IBPP4/443-457/11/MN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-457/11/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Teatru, przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 10 marca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży ryczałtowej przedstawień teatralnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% do sprzedaży ryczałtowej przedstawień teatralnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Teatr jest Państwową Instytucją Kultury, działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury z 25 lipca 2003 r. z późn. zm. Celem statutowym Teatru jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, a w szczególności sztuki teatru i dyscyplin artystycznych Teatr tworzących. Cel realizowany jest poprzez przygotowanie i publiczne przedstawianie utworów literackich i artystycznych w formie widowisk scenicznych oraz we wszystkich innych formach wyrażonych drukiem, dźwiękiem i obrazem w tym również przy wykorzystaniu środków masowego przekazu. W ramach działalności statutowej Teatr prezentuje również przedstawienia poza swoją siedzibą w kraju i zagranicą. Na prezentację tych przedstawień zawierane są umowy z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, osobami fizycznymi. Przedmiotem umowy jest prezentacja przedstawienia na scenie udostępnionej przez kontrahenta.

Do obowiązków Teatru należy m.in. przekazanie materiałów reklamowych, dostarczenie spektaklu na miejsce, transport osób (artystów i technicznej obsługi sceny), zapłata wszelkich wynagrodzeń związanych z prezentacją przedstawienia. Wynagrodzenie za prezentację przedstawienia pokrywa wszelkie koszty związane z jego prezentacją. Płatność za tę sprzedaż następuje na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z zawarta umową. Sprzedaż biletów na przedstawienia leży w gestii kontrahenta, z którym została zawarta umowa. Tantiemy autorskie płacone są zawsze przez Teatr, na podstawie umów zawartych z agencjami autorskimi, procentowo od sprzedaży biletów na podstawie dostarczonego przez kontrahenta raportu sprzedaży biletów lub od kwoty ryczałtu na którą została zawarta umowa w przypadku gdy kwota ryczałtu będzie większa od kwoty wpływów brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wobec braku zmiany dotychczasowych zasad sprzedaży ryczałtowej oraz przepisów, które obligowały Teatr do stosowania stawki 7% powinno się dokonywać wyżej opisanej sprzedaży ze stawką 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy, nadal obowiązuje stanowisko Urzędu Skarbowego i nie ma znaczenia czy opłata za wystawienie przedstawienia pobierana jest przez sprzedaż biletów czy też w formie opłaty ryczałtowej. W każdym przypadku zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r., towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W art. 41 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT, wprowadzonym przez art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578) oraz zmienionym przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726) i obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 182, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

1.

na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,

2.

do obiektów kulturalnych.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 ustawy o VAT wykaz towarów i usług objętych tym załącznikiem nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%.

Na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a.

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b.

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Jednocześnie w art. 43 ust. 19 ustawy o VAT określone zostały usługi wyłączone z ww. zwolnienie m.in. w pkt 2 lit. a) wskazano usługi wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego. Z powyższych przepisów wynika zatem, iż usługi kulturalne w zakresie wstępu na widowiska artystyczne (tj. spektakle, koncerty, przedstawienia itp.) zostały od dnia 1 stycznia 2011 r. objęte obniżoną do wysokości 8% stawką podatku VAT.

Należy zaznaczyć, że pojęcie "wstępu" rozumiane jako prawo do wejścia na dane widowisko artystyczne (spektakl teatralny) wiąże się zazwyczaj ze sprzedażą biletów, karnetów itp.

W związku z tym, że świadczenie usług kulturalnych i rozrywkowych, wyłącznie w zakresie wstępu (sprzedaży biletów), od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu według stawki 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, jako czynność wymieniona w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy, ustalić należy czy Wnioskodawca w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym świadczy usługę, o której mowa jest w poz. 182 ww. załącznika.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca będący teatrem dokonuje sprzedaży ryczałtowej spektakli kontrahentom, którzy na własny rachunek dokonują sprzedaży biletów na te spektakle. Wnioskodawca nie dokonuje zatem sprzedaży biletów wstępu na spektakle, a co za tym idzie nie świadczy usługi o której jest mowa w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Należy bowiem zauważyć, że wynagrodzenie należne Wnioskodawcy w postaci ryczałtu (rozumiane jako kwota o ustalonej z góry wysokości) nie stanowi opłaty za wstęp na widowisko artystyczne, gdyż taką opłatę pobiera kontrahent w związku ze sprzedażą biletów. Wobec powyższego, do usługi świadczonej przez Wnioskodawcę (teatr) na rzecz kontrahenta nie będzie miała zastosowania obniżona stawka w wysokości 8%.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Wskazać jednocześnie należy, iż podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%, przy czym zwolnienie od podatku VAT o charakterze przedmiotowym dot. usług kulturalnych przy spełnieniu przesłanek podmiotowych odnoszących się do usługodawcy zostało określone w ww. art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Należy zauważyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT w odniesieniu do opisanych we wniosku usług polegających na sprzedaży spektaklu kontrahentowi, gdyż kwestia ta nie była przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, jak też brak jest własnego stanowiska w tej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl