrzony pozytywnie ale ze względu na brak środków finansowych Wnioskodawca został umieszczony na liście rezerwowej i nie otrzymał środków finansowych. Wnioskodawca dokonał części zakupów ww. sprzętu we własnym zakresie w okresie od 2005 r. - maja 2009 r., pozostała część zakupów planowana jest w najbliższym okresie. W maju 2009 r. sprawa przyznania środków finansowych z funduszy ZPORR jest ponownie rozpatrywana - istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki te zostaną przyznane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można odliczyć podatek od towarów i usług od wydatków sfinansowanych w ramach wyżej opisanego projektu ZPORR, służących działalności medycznej po otrzymaniu tych środków.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 nie, gdyż prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu najmu pomieszczeń, natomiast w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Wnioskodawca w okresie od 2005 r. - maja 2009 r., dokonał zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i komputerów wraz z oprogramowaniem, które to w całości służą działalności medycznej. Pozostała część ww. zakupów planowana jest w najbliższym okresie.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż nabywane towary i usługi, sfinansowane w ramach projektu, nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1.

Zatem ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków sfinansowanych w ramach projektu ZPORR, służących działalności medycznej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl