IBPP4/443-386/12/BP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 października 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-386/12/BP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 września 2012 r. (data wpływu 6 września 2012 r.), uzupełnionym w dniu 18 października 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku znaczenia znakami akcyzy produktów o kodzie CN 2008 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku znaczenia znakami akcyzy produktów o kodzie CN 2008. Ww. pismo uzupełnione zostało pismem z dnia 18 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma "X" (zwana dalej X) jest producentem nalewek spirytusowych wykonanych z naturalnych składników pod wspólną nazwą "NW" (dalej NW). Nalewki zawierają od 30-40% alk. (w zależności od smaku). Do produkcji owoców w zalewie alkoholowej zostaną wykorzystane NW z dodatkiem syropu cukrowego (cukier rozpuszczony w przegotowanej wodzie). Owoce (wiśnia, malina, agrest itp.) zostają umieszczone w 300-tu gramowym słoiku (Ilość owoców 50% (150 gram)), następnie zostają zalane wyżej wymienioną zalewą alkoholową uzyskaną z NW i syropu cukrowego. Zawartość cukru w finalnym produkcie zdecydowanie przekracza 9%, zaś zawartość alkoholu w gotowym produkcie będzie wynosić 16% vol. Urząd Celny w K. zasugerował, iż produkt podlega pod kod CN 2008. Z własnych ustaleń stwierdzamy, iż kod CN 2008 pasuje do rodzaju naszego produktu.

Pragnę nadmienić, że podatek akcyzowy nie stanowi tutaj problemu, ponieważ do produkcji wyżej wymienionych owoców w zalewie będą używane NW wyprowadzone z naszego składu podatkowego, od których podatek akcyzowy zostanie odprowadzony. To rozwiązanie rzecz jasna będzie tylko możliwe w przypadku braku obowiązku oznaczania owoców w zalewie alkoholowej znakami akcyzy. W przeciwnym razie wszystkie zabiegi produkcyjne będą odbywać się na terenie naszego składu podatkowego, a finalny produkt czyli gotowe owoce w zalewie będą oznaczane znakami akcyzy i wyprowadzane ze składu podatkowego według obowiązujących przepisów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy produkt podlega obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, czy też nie.

Zdaniem Wnioskodawcy owoce w zalewie NW podlegają pod kod CN 2008, który sugeruje brak oznaczania takiego produktu znakami akcyzy.

Natomiast w przypadku oznaczania finalnego produktu znakami akcyzy zdaniem Zainteresowanego zyskuje On niezaprzeczalny atut, a mianowicie eliminujemy maksymalnie możliwość ewentualnych prób podrabiania swoich produktów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. 108 poz. 626 z 2011 r. j.t.), zwana dalej ustawą. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.). Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy są wyroby klasyfikowane do kodu CN 2008 o zawartości cukru w finalnym produkcie zdecydowanie ponad 9% oraz zawartości alkoholu w gotowym produkcie 16% vol. Zgodnie z uregulowaniem art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy. Wśród wyrobów zamieszczonych w ww. załączniku brak jest opisanego przez Zainteresowanego wyrobu o kodzie CN 2008. Stąd też stwierdzić należy, iż nie podlega on obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przyszłego.

Informuje się jednocześnie, iż interpretacji niniejszej udzielono w oparciu o kod CN wskazany przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego. Kwestie dotyczące klasyfikacji nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. W tym zakresie organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania towarów do odpowiednich kodów CN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl