Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-352/09/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 30 marca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Centrum-kulturalno - oświatowe i sportowe w..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu pn. "Centrum - kulturalno - oświatowe i sportowe w...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina X jest podatnikiem podatku VAT od 2000 r. w związku z uzyskiwaniem przychodów ze sprzedaży usług za dostarczanie wody, odbiór odpadów, wynajmowania i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych, użytkowania wieczystego, sprzedaży nieruchomości. Gdy podatek naliczony przy zakupach związanych ze sprzedażą podlegająca opodatkowaniu jest wyższy od podatku należnego ustalonego od osiągniętych przychodów, wtedy Gmina wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym. W ramach wydatków bieżących związanych ze sprzedażą opodatkowaną Gmina dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W latach 2009 -2010 Gmina X zamierza realizować projekt pn: "Centrum kulturalno - oświatowe i sportowe w..." w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" i nie będzie dokonywała obniżenia podatku, ponieważ inwestycja ta nie będzie dawała możliwości uzyskiwania przychodów.

Realizowane centrum służyć ma promocji aktywnego zdrowego życia mieszkańców podczas organizowania nieodpłatnych imprez kulturalnych i sportowych. W przypadku tej inwestycji VAT będzie w całości kosztem kwalifikowanym.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r. powyższy projekt nie będzie w żaden sposób związany z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r.):

Czy w odniesieniu do projektu pn: "Centrum kulturalno - oświatowe i sportowe w..." w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" Gmina X będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od wykonawców inwestycji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do planowanego do realizacji projektu pn. "Centrum kulturalno - oświatowe i sportowe w..." w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013, działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" - Gmina X nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych od wykonawców inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisem § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zdania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, (art. 7 ust. 1 pkt 9 i 10 cyt. ustawy).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż w ramach swoich zadań własnych zamierza zrealizować projekt pn. "Centrum - kulturalno - oświatowe i sportowe w...". Realizowane centrum służyć ma promocji aktywnego zdrowego życia mieszkańców podczas organizowania nieodpłatnych imprez kulturalnych i sportowych. Inwestycja nie będzie dawała możliwości uzyskiwania przychodów.

Projekt nie będzie w żaden sposób związany z wykonaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wobec powyższego nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl