IBPP4/443-358/11/EJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-358/11/EJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. (data wpływu 22 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych w ramach projektu, polegających na przetestowaniu i wdrożeniu usługi pilotażowej doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych w ramach projektu, polegających na przetestowaniu i wdrożeniu usługi pilotażowej doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 kwietnia 2011 r. (data wpływu 26 kwietnia 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 kwietnia 2011 r. znak: IBPP4/443/358-360/11/EJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma podpisać umowę z Agencją o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw - realizowanej na podstawie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu systemowego PORP "Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci" finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. W ramach tej umowy Wnioskodawca ma przetestować usługi doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów działalności gospodarczej według ustalonego standardu u 10 klientów, a po spełnieniu warunków umowy otrzyma zwrot 100% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym 85% kwoty wsparcia w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% w formie współfinansowania krajowego.

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem będą wydatki poniesione na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym wynagrodzenie samego Wnioskodawcy i zleceniobiorców będących podatnikami VAT,

* zakup niezbędnych towarów i usług,

* zakup oprogramowania oraz

* koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na potrzeby projektu.

Wnioskodawca jest podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia i wykonuje na bieżąco czynności opodatkowane tym podatkiem.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie PKD 70.22.Z - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, a także PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana i PKD 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa. Wnioskodawca dokonuje wyłącznie odpłatnej dostawy usług - w całości opodatkowanej stawką 23%.

Projekt będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będzie miał bezpośredni związek z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Czynności wykonywane w ramach projektu stanowią rozszerzenie dotychczasowej działalności, ale nie ma bezpośredniego związku, czy zależności pomiędzy czynnościami realizowanymi w ramach projektu, a pozostałą sprzedażą opodatkowaną realizowaną w ramach podstawowej działalności.

Wykonywanie usługi doradczej w ramach projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy jakichkolwiek obrotów i zdaniem Wnioskodawcy, nie będą podlegać one opodatkowaniu podatkiem VAT. W ramach umowy o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw - Wnioskodawca zobowiązuje się do przetestowania usługi u 10 klientów i nie otrzymuje od nich za świadczenie tych czynności wynagrodzenia (do czego się zobowiązał w umowie). Wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem tej usługi stanowią podstawę do wyliczenia pomocy de minimis dla klienta. Wnioskodawca jest podmiotem udzielającym pomocy de minimis dla klientów. Zgodnie z umową Agencja pokrywa koszty kwalifikujące się do objęcie wsparciem poniesione przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu.

Towary i usługi nabyte w ramach realizowanego projektu będą miały związek głównie z projektem, choć wystąpią również wydatki związane zarówno z projektem, jak i ze sprzedażą opodatkowaną.

Po zakończeniu projektu składniki majątku trwałego zakupione przez Wnioskodawcę na potrzeby projektu (głównie oprogramowanie), będą służyły działalności podstawowej tj. sprzedaży opodatkowanej.

Wnioskodawca zobowiązał się w umowie, że nie będzie odpłatnie świadczył usług stanowiących przedmiot testów w całym okresie realizacji umowy - 12 miesięcy. Usługi są w całości nieodpłatne. Klienci nie będą wnosić żadnych opłat z tytułu realizacji umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy czynności wykonywane w ramach projektu podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wykonywane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie spełniają definicji ustawowych zawartych w art. 5, 8 i art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte - w przypadku dostawy towarów - w art. 7 ust. 2 ustawy oraz - w przypadku świadczenia usług - w art. 8 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za nieodpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi zostać spełniony warunek, tj. nieodpłatne świadczenie usługi musi odbywać się do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma podpisać umowę z Agencją o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem będą wydatki poniesione na:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu, w tym wynagrodzenie samego Wnioskodawcy i zleceniobiorców będących podatnikami VAT,

* zakup niezbędnych towarów i usług,

* zakup oprogramowania oraz

* koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych używanych na potrzeby projektu.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania", "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana" a także "Działalność rachunkowo-księgowa". Wnioskodawca dokonuje wyłącznie odpłatnej dostawy usług w całości opodatkowanej stawką 23%. Projekt będzie realizowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i będzie miał bezpośredni związek z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonywanie usługi doradczej w ramach projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy jakichkolwiek obrotów. Wnioskodawca zobowiązuje się do przetestowania usługi u 10 klientów i nie otrzymuje od nich za świadczenie tych czynności wynagrodzenia. Usługi są w całości całkowicie nieodpłatne.

Mając powyższe na uwadze tut. organ stwierdza, iż w świetle art. 8 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatnie świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu usługi doradcze nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT, bowiem usługi te mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Spełniony jest zatem warunek wskazany w tym przepisie, gdyż usługi te nie są świadczone do celów innych niż działalność gospodarcza Wnioskodawcy.

Ponieważ usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są nieodpłatne, zatem nie wypełniają one dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT i również z tego tytułu nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż czynności wykonywane w ramach projektu nie podlegają opodatkowaniu, należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że w zakresie pytań przedstawionych w pkt 3 i 4 wniosku we wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl