Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 maja 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-434/09/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2009 r. (data wpływu 28 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu pn. "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń zakładu RTG i USG " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu pn. "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń zakładu RTG i USG ".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Projekt Wnioskodawcy pn. "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG " objęty został dofinansowaniem środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.2 Infrastruktura Lecznictwa Otwartego Priorytetu IX Zdrowie i Rekreacja. Beneficjentem środków będzie Wnioskodawca, a realizatorem Starostwo Powiatowe w Z. Zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym jest Starostwo Powiatowe. Wnioskodawca i Starostwo Powiatowe posługują się jednym numerem NIP, a deklaracje VAT-7 składa Starostwo Powiatowe, w których wykazuje czynności opodatkowane przypisane Powiatowi Z. Realizacja projektu będzie polegała na zakupie diagnostycznego sprzętu medycznego (aparatu RTG i urządzenia USG z opcją kolorowego Dopplera) oraz usług budowlanych, mających na celu dostosowanie RTG i USG do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ponadto nastąpi zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń umożliwiających wstawienie do Zakładu i poprawną eksploatację sprzętu planowanego do zakupu w ramach tegoż projektu. W wyniku realizacji projektu Powiat nie będzie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny. Zakupy towarów i usług, które będą dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych i będą udokumentowane fakturami VAT. Majątek powstały w wyniku realizacji projektu nie będzie podlegał odsprzedaży. Właścicielem tego majątku będzie Wnioskodawca, a jego eksploatację zgodnie z przeznaczeniem (diagnostyka pacjentów, przeglądy techniczne, konserwacje, naprawy) będzie prowadził ZOZ. Zakład ten jest samorządową osoba prawną, dla którego organem założycielskim jest Powiat Z. Przekazanie majątku do eksploatacji będzie nieodpłatne. Realizacja projektu związana będzie z wykonywaniem zadań własnych Powiatu o charakterze ponadgminnym tj. w zakresie promocji i ochrony zdrowia - zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca jako beneficjent ww. projektu ma czy nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w ramach realizowanego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, Powiat Z. jako beneficjent nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu realizacji projektu pn. "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG ". Zakupy dokonywane w ramach realizacji projektu nie będą bowiem związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Nie wystąpi więc prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r., zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1999 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 6 ust. 1 cyt. ustawy).

Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 ustawy o samorządzie). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (województwa, powiaty, gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powiatu.

Jak wynika z powyższego, starostwo powiatowe nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Starostwo powiatowe jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań powiatu oraz obsługi techniczno organizacyjnej powiatu. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe powiatu i starostwa powiatowego, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości powiatu podmiotowość starostwa powiatowego.

Zatem Starostwo Powiatowe działając w imieniu Powiatu realizuje zadania własne Powiatu i w tym zakresie jest zwolnione z podatku od towarów i usług z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w zakresie swoich zadań własnych będzie realizował projektu pn. "Zakup urządzeń medycznych wraz z przebudową i remontem pomieszczeń Zakładu RTG i USG " Realizacja projektu będzie polegała na zakupie diagnostycznego sprzętu medycznego (aparatu RTG i urządzenia USG z opcją kolorowego Dopplera) oraz usług budowlanych, mających na celu dostosowanie RTG i USG do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Ponadto nastąpi zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń umożliwiających wstawienie do Zakładu i poprawną eksploatację sprzętu planowanego do zakupu w ramach tegoż projektu. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny. Zakupy towarów i usług, które będą dokonywane w ramach projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl