Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 września 2013 r.
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-424/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2013 r. (data wpływu 30 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania... w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania... w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Ochotnicza Straż Pożarna zrealizowała projekt pod nazwą "...". Realizacja operacji pozwoliła wyposażyć świetlicę w niezbędny sprzęt kuchenny potrzebny do funkcjonowania tej świetlicy, ponieważ uprzednio świetlica nie posiadała takiego sprzętu co utrudniało jej prawidłowe działanie.

W związku z realizacją zadania dokonano zakupu:

a.

szafa chłodnicza 2 - drzwiowa - 1 szt.

b.

kuchnia gazowa - 1 szt.

c.

patelnia elektryczna - 1 szt.

d.

taboret gazowy - 1 szt.

Wyposażona świetlica będzie służyć jako miejsce do organizowania spotkań i szkoleń mieszkańców wsi, jak również do organizowania imprez i uroczystości dla mieszkańców i członków OSP. Świetlica będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i udostępniona nieodpłatnie.

Efekty rzeczowe planowane do osiągnięcia w związku z realizacją operacji to:

* wskaźnik produktu: ilość wyposażonych świetlic -1

* wskaźnik rezultatu: ilość osób korzystających z wyposażonej świetlicy - 20.

Poprzez realizację tej operacji nastąpi wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej oraz wzrośnie poczucie identyfikacji społeczności z regionem, jego tradycjami i wartościami. Dzięki realizacji operacji będą kultywowane lokalne tradycje i zwyczaje.

W ramach realizacji operacji na Ochotniczą Straż Pożarna w... zostały wystawione faktury przez podatnika będącego płatnikiem VAT. Ochotnicza Straż Pożarna w... nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Realizacja operacji pozytywnie wpłynie na świadomość społeczeństwa w zakresie dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturalnego, ponieważ świetlica będzie miejscem, w którym będzie możliwe wytwarzanie produktów tradycyjnych i lokalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania (złożenia wniosku o płatność) przypada na sierpień 2013 r. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Ochotnicza Straż Pożarna w... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług. Przyczyni się natomiast do większej aktywizacji mieszkańców, gdyż świetlica będzie służyć jako miejsce do spotkań mieszkańców.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ochotnicza Straż Pożarna w... ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania... w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania... w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ww. ustawy naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu wynika, że Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą "..." w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW. Realizacja operacji pozwoliła wyposażyć świetlicę w niezbędny sprzęt kuchenny potrzebny do funkcjonowania tej świetlicy, ponieważ uprzednio świetlica nie posiadała takiego sprzętu co utrudniało jej prawidłowe działanie. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Zatem w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, albowiem wydatki poniesione na realizację projektu nie mają i nie będą miały związku ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w ramach realizacji projektu pod nazwą "...".

Tym samym Wnioskodawca nie ma możliwości otrzymania z tego zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl