Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-445/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2009 r. (data wpływu 29 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie lokalu z przeznaczeniem na nowy salon kosmetyczno-fryzjerski wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie lokalu z przeznaczeniem na nowy salon kosmetyczno-fryzjerski wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi salon kosmetyczny jako jednoosobową działalność gospodarczą. Ze względu na to, że wartość sprzedaży opodatkowanej jego firmy nie przekracza rocznie 50.000 zł, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. W chwili obecnej planuje inwestycję polegającą na przebudowie lokalu z przeznaczeniem na nowy salon kosmetyczno-fryzjerski wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

Zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca nie planuje wykonywać czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępniania powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem. Nie wyklucza natomiast, że ze względu na zwiększone przychody jego firmy z racji świadczonych w dwóch salonach usług kosmetycznych i fryzjerskich po pewnym czasie od zakończenia realizacji inwestycji utraci prawo do zwolnienia z podatku VAT.

Rozstrzygnięcie czy istnieje możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z planowaną inwestycją jest kwestią kluczową dla uznania kosztu VAT jako kwalifikowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawdziwe jest twierdzenie, że zarówno w trakcie jak i po zakończeniu planowanej inwestycji Wnioskodawca nie może w żaden sposób odzyskać kosztu podatku VAT poniesionego w związku z jej realizacją.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma żadnej możliwości odzyskania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu inwestycji kosztu podatku VAT poniesionego w związku z jej realizacją.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W myśl art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Stosownie natomiast do przepisu art. 96 ust. 1 powołanej ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3, zgodnie z którym podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi salon kosmetyczny jako jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Obecnie Wnioskodawca planuje inwestycję polegającą na przebudowie lokalu z przeznaczeniem na nowy salon kosmetyczno-fryzjerski wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Po zakończeniu realizacji inwestycji nie planuje wykonywać czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak m.in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępniania powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca przyznanie Wnioskodawcy prawa do skorzystania z odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT (korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) a inwestycja polegającą na przebudowie lokalu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach przedmiotowej inwestycji. Tym samym nie będzie on mieć prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Z treści wniosku wynika również, iż Wnioskodawca nie wyklucza, że ze względu na zwiększone przychody jego firmy z racji świadczonych w dwóch salonach usług kosmetycznych i fryzjerskich po pewnym czasie od zakończenia realizacji inwestycji utraci prawo do zwolnienia z podatku VAT.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy o podatku VAT, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę.

Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z dokumentów celnych oraz o kwotę podatku zapłaconą od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a także o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1.

sporządzenia spisu z natury zapasów tych towarów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz

2.

przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, licząc od dnia utraty zwolnienia.

Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe (art. 113 ust. 6).

W świetle cytowanych powyżej przepisów należy stwierdzić, iż nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż nie ma on żadnej możliwości odzyskania kosztu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją inwestycji zarówno w trakcie jak i po jej zakończeniu. Wnioskodawca przedstawiając bowiem zdarzenie przyszłe wskazał, iż nie wyklucza możliwości aby w przyszłości ze względu na zwiększenie obrotów utracił prawo do korzystania ze zwolnienia.

W konsekwencji powyższego należy zatem wskazać, iż Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu do chwili zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnik VAT czynny poprzez złożenie zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R tj. spełnienie warunku niezbędnego do skorzystania przez podatnika z prawa do obniżenia podatku należnego.

Natomiast poprzez sporządzenie spisu z natury zgodnie z przepisami art. 113 ust. 5 i 6 ustawy o VAT, Wnioskodawca za zgodą naczelnika urzędu skarbowego będzie miał możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia. Bowiem jak już to wskazano powyżej prawo do obniżenia podatku należnego powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną, a realizacja tego prawa możliwa jest po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego.

Jednocześnie należy mieć na uwadze uregulowania wynikające z przepisów art. 91 ustawy o VAT, które mogą znaleźć zastosowanie w przypadku zmiany przeznaczenia powstałego w ramach realizacji projektu mienia.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi, należy odpowiednio stosować przepisy art. 91 ust. 1-6 stanowiące o dokonaniu korekty podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma on żadnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu wydania interpretacji. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego. Natomiast w sytuacji zmiany któregokolwiek z elementów opisanego zdarzenia przyszłego i występujących wątpliwości co do zastosowania przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca może wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl