IBPP4/443-354/13/EK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP4/443-354/13/EK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 8 października 2013 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-354/13/EK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2013 r. (data wpływu 30 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części firmy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i wyłączenie spod opodatkowania czynności jej zbycia oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania części firmy za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i wyłączenie spod opodatkowania czynności jej zbycia oraz konieczności dokonania korekty podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma Wnioskodawcy o nazwie "X" działa od 21 września 1992 r. Przeważającym rodzajem działalności jest transport drogowy towarów sklasyfikowany pod numerem PKD 49.41.Z. Firma współpracuje z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W prowadzonej działalności Firma wykorzystuje zarówno własne środki trwałe (samochody, ciągniki siodłowe, naczepy, urządzenia biurowe, narzędzia warsztatowe, nieruchomość w postaci hali obsługowo-naprawczej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu), wyposażenie jak i środki leasingowane. Firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę 8 pracowników. W firmie prowadzone są księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ewidencje VAT, gdyż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W związku z planowanymi zmianami w zakresie funkcjonowania firmy oraz wzrostu zyskowności firmy Wnioskodawca zamierza wyodrębnić w strukturze firmy dwa działy. Pierwszy z nich opierać się będzie wyłącznie na posiadanym majątku własnym, drugi obejmować będzie samochody leasingowane oraz dodatkowo jeden ciągnik siodłowy i dwie naczepy będące własnością firmy. W początkowym okresie wyodrębniona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca dział świadczący wyłącznie usługi transportowe własnymi środkami transportu. W dziale tym znajdzie się również niezbędny dla utrzymania ciągłości świadczenia usług oraz utrzymania w należytym stanie środków transportu warsztat naprawczy. Będzie on stanowił istotne zaplecze do prowadzenia samodzielnej działalności. Zorganizowanie tej części przedsiębiorstwa, w ramach której świadczone będą usługi transportowe wyłącznie własnymi środkami transportu zostanie ustalone w dokumentacji określającej składniki materialne i niematerialne przypisane do tej części przedsiębiorstwa. Do działu tego zostanie przypisany zorganizowany zespół składników wykorzystywanych na potrzeby realizowanych zadań gospodarczych. Będą to składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania i należności, a w szczególności:

* nieruchomość (hala obsługowo-naprawcza) wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu,

* ruchome środki trwałe (samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, sprzęt biurowy, telefony, sprzęt warsztatowy niezbędny do funkcjonowania samodzielnego działu transportowego),

* wyposażenie,

* prawa z umów z kontrahentami,

* prawa z umów z pracownikami,

* środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie przypisane do tego działu,

* zobowiązania wobec jednostek dotyczące nowowyodrębnionego działu,

* obowiązania wobec pracowników nowowyodrębnionego działu.

W firmie prowadzone są księgi rachunkowe. W ramach wyodrębnienia finansowego działu zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane w sposób umożliwiający identyfikację aktywów, pasywów, zobowiązań, kosztów i przychodów przypisanych do działu nowopowstałego. Dział będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tak prowadzona księgowość pozwoli na finansowe wyodrębnienie działu, a także sporządzanie sprawozdań finansowych odzwierciedlających sytuację działu. Skutkiem powyższych działań będzie wyodrębnienie w ramach firmy ww. działu zorganizowanego pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym. Obsługa transportu, zaplecza warsztatowego oraz administracyjna realizowana będzie przez zatrudnionych w tym dziale pracowników w tym kierowców, księgową, pracownika warsztatu oraz osobę zarządzającą. Kolejnym etapem zmian w firmie będzie wniesienie działu świadczącego usługi transportowe własnym sprzętem wraz z warsztatem do mającej powstać spółki z o.o. w drodze aportu. Aport będzie obejmował całość wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa łącznie z pracownikami. Spółka z o.o., do której wniesiony zostanie aport praktycznie zostanie wyposażona kompletnie w niezbędny do wykonywania działalności sprzęt i będzie mogła podjąć działalność bez dodatkowych inwestycji. Po dokonaniu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyłącznie transport świadczony własnymi środkami transportu oraz działalność ją wspomagającą czyli warsztat naprawczy usługi transportowe we firmie będą świadczone leasingowanymi środkami transportu oraz pozostałymi dwoma naczepami i ciągnikiem siodłowym. W firmie pozostanie 2 pracowników (kierowców).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych wchodzący w skład działu transportu wykorzystującego własne środki transportu oraz warsztat będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

2. Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do mającej powstać sp. z o.o. w zamian za jej udziały nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Czy wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za udziały nie spowoduje konieczności dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiony powyżej zespół składników niematerialnych i materialnych wchodzących w skład działu będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym artykułem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Wyodrębniony we firmie dział będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącej firmie, będzie przeznaczony do realizacji określonych zadań i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące zadania gospodarcze. Składniki tworzące dział pozostają we wzajemnych relacjach, dlatego też można o nich mówić jako o zespole, który odznacza się odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze firmy jako jego formalnie określona jednostka wewnętrzna np. dział, wydział, oddział itp. Takie wyodrębnienie zostanie dokonane, ponieważ wydzielony zostanie we firmie w ramach dotychczasowej działalności dział realizujący usługi transportowe wyłącznie własnymi środkami transportu wraz z przypisanym do niego warsztatem.

O wyodrębnieniu finansowym można mówić gdy istnieje możliwość wydzielenia w prowadzonej ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wydzielenie to powinno umożliwić określenie kwot przychodów, kosztów, należności i zobowiązań pozostających w związku z funkcjonowaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa W tym przypadku będzie to możliwe, gdyż wraz z wyodrębnieniem działu zostanie dokonane wyodrębnienie w systemie księgowym kont księgowych służących do ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących nowowyodrębnionego działu. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych możliwe będzie sporządzenie sprawozdań finansowych i bieżąca analiza finansowa działu.

Z wyodrębnieniem funkcjonalnym mamy do czynienia wtedy, gdy wyodrębniony dział jest w stanie przejąć określone zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Wyodrębniony dział w Firmie będzie posiadał zdolność do niezależnego działania gospodarczego poprzez zgromadzone w nim składniki materialne i niematerialne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż utworzony dział:

* będzie posiadał zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

* zespół ten będzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony,

* składniki te będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze

można stwierdzić, że wyodrębniony dział spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca uważa, iż skoro wnoszony w formie aportu dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa zastosowanie znajdzie art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy z treści art. 91 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a taką będzie wyodrębniony w firmie dział, korekta określona w ust. 1-8 tegoż artykułu dokonywana jest przez nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Pojęcie "transakcji zbycia", należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Ww. przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT natomiast stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Istotne znaczenie w powyższej definicji ma końcowy jej fragment. W celu ustalenia zatem, czy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zbadać należy, czy zespół składników majątkowych stanowić mógłby samodzielnie działające przedsiębiorstwo. Wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Ponadto wymogiem do uznania, aby zespół składników stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to by stanowił on zespół składników materialnych i niematerialnych - w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z opisem sprawy przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest transport drogowy. Wnioskodawca zamierza wyodrębnić w strukturze firmy dwa działy. Pierwszy z nich opierać się będzie wyłącznie na posiadanym majątku własnym, drugi obejmować będzie samochody leasingowane oraz dodatkowo jeden ciągnik siodłowy i dwie naczepy będące własnością firmy. W początkowym okresie wyodrębniona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca dział świadczący wyłącznie usługi transportowe własnymi środkami transportu. W dziale tym znajdzie się również niezbędny dla utrzymania ciągłości świadczenia usług oraz utrzymania w należytym stanie środków transportu warsztat naprawczy. Będzie on stanowił istotne zaplecze do prowadzenia samodzielnej działalności. Zorganizowanie tej części przedsiębiorstwa, w ramach której świadczone będą usługi transportowe wyłącznie własnymi środkami transportu zostanie ustalone w dokumentacji określającej składniki materialne i niematerialne przypisane do tej części przedsiębiorstwa. Do działu tego zostanie przypisany zorganizowany zespół składników wykorzystywanych na potrzeby realizowanych zadań gospodarczych. Będą to składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania i należności

W firmie prowadzone są księgi rachunkowe. W ramach wyodrębnienia finansowego działu zdarzenia gospodarcze będą ewidencjonowane w sposób umożliwiający identyfikację aktywów, pasywów, zobowiązań, kosztów i przychodów przypisanych do działu nowopowstałego. Dział będzie posiadał własną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Kolejnym etapem zmian w firmie będzie wniesienie działu świadczącego usługi transportowe własnym sprzętem wraz z warsztatem do mającej powstać spółki z o.o. w drodze aportu. Aport będzie obejmował całość wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa łącznie z pracownikami. Spółka z o.o., do której wniesiony zostanie aport praktycznie zostanie wyposażona kompletnie w niezbędny do wykonywania działalności sprzęt i będzie mogła podjąć działalność bez dodatkowych inwestycji. Po dokonaniu aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyłącznie transport świadczony własnymi środkami transportu oraz działalność ją wspomagającą czyli warsztat naprawczy usługi transportowe we firmie będą świadczone leasingowanymi środkami transportu oraz pozostałymi dwoma naczepami i ciągnikiem siodłowym. W firmie pozostanie 2 pracowników (kierowców).

Przedmiotem złożonego wniosku przez Wnioskodawcę jest kwestia czy wniesienie do mającej powstać spółki z o.o. w drodze aportu w postaci działu świadczącego usługi transportowe własnym sprzętem można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz czy ta transakcja będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem VAT a także czy Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż wnoszony do mającej powstać spółki z o.o. aport w postaci części przedsiębiorstwa realizującego określone zadania gospodarcze będzie można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie ona odznaczała się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zatem stwierdzić należy, że wniesienie do spółki aportu w postaci części przedsiębiorstwa spełniającego wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy nie będzie podlegało pod regulację ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z postanowieniem art. 6 ust. 1 ustawy, zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego zauważyć należy co następuje:

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Według regulacji ust. 2 powyższego artykułu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Jak stanowi ust. 9 tego artykułu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Reasumując Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, bowiem zgodnie z art. 91 ust. 9 ww. ustawy obowiązek ten ciąży na nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę przedstawionego we wniosku stanowiska prawnego Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarów i usług. Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało zawarte w odrębnym rozstrzygnięciu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl