Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-376/13/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2013 r. (data wpływu 1 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z 1 października 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy od wyrobów alkoholowych nabytych wewnątrzwspólnotowo i importowanych z zastosowaniem zwolnienia, które zostaną przeznaczone do działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zapłaty akcyzy od wyrobów alkoholowych nabytych wewnątrzwspólnotowo i importowanych z zastosowaniem zwolnienia, które zostaną przeznaczone do działalności gospodarczej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 października 2013 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 września 2013 r. znak: IBPP4/443-376/13/LG.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 3 czerwca Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu restauracji. Wnioskodawca posiada kolekcję wyrobów alkoholowych, którą przywiózł przede wszystkim z Irlandii oraz z innych krajów. W chwili obecnej Wnioskodawca chciałby wprowadzić posiadaną kolekcję alkoholu do obrotu w swojej działalności gospodarczej. W związku ze zmianą przeznaczenia, z użytkowania własnego na cele handlowe Wnioskodawca jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji dotyczącej zapłaty podatku akcyzowego od posiadanej kolekcji.

Ponadto w piśmie z 1 października 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że przez długie lata pobytu za granicą kolekcjonował różnego rodzaju whiskey. Czasami były to prezenty od znajomych, w innych przypadkach Wnioskodawca sam kupował dany alkohol najczęściej na lotniskach. Po kilku latach Wnioskodawca zdecydował wrócić do kraju i otworzyć własną restaurację/pub. Mając tak interesujące okazy Wnioskodawca pomyślał, że byłoby dobrze gdyby mógł te swoje okazy sprzedawać w swoim lokalu. Wnioskodawca wie, że bez podatku akcyzowego, niemożliwa jest jego sprzedaż w Polsce, więc wystąpił z prośbą o wydanie interpretacji w tej sprawie. Wnioskodawca prosi o pozwolenie na zapłacenie podatku akcyzowego za skompletowany alkohol i tym samym możliwość sprzedaży danego alkoholu w swoim lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy dany alkohol będzie podlegał podatkowi akcyzowemu.

2. Czy sprzedaż danego alkoholu będzie możliwa po zapłaceniu podatku akcyzowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, po zapłaceniu podatku akcyzowego powinien on mieć możliwość sprzedaży alkoholu w swoim własnym lokalu. Urząd Skarbowy nie zgłasza sprzeciwu, a nawet chętnie wyrazi zgodę, ponieważ od całości alkoholu Wnioskodawca będzie musiał zapłacić pełny podatek VAT bez możliwości odliczenia takowego z tytułu zakupu. Będzie musiał zapłacić również podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 108, poz. 626 z późn. zm. - dalej ustawa) określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

produkcja wyrobów akcyzowych;

2.

wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;

3.

import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;

4.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;

5.

wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

6.

wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:

a.

było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub

b.

nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

1.

składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru,

2.

obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej

- za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Ponadto na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy, po przyjęciu zgłoszenia celnego, podatnik może wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości.

W przypadku określenia kwoty akcyzy w decyzji naczelnika urzędu celnego podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tej decyzji, zapłacić różnicę między akcyzą wynikającą z tej decyzji a akcyzą pobraną przez ten organ wraz z należnymi odsetkami za zwłokę (art. 27 ust. 7 ustawy).

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy, w celu ustalenia przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, organy podatkowe biorą pod uwagę:

1.

ilość wyrobów akcyzowych;

2.

status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;

3.

miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości, sposób transportu;

4.

każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych;

5.

rodzaj wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy, na przeznaczenie handlowe wskazuje w szczególności nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych w ilościach przekraczających napoje alkoholowe:

a.

alkohol etylowy - 10 litrów,

b.

wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,

c.

piwo - 110 litrów,

d.

produkty pośrednie - 20 litrów.

Stosownie zaś do art. 36 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy import wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego, który ukończył 17 lat, w ramach następujących norm:

1.

następujące napoje alkoholowe:

a.

alkohol etylowy nieskażony o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości - 1 litr albo

b.

alkohol etylowy, napoje fermentowane, wina musujące i wyroby pośrednie, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22% objętości - łącznie 2 litry, albo

c.

zestaw wyrobów akcyzowych określonych w lit. a i b, pod warunkiem że suma wartości procentowych wykorzystania norm ustalonych w odniesieniu do poszczególnych wyrobów nie przekracza 100%;

2.

następujące napoje alkoholowe:

a.

wina niemusujące - łącznie 4 litry,

b.

piwo - 16 litrów.

Za bagaż osobisty uważa się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, przybywając na terytorium kraju, jak również bagaż, który zostanie przedstawiony organom celnym w terminie późniejszym, pod warunkiem przedstawienia tym organom dowodu, że bagaż był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący przez podmiot, który był odpowiedzialny za jego przewóz w momencie rozpoczęcia podróży (art. 36 ust. 2).

Natomiast w myśl art. 36 ust. 3 ustawy, przez podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą powietrzną z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, przez podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą morską z wyłączeniem prywatnych rejsów o charakterze rekreacyjnym.

Natomiast w myśl art. 36 ust. 5 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1, są stosowane pod warunkiem, że:

1.

charakter lub ilość przywożonych wyrobów akcyzowych nie wskazuje na przywóz w celach handlowych;

2.

przywóz tych wyrobów ma charakter okazjonalny;

3.

wyroby te są przeznaczone wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub są przeznaczone na prezenty.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca posiada wyroby alkoholowe przywiezione z Irlandii i innych krajów w stosunku do których zastosowano zwolnienie z podatku akcyzowego, które zamierza wprowadzić do obrotu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedaż alkoholu byłaby dokonywana w restauracji/pubie należącym do Wnioskodawcy.

W opisanej sytuacji zatem osoba fizyczna (Wnioskodawca) dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu alkoholu, który został zwolniony od podatku akcyzowego na podstawie art. 34 i 36 ustawy. Alkohol został zwolniony z akcyzy pod warunkiem, że będzie przeznaczony wyłącznie na własny użytek podróżnego lub jego rodziny lub na prezenty, tj. nie będzie przeznaczony do celów handlowych. Obecnie Wnioskodawca zamierza zmienić przeznaczenie nabytego wewnątrzwspólnotowo i importowanego alkoholu, w związku z czym alkohol nie powinien być objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego.

Tym samym w przypadku przywozu alkoholu z krajów spoza Unii Europejskiej mamy do czynienia z importem do którego mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy - Postępowanie w przypadku importu. W związku z powyższym chcąc opodatkować przedmiotowy alkohol podatnik kierując się zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 5 ustawy powinien wystąpić do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji określającej kwotę akcyzy w należnej wysokości. Po wydaniu decyzji przez naczelnika urzędu celnego podatnik będzie zobowiązany do zapłaty akcyzy wraz z należnymi odsetkami (art. 27 ust. 7 ustawy). Dopiero po uiszczeniu podatku akcyzowego w prawidłowej wysokości podatnik może podjąć czynności zmierzające do sprzedaży w restauracji importowanego alkoholu, w tym do oznaczenia go legalizacyjnymi znakami akcyzy.

W przypadku zaś alkoholu przywiezionego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, który ma zostać przeznaczony do działalności gospodarczej Wnioskodawca w związku ze zmiana jego przeznaczenia winien złożyć odpowiednią deklarację dla podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych, w której winien obliczyć kwotę akcyzy należną do zapłaty.

Przedmiotem opodatkowania w tej sytuacji będzie, zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, użycie (przeznaczenie do działalności gospodarczej) wyrobów akcyzowych (alkoholu) objętego zwolnieniem ze względu na przeznaczenie jeżeli jego użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia.

Po uiszczeniu akcyzy od wyrobów alkoholowych przeznaczonych do działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie mógł podjąć czynności zmierzające do sprzedaży w restauracji nabytego wewnątrzwspólnotowo alkoholu, w tym do oznaczenia go legalizacyjnymi znakami akcyzy.

Jednocześnie należy zauważyć, że sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych wymaga zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie zaś z art. 116 ust. 3, 4 i 5 ustawy, obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

W przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 3, posiadacz tych wyrobów, a w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zbywanych przez właściwy organ administracji publicznej zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - nabywca tych wyrobów, jest obowiązany zakupić znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Z czynności oznaczania sporządza się protokół.

Posiadacz wyrobów, o których mowa w ust. 3, przeznaczonych do dalszej sprzedaży jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy. (...) - art. 117 ust. 3 ustawy.

Tym samym art. 117 ustawy wskazuje moment, w którym powinno najpóźniej nastąpić nałożenie w niniejszej sprawie legalizacyjnych znaków akcyzy.

Zgodnie z art. 125 ust. 2 ustawy, legalizacyjne znaki akcyzy są sprzedawane:

1.

posiadaczowi występujących poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi;

2.

nabywcy wyrobów określonych w pkt 1, zbywanych przez właściwy organ administracji publicznej.

Reasumując, przywieziony przez Wnioskodawcę alkohol przeznaczony do działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Jednocześnie Wnioskodawca po zapłaceniu akcyzy i oznaczeniu tego alkoholu legalizacyjnymi znakami będzie mógł sprzedać go w swoim własnym lokalu.

Tym samym mając na uwadze powyższe uwagi stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Informuje się również, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie objęto przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego, gdyż zagadnienia te nie były objęte przedmiotem złożonego przez Wnioskodawcę wniosku oraz nie były objęte przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego i zakresem przedstawionych pytań.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl