IBPP4/443-484/14/LG - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-484/14/LG Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 6 października 2014 r. (data wpływu 14 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie "X", powstało w celu aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego, wspomagania działalności kulturalnej, kultywowania tradycji i kultury oraz wspierania rozwoju regionu. Cele te są realizowane poprzez prowadzenie działań aktywizujących, promocyjnych i kulturalnych. Stowarzyszenie organizuje liczne akcje i przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej w celu podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców. Ponadto, organizacja bierze udział w różnych akcjach na obszarze działania LGD i poza nim, promując kulturę i historię regionu. Gmina obfituje w tradycje kulinarne i ludowe, a są to wielkie wartości, które należy kultywować. Potrzebne są działania w zakresie aktywizacji i doskonalenia posiadanych zasobów kulturowych oraz zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Promowanie tradycji, szukanie jej źródeł, poszukiwanie odrębności regionów stało się w dobie ogólnej globalizacji bardzo konieczne w celu zachowania własnej tożsamości.

W celu stworzenia społeczności lokalnej odpowiednich warunków do kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "małych projektów" stowarzyszenie zorganizowało plenerową, otwartą imprezę pn. "..." w dniu... 2014 r.

Piknik rodzinny był III edycją oddolnej inicjatywy mieszkańców wsi. Skierowany on jest nie tylko do mieszkańców naszej miejscowości ale także dla wszystkich, którym ideały wspólnoty oraz dobra, bezalkoholowa, bezużywkowa zabawa są drogie. Przy okazji organizacji imprez masowych dla wszystkich, bez względu na wiek, możliwe jest prowadzenie skutecznej akcji edukacyjnej i informacyjnej, dotyczącej m.in. alternatywnych form wypoczynku (aktywnego, poprzez wspólną rywalizację sportową, w zgodzie z poszanowaniem przeciwnika oraz reguł fair-play), promocję bezpiecznego poruszania się po drodze (w odpowiednich odblaskach oraz zgodnie z prawem o ruchu drogowym), promocję lokalnego dziedzictwa kulturalnego (w tym dziedzictwa kulinarnego) oraz lekcje historii dawnego rzemiosła (wyrób garnków glinianych a także prezentacja zawodów tradycyjnych). Organizacja takiej imprezy, wielonurtowej i otwartej dla wszystkich, jest także jedną z form partycypacji w życiu lokalnej społeczności. Pozwoli ona także na spełnienie postulatu budowy społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego i zaangażowanego w sprawy lokalne.

Projekt zakłada szereg konkursów, plastyczne, kulinarne oraz sportowe, które mają na celu zintegrować lokalną społeczność a także przyczynić się do promocji różnych form aktywności lokalnej.

Rodzaj materiałów związanych z przygotowaniem, promocją oraz realizacją:

* opracowanie plakatów oraz ich umieszczenie na tablicach ogłoszeń wraz z podaniem źródła finansowania projektu (Programu LEADER, osi 4 PROW),

* przygotowanie umów, rachunków, dokonywanie zakupów, rozliczenia faktur,

* przygotowanie kompletu dokumentacji (list obecności).

Impreza plenerowa odbyła się przy... w....

Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli i z terenu Gminy... oraz Powiatu.

Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim promocja zasobów kulturalnych i historycznych regionu. Organizacja imprezy umożliwiła przede wszystkim:

* prezentację lokalnego dorobku kult.-artyst.;

* promocję aktywnego wypoczynku poprzez organizację zawodów sportowych;

* promocję lokalnego dziedzictwa kulinarnego poprzez prezentację stołów z tradycyjnym jadłem; liczba stoisk: 7;

* kultywowanie tradycji poprzez popularyzację tańca tradycyjnego i ludowego; występ zespołu ludowego;

* popularyzację wiedzy o dawnych zawodach - zorganizowanie warsztatów garncarskich;

* prezentację lokalnej historii i przyrody poprzez organizację konkursu plastycznego dla 3 grup wiekowych dzieci.

Udział w projekcie był bezpłatny. Organizator zapewnił uczestnikom miejsce imprezy, ochronę, zabezpieczenie medyczne oraz sanitarne. Wszystkie rachunki i faktury były opłacane przez Stowarzyszenie "X".

Wszelkie świadczenia dla uczestników projektu Stowarzyszenie były świadczone nieodpłatnie. Wnioskodawca nie używał zakupionych materiałów do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponieważ Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT- 7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie "X" nie osiągnęło żadnych przychodów. Działalność Stowarzyszenia "X" związana z realizacją projektu nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie "X", ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Stowarzyszenie nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego PROW na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca, w celu stworzenia społeczności lokalnej odpowiednich warunków do kultywowania lokalnych tradycji kulinarnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "małych projektów", zorganizował plenerową, otwartą imprezę pn. "..." w dniu... 2014 r. Udział w przedsięwzięciu był bezpłatny. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Działania dotyczące realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację zadania nie służą sprzedaży opodatkowanej.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji zadania pn. "...".

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego zadania.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl