IBPP4/443-507/14/LG, Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w... - OpenLEX

IBPP4/443-507/14/LG - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-507/14/LG Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu pn. "...".

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 16 grudnia 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 8 grudnia 2014 r. znak: IBPP4/443-507/14/LG.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - PROW na lata 2007-2013.

Projekt pod nazwą "...". Planowana operacja ma na celu przystosowanie/modernizację pomieszczeń budynku starej grabarzówki na Izbę Regionalną. Inwestycja ta przyczyni się do promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej oraz aktywnego trybu życia mieszkańców wsi. Stowarzyszenie ma zgromadzonych wiele pamiątek etnograficznych z XIX i XX wieku, które chciałoby wyeksponować w budynku dawnej parafialnej grabarzówki. Na dzień dzisiejszy w...nie ma Izby Pamięci Regionalnej. Członkowie stowarzyszenia wraz z miejscowym Proboszczem są w posiadaniu wielu cennych, archiwalnych materiałów i eksponatów, które znajdą miejsce w wyremontowanych pomieszczeniach. Powstanie takiego miejsca pozwala na łączenie tego, co jest przeszłością w zestawieniu z tym, co jest przyszłością. Na terenie Gminy istnieje wiele ciekawych miejsc, ale nie są na tyle znane, aby mogły zainteresować i przyciągnąć zwiedzających. Powstanie izby regionalnej przyczyni się do promocji i uatrakcyjnienia wsi i okolicznych miejscowości. Izbę Regionalną powinno uważać się za dzieło i własność całej gminy, wszystkich jej mieszkańców. Stowarzyszenie będzie z niej dumne i pomoże jej się rozwijać, wzbogacając ją w nowe eksponaty wyszperane w starych skrzyniach, szafach i na strychach. Często podczas remontów domów palone są bądź wyrzucane skarby kultury ludowej, które mogłyby znaleźć swoje miejsce u Wnioskodawcy. W ramach remontu Wnioskodawca planuje zmodernizować: pokój duży, kuchnię, sień, pokój mały spiżarnie, pomieszczenie gospodarcze oraz wykonanie murowej kuchni węglowej z zapieckiem. Zakres prac obejmuje wykonanie we wszystkich pomieszczeniach: izolacji poziomych i ocieplenia w pomieszczeniach (elementy modernizacyjne przedsięwzięcia), wytynkowanie ścian, wykonanie podłóg, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia, malowanie ścian oraz ponadto wybudowanie kuchni węglowej w kuchni. Realizacja operacji przyczyni się do powstania jedynej w gminie etnograficznej izby regionalnej, składającej się z pięciu pomieszczeń (kuchnia, pokój duży, pokój mały, spiżarnia, sień, pomieszczenie gospodarcze). Każde pomieszczenie będzie wyposażone w meble i sprzęty dawnej chaty wiejskiej, wsi.... W pomieszczeniach będą się znajdowały sprzęty domowe i z gospodarstwa rolnego z przełomu XIX-XX wieku. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia będzie możliwe udostępnienie izby wszystkim zainteresowanym osobom. Planuje się że izba będzie ogólnodostępna, bez opłat za wstęp.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

1. Stowarzyszenie "..." nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Stowarzyszenie "...", nie składa deklaracji VAT-7 do Urzędu Skarbowego.

3. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki to faktury związane z realizowanym projektem, które będą wystawiane na wnioskodawcę czyli Stowarzyszenie "...".

4. Wszystkie towary i usługi nabywane jako zakupy przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

5. Otrzymane efekty z realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat, a więc efekt projektu nie będzie generował podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

1. Czy w przedstawionym stanie prawnym podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

2. Czy Stowarzyszeniu "..." będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie "..." nie jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a więc nie przysługuje nam prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z opisaną powyżej sytuacją czyli podatek VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

Faktury za zakupy i usługi dokonywane w związku z realizowanym projektem będą udokumentowane fakturami VAT i jako nabywca będzie figurował wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca (stowarzyszenie) złożył wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. "...", w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - PROW na lata 2007-2013. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Izba regionalna po zrealizowaniu zadania będzie ogólnodostępna, bez opłat za wstęp. Wszystkie towary i usługi nabywane jako zakupy przez Wnioskodawcę na potrzeby realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazane wyżej przepisy, w tym art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W świetle przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące realizacji ww. projektu.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku prawa do obniżenia podatku VAT naliczonego przy poniesionych wydatkach jest prawidłowe.

Ponadto Organ wyjaśnia, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii czy podatek VAT od wydatków dotyczących realizacji przedmiotowego zadania jest kosztem kwalifikowanym, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl