Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 kwietnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-419/09/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. (data wpływu 16 lutego 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.) oraz z dnia 21 kwietnia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 kwietnia 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 16 marca 2009 r. znak: IBPP4/443-146/09/EJ oraz pismem z dnia 21 kwietnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Dnia 4 grudnia 2008 r. podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy umowę na projekt "Nie wykluczaj - zatrudniaj" realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty Dla Wszystkich, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% oraz z budżetu państwa w wysokości 15%. Zgodnie z umową płatności będą dokonywane na wyodrębnione konto bankowe w transzach pod warunkiem rozliczenia się z poprzednio otrzymanych środków. Wydatki dotyczące projektu będą rozliczane w ściśle kontrolowany sposób poprzez Wojewódzki Urząd Pracy i według wcześniej zatwierdzonego budżetu. Zgodnie z umową projektu wydatkiem kwalifikowanym jest kwota netto. VAT nie jest kwalifikowany i pokrywany jest ze środków własnych. Celem głównym projektu jest organizacja społecznej kampanii promocyjno-informacyjnej zachęcającej pracodawców do zatrudniania osób wykluczonych zawodowo oraz upowszechnianie informacji o instrumentach rynku pracy, służących aktywizacji tej grupy, z wykorzystaniem wielokanałowych technik telekomunikacyjnych.

W ramach realizacji projektu będą ponoszone następujące koszty:

* stworzenie i obsługa graficzna strony internetowej www.zatrudniam.pl stworzenie i wyposażenie biura na realizację zadania (zakup mebli, komputerów, programów komputerowych, środków czystości, wynajem lokalu, zakup projektów graficznych, folderów, ulotek, wizytówek, prezentacji multimedialnych, akcesorii biurowych),

* stworzenie folderów i broszur informacyjnych dla pracodawców,

* kampania prasowa - ogłoszenia, wkładki, prezentacja multimedialna,

* kampania telekomunikacyjna - banery w Internecie, infolinia,

* konkurs dla pracodawców,

* kampania billbordowa, telewizyjna, radiowa,

* konferencja na zakończenie realizacji projektu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) wszelkie wydatki dokonywane na realizację programów operacyjnych i projektów realizowanych w ramach tych programów mają formą dotacji rozwojowych, w tym także na każdym etapie ich przekazywania. Środki przekazane przez realizatora projektu na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są dotacją rozwojową, która jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o p.d.o.f. Zatem dotacja rozwojowa jest przychodem zwolnionym z opodatkowania, a wydatki z niej poniesione nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. W 2008 r. Wnioskodawczyni prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług szkoleniowych - edukacyjnych (usługi zwolnione z VAT) oraz działalność doradczą i usługi porządkowe (opodatkowane stawką 22%). Podatek naliczony Wnioskodawczyni rozliczała stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r. uzupełniającym opis stanu faktycznego Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymana dotacja nie będzie dopłatą do ceny towaru lub usługi, kwotę dotacji jest w całości zobowiązana wydatkować na koszty związane z realizacją projektu. Zatem dotacja w całości pokryje poniesione koszty i z tego tytułu Wnioskodawczyni nie osiągnie żadnego dochodu. Projekt polegający na aktywizowaniu ludzi wykluczonych zawodowo będzie skierowany bezpłatnie do pracodawców. Projekt to informacja, doradztwo mające na celu podniesienie świadomości pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych i wykluczonych zawodowo. Do pracodawców będzie docierać informacja w postaci reklamy telewizyjnej, radiowej, ogłoszeń i plakatów informacyjnych itp. Pracodawcy będą mogli korzystać z bezpłatnej infolinii i uzyskać bezpłatne porady na temat aktywizacji ludzi wykluczonych zawodowo, a w szczególności: jakie muszą spełniać wymagania prawne oraz jakie mogą osiągnąć korzyści. Realizacja projektu, tj. świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach wykonywania projektu będzie skierowana na rzecz ogółu anonimowych pracodawców. Żaden pracodawca, który skorzysta z tych usług, nie będzie ponosił żadnych opłat. W ramach projektu nie będą świadczone żadne usługi odpłatne. Podsumowując, cel projektu to bezpłatna pomoc pracodawcom. Natomiast, już w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, jest bardzo prawdopodobne, że powstaną wymierne efekty w postaci pozyskania, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, nowych odbiorców usług i nowych zleceń. Będzie polegać to na tym, że kiedy już, w ramach realizacji projektu pracodawcy otrzymają bezpłatne porady i zdecydują się na zatrudnienie osób wykluczonych zawodowo, Wnioskodawczyni może złożyć zlecenie na przeprowadzenia rekrutacji czy szkolenie np. bhp. Będzie to przychód niezwiązany z realizacją projektu i nie będzie on rozliczany w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Przychód ten będzie stanowił dla Wnioskodawczyni podstawę do opodatkowania zarówno w podatku VAT (jako usługi doradcze, biurowe, rekrutacji, szkoleniowe - opodatkowane 22% lub zwolnione z VAT), jak i w podatku dochodowym w ramach prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Podsumowując, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni niezależnie od siebie realizuje projekt oraz świadczy usługi opodatkowane i zwolnione z podatku VAT. W celu prawidłowego rozliczenia projektu Wnioskodawczyni prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową.

W piśmie z dnia 21 kwietnia 2009 r. Wnioskodawczyni wskazała, że po zakończeniu projektu będzie generowany przychód opodatkowany stawką 22% i zwolniony z VAT. Przychód ten będzie skutkiem realizowanego projektu i będzie dotyczył bieżącej działalności gospodarczej. Ponadto wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenia (tj. komputery, drukarki, meble, programy komputerowe, strona internetowa, infolinia, itp.) będą po zakończeniu projektu wykorzystywane w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zakupami sfinansowanymi ze środków pochodzących z dotacji dokumentującymi poniesione wydatki realizacji programu Wnioskodawczyni ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, mimo tego że stosuje proporcje w odliczaniu podatku naliczonego oraz mimo tego, że wydatki związane z realizacją projektu nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są z czynnościami opodatkowanymi. Projekt służy realizacji czynności opodatkowanych, gdyż dotyczy usług doradczych opodatkowanych stawką 22%, nie ma w jego zakresie żadnych szkoleń edukacyjnych, zwolnionych od podatku VAT, dlatego zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni realizuje projekt pn. "Nie wykluczaj - zatrudniaj". Projekt to informacja, doradztwo mające na celu podniesienie świadomości pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych i wykluczonych zawodowo. Pracodawcy będą mogli korzystać z bezpłatnej infolinii i uzyskać bezpłatne porady na temat aktywizacji ludzi wykluczonych zawodowo. Realizacja projektu tj. świadczenie bezpłatnych usług informacyjno-doradczych w ramach wykonywania projektu będzie skierowana na rzecz ogółu anonimowych pracodawców.

Biorąc pod uwagę fakt, iż opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie usług, będące efektem realizowanego projektu, będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, brak jest podstaw do traktowania nieodpłatnego świadczenia usług jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawczynię w ramach realizowanego projektu pn. "Nie wykluczaj - zatrudniaj" nie służą Wnioskodawczyni do wykonywania czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawczyni przedstawiając stan faktyczny jednoznacznie wskazała, iż w ramach projektu nie będą świadczone żadne usługi odpłatne, realizowany projektu polega na świadczeniu bezpłatnych usług informacyjno-doradczych na rzecz pracodawców. Zatem przedmiotowy projekt nie będzie generował dla Wnioskodawcy żadnych przychodów, bowiem jak już wskazano wyżej przedmiotem projektu jest bezpłatna pomoc - pracodawcy nie będą ponosili żadnych opłat.

Tym samym towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu w ocenie tut. organu nie miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Skoro więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pn. "Nie wykluczaj - zatrudniaj" nie służyły wykonywaniu przez Wnioskodawczynię czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Nie wykluczaj - zatrudniaj".

Przedstawiając stan faktyczny wskazano ponadto, iż w trakcie realizacji projektu Wnioskodawczyni nabyła środki trwale, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne, które po zakończeniu jego realizacji będą wykorzystywane w bieżącej działalności Wnioskodawczyni w ramach której dokonuje ona czynności opodatkowanych oraz zwolnionych. Będzie to przychód niezwiązany z realizacją projektu i nie będzie on rozliczany w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W takim przypadku należy mieć na uwadze przepisy art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług, które znajdują zastosowanie w przypadku gdy nabywane towary będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, lub w latach następnych nastąpiłaby zmiana przeznaczenia zakupionych w ramach projektu towarów a tym samym zmieniłyby się okoliczności warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż ma pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach służących realizacji projektu, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl