IBPP4/443-319/14/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 września 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-319/14/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 11 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.), uzupełnione pismem z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z remontem platformy naftowej - jest:

* prawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi remontu części składowych platformy naftowej (rozdzielnic),

* nieprawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi obejmującej opracowanie dokumentacji remontowej.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia wysokości stawki podatku VAT dla usług związanych z remontem platformy naftowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 sierpnia 2014 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 5 sierpnia 2014 r. znak: IBPP4/443-319/14/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pod koniec lipca 2014 r. Wnioskodawca rozpocznie wykonywanie dokumentacji na remont rozdzielnic w kolumnach na jednostce FPF1 (platformie naftowej) oraz w dalszej kolejności sam remont rozdzielnic na platformie, która znajduje się na wodzie przy nabrzeżu stoczni. Wszystkie prace zarówno związane z dokumentacją jak i z remontem będą odbywały się tylko i wyłącznie na jednostce FPF1. Tworzenie dokumentacji polega na rewizji urządzeń, spisywaniu i katalogowaniu stanu obecnego i ustaleniu zakresu remontu.

Od zleceniodawcy Wnioskodawca otrzymał oświadczenie, że platforma naftowa jest sklasyfikowana pod nr PKWIU 30.11.40. Zleceniodawcą Wnioskodawcy jest R. M. S. sp. z o.o. z siedzibą w G.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że

1. Prowadzenie prac remontowych na platformie FPF-1 jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu dziennego harmonogramu prac, który jest zatwierdzany przez stronę zlecającą usługę czyli R. M. S. sp. z o.o. Na podstawie zatwierdzonych harmonogramów i wykonanych prac tworzone są raporty z wykonania. Pracownicy zleceniobiorcy nie mogą wejść na platformę bez konspektu prac na dany dzień. Ponadto o miejscu wykonywania usługi świadczyć będą delegacje pracowników wykonujących zlecenie.

2. Na usługę wykonania dokumentacji podpisał umowę z R. M. S. sp. z o.o. z siedzibą w G., natomiast prace są realizowane w ramach całościowego remontu platformy FPF-1 na rzecz międzynarodowego koncernu, który świadczy usługi w zakresie szerokiego spektrum infrastruktury rafineryjnej i gazowej na morzu i na lądzie.

3. Platforma FPF-1 jest pływającą platformą wydobywczą w połowie zanurzalną. Platforma FPF-1, przyholowana została do G.a przez dwa holowniki. Platformy półzanurzalne, takie jak FPF-1 przemieszcza się (holuje) w stanie w pełni wynurzonym. W miejscu pracy, gdzie są kotwiczone wielopunktowo balastuje się je do zanurzenia operacyjnego, a ich kadłuby (pontony) całkowicie się zanurzają (dość głęboko pod powierzchnię wody), dzięki czemu są mniej podatne na oddziaływania falowania. Powierzchnia wody i fale działają wtedy tylko na nogi platformy (kolumny stabilizujące), które - mając o wiele mniejszą powierzchnię wodnicy pływania - powodują, że cała platforma jest znacznie mniej podatna na kołysanie i nurzanie spowodowane falowaniem, jest niejako "zakotwiczona" kadłubami w głębi toni wodnej. Odpowiednie rozmieszczenie balastu pomaga stabilizować zanurzoną platformę. FPF-1 ma ok. 82 m długości, 75 m szerokości i ponad 30 m wysokości. Jej zanurzenie operacyjne to ok. 26 m, a zanurzenie w tranzycie (holowaniu) wynosi ok. 6 m, z tego powodu holowanie przyspiesza przypłynięcie platformy np. do stoczni.

4. Zdaniem Wnioskodawcy sporządzenie dokumentacji i wykonanie remontu są elementem jednej usługi kompleksowej, obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, m.in. ze względu na fakt, że usługi remontu nie można rozpocząć bez sporządzonej dokumentacji. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 5 - Umowy nr - na wykonanie dokumentacji: "do momentu podpisania umowy na wykonanie usługi remontowej, dokumentacja ofertowa na remont rozdzielnic w kolumnach na jednostce FPFI, pozostaje własnością Wykonawcy. "Usługa jest podzielona na dwie części jedynie osobnymi umowami.

5. Charakter dominujący pod względem wartościowym ma usługa remontu tj. kwota 975.000,00 zł netto, natomiast usługa sporządzenia dokumentacji to kwota 32.300,00 zł netto. Remont ma także charakter dominujący pod względem znaczenia, sensu i celu. Istotą usługi jest remont platformy, natomiast sporządzenie dokumentacji, polega na rewizji urządzeń, spisaniu, katalogowaniu stanu przed remontem i szczegółowym ustaleniu zakresu remontu, co w dalszej kolejności będzie miało wyraz w dziennych harmonogramach (w dokumentacji opisanej w punkcie 1) prac wykonywanych na platformie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy do usługi obejmującej opracowanie dokumentacji remontowej jednostki FPF1 (platformy naftowej) można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

2. Czy do usługi remontu rozdzielnic na jednostce FPF1 (platformie naftowej) można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

można zastosować stawkę 0% podatku VAT na podstawie art. 83. ust. 1. pkt 17 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

2.

można zastosować stawkę 0% podatku VAT na podstawie art. 83. ust. 1. pkt 15 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

* prawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi remontu części składowych platformy naftowej (rozdzielnic),

* nieprawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi obejmującej opracowanie dokumentacji remontowej.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z cytowanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w tak sformułowanej definicji usługi.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do:

* usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych;

* pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie (art. 83 ust. 2 ustawy).

Tym samym prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT dla świadczonej usługi remontu, przebudowy lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych, zostało uzależnione od prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że ww. czynności zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie.

Zatem aby zastosować dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę stawkę VAT w wysokości 0% należy określić charakter usług (czy przedmiotowe usługi są tożsame z tymi wymienionymi w art. 83 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy), przedmiot usług (czy są wykonywane na statkach) oraz czy są spełnione warunki formalne (czy jest prowadzona stosowna dokumentacja).

Jak wynika z wniosku Wnioskodawca świadczy dla usługobiorcy usługę sporządzenia dokumentacji na remont rozdzielnic w kolumnach na jednostce FPF1 (platformie naftowej) oraz w dalszej kolejności sam remont rozdzielnic na platformie. Zdaniem Wnioskodawcy sporządzenie dokumentacji i wykonanie remontu są elementem jednej usługi kompleksowej, obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, m.in. ze względu na fakt, że usługi remontu nie można rozpocząć bez sporządzonej dokumentacji. Ponadto zgodnie z § 3 pkt 5 - Umowy nr - na wykonanie dokumentacji: "do momentu podpisania umowy na wykonanie usługi remontowej, dokumentacja ofertowa na remont rozdzielnic w kolumnach na jednostce FPFI, pozostaje własnością Wykonawcy. "Usługa jest podzielona na dwie części jedynie osobnymi umowami. Charakter dominujący pod względem wartościowym ma usługa remontu tj. kwota 975.000,00 zł netto, natomiast usługa sporządzenia dokumentacji to kwota 32.300,00 zł netto. Remont ma także charakter dominujący pod względem znaczenia, sensu i celu. Istotą usługi jest remont platformy, natomiast sporządzenie dokumentacji polega na rewizji urządzeń, spisaniu, katalogowaniu stanu przed remontem i szczegółowym ustaleniu zakresu remontu, co w dalszej kolejności będzie miało wyraz w dziennych harmonogramach prac wykonywanych na platformie.

W kwestii uznania usług za elementy jednego świadczenia kompleksowego to należy zauważyć, że w przepisach o podatku VAT nie zawarto takiego określenia. Wynika natomiast ono z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie C-349/96 Trybunał uznał, że w celu ustalenia, czy świadczenie usług obejmujące kilka części składowych należy traktować jako jedno świadczenie czy też jako dwa lub więcej świadczeń wycenianych odrębnie, należy zważyć dwie podstawowe zasady rządzące VAT. Po pierwsze, treść art. 2 (1) VI Dyrektywy, zgodnie z którym każde świadczenie usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Po drugie, fakt, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę nie powinno być sztucznie dzielone, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu VAT. Zdaniem Trybunału pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania co do usługi zasadniczej. Usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Warto tutaj również przywołać orzeczenie w sprawie C 41/04 gdzie Trybunał zauważył, że "jeżeli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku od wartości dodanej".

Z powyższego można wnioskować, że uznanie zestawu usług za świadczenie kompleksowe jest wyjątkiem od zasady ogólnej zgodnie z którą każde świadczenie usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Natomiast warunkiem do uznania zestawu usług za świadczenie kompleksowe jest aby te pojedyncze usługi były ze sobą ściśle związane tak aby z gospodarczego (handlowego) punktu widzenia stanowiły jedno jednorodne świadczenie.

Przy czym aby daną usługę uznać za kompleksową konieczne jest żeby wszystkie czynności na nie składające się były świadczone przez jeden podmiot. W sytuacji gdy kilka podmiotów świadczy usługi we własnym imieniu na rzecz jednego klienta, takie usługi nawet gdyby były komplementarne wobec siebie nie będą razem stanowiły świadczenia kompleksowego.

Mając zatem na uwadze, że usługa sporządzenia dokumentacji remontowej ma na celu wyłącznie rewizję urządzeń, spisaniu, katalogowaniu stanu przed remontem i szczegółowym ustaleniu zakresu remontu, a istotą świadczenia nabywanego od Wnioskodawcy jest remont rozdzielnic na platformie to należy stwierdzić, że czynności te (sporządzenie dokumentacji i remont) są ściśle związane i obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Dlatego też ww. czynności można uznać, że razem tworzą jedno świadczenie kompleksowe polegające na remoncie platformy.

W związku z powyższym wszystkie świadczenia składające się na usługę kompleksową będą dzieliły na gruncie podatku VAT los świadczenia zasadniczego tj. remontu części składowych platformy. Tym samym w tym przypadku w odniesieniu do usługi sporządzenia dokumentacji - pomijając fakt czy w ogóle do tej usługi, jako samodzielnej, mógłby być zastosowany ten przepis - nie znajdzie zastosowanie art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy. Co za tym idzie stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się do pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie zaś możliwości opodatkowania stawką VAT w wysokości 0% usługi kompleksowej jaką jest remont części składowych platformy to konieczne jest aby usługa ta dotyczyła statku sklasyfikowanego pod symbolem PKWiU ex 30.11.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce "nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)". Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania.

Ustawodawca nie określił jakich konkretnie statków miałyby dotyczyć wykonywane usługi. Istotne jest natomiast aby były to statki z klasy 30.11 PKWiU.

W ustawie nie zawarto definicji "statku" tym samym stosowne wydaje się użycia tutaj definicji zawartej w Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 r. sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. 77.15.61) lub też w Kodeksie morskim z dnia 18 września 2001 r. (tekst jedn.: z dnia 19 kwietnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 758).

We ww. Konwencji wyraz "statek" oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używanych lub nadających się do użytku jako środek transportu wodnego (część A Postanowienia ogólne, Prawidło 3). Powyższa definicja jest zbieżna z potocznym rozumieniem pojęcia statek przez które rozumie się obiekt pływający, przeznaczony do przewozu ludzi i ładunków. Natomiast przez pojęcie "pływać" należy rozumieć m.in. "utrzymywać się na powierzchni lub w głębi wody, nie tonąc" (Słownik Języka Polskiego PWN wydanie internetowe).

Platforma wydobywcza jest konstrukcją pływającą wyposażona w urządzenie, przeznaczona do wykonywania wydobycia surowców (ewentualnie również ich przerobu) znajdujących się pod dnem akwenu. Należy zatem uznać, że jest to konstrukcja służąca m.in. do przetransportowania urządzeń na niej znajdujących się w rejon eksploatacji. Tym samym mając powyższą definicje statku należy uznać, że platformę również należy uznać za statek.

Potwierdzeniem powyższego są również definicje znajdujące się w Kodeksie morskim w art. 2 § 1 gdzie stwierdza się, że statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej "statkiem".

Artykuł 3 § 1 i 2 stanowi także, że Kodeks morski stosuje się do morskich statków handlowych. Morskim statkiem handlowym jest zaś statek przeznaczony lub używany do prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do: przewozu ładunku lub pasażerów, rybołówstwa morskiego lub pozyskiwania innych zasobów morza, holowania, ratownictwa morskiego, wydobywania mienia zatopionego w morzu, pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim wnętrza Ziemi.

Zatem zgodnie z Kodeksem morskim platforma wydobywcza przeznaczona do pozyskiwania zasobów mineralnych dna morza oraz zasobów znajdującego się pod nim stanowi statek.

Dla zastosowania stawki podatkowej w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia czy Wnioskodawca spełnia warunek o którym mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.

Z wniosku wynika, że prowadzenie prac remontowych na platformie jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu dziennego harmonogramu prac, który jest zatwierdzany przez stronę zlecającą usługę. Na podstawie zatwierdzonych harmonogramów i wykonanych prac tworzone są raporty z wykonania. Ponadto o miejscu wykonywania usługi świadczyć będą delegacje pracowników wykonujących zlecenie.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że Wnioskodawca prowadzi dokumentację, z której jednoznacznie wynika, że zostały wykonane czynności do których stosuje się stawkę 0%.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi mają charakter świadczenia złożonego stanowiącego remont części składowych platformy (rozdzielnic). Spółce przysługuje zatem prawo do zastosowania, w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy, 0% stawki podatku dla usługi remontu części składowej platformy która jest klasyfikowana do klasy PKWiU 30.11.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla usługi remontowej jest prawidłowe.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest:

* prawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi remontu części składowych platformy naftowej (rozdzielnic),

* nieprawidłowe w zakresie ustalenia stawki VAT dla usługi obejmującej opracowanie dokumentacji remontowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl