Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 października 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-296/12/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. organu 9 lipca 2012 r.), uzupełnionego pismem z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) oraz pismem z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości dokonania korekty podatku akcyzowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości dokonania korekty podatku akcyzowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) będącego odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP4/443-296/12/LG z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz pismem z dnia 5 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.) będącego odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 października 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Firma X S.A. z... w miesiącu kwietniu br. zamówiła (zamówienie nr:. z dnia 19 kwietnia 2012 r.) w firmie Y Sp. z o.o.z... węgiel kamienny w ilości 4.000 ton z terminem realizacji do dnia 31 maja br. nie będąc zakładem zwolnionym z podatku akcyzowego.

Firma Y Sp. z o.o. z siedzibą w... sprzedała Spółce X S.A. z siedzibą w... w miesiącu maju br. węgiel kamienny o kodzie CN 2701 o łącznej ilości 3.977,20 ton (faktura A oraz B). Zgodnie z zamówieniem otrzymanym od odbiorcy do ceny zakupu został doliczony podatek akcyzowy (30,46 zł/ton).

Na tej podstawie Y dostarczył do X węgiel na zasadach dostaw opodatkowanych akcyzą. Zafakturowano dwie dostawy węgla o łącznej ilości 3.977,20 ton, do ceny węgla dodano podatek akcyzowy.

W dniu 20 czerwca br. Firma Y Sp. z o.o. otrzymała z firmy X S.A. pismo z prośbą o skorygowanie wcześniej naliczonego podatku akcyzowego powołując się na interpretację indywidualną nr IBPP/443-130/12/LG z dnia 29 maja 2012 r. wydaną przez Ministra Finansów, organ upoważniony do wydania interpretacji, Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w sprawie prawa podatkowego, mówiącą o zwolnieniu od podatku akcyzowego od dnia 2 stycznia 2012 r., która została dołączona do ww. pisma.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nie mając dokumentów dostawy związanych ze sprzedażą węgla zwolnionego z podatku, istnieje możliwość skorygowania podatku.

Zdaniem Wnioskodawcy,

1. Brak dokumentu potwierdzającego sprzedaż zwolnioną z podatku akcyzowego w maju 2012 r. do X S.A.

2. Zestawienie wystawionych dokumentów dostaw wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu z akcyzy za miesiąc maj br. nie obejmuje dostaw ze X S.A.

3. Kwota podatku akcyzowego za miesiąc maj br., w którym ujęto sprzedaż węgla do X S.A. została uiszczona w dniu 29 maja 2012 r. na konto Izby Celnej w.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 5 października 2012 r. Wnioskodawca stwierdził, że nie można skorygować wcześniej naliczonego podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy, przy czym wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 tego załącznika są wyrobami węglowymi.

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w pozycji 20 pod kodem ex CN 2702 węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;

2.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;

3.

dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;

4.

import wyrobów węglowych;

5.

eksport wyrobów węglowych;

6.

użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;

7.

użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

8.

powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

1.

sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

2.

dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

3.

nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

4.

import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;

5.

eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Natomiast na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

1.

w procesie produkcji energii elektrycznej;

2.

w procesie produkcji wyrobów energetycznych;

3.

przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

4.

do przewozu towarów i pasażerów koleją;

5.

do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;

6.

w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;

7.

w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 "produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.Urz.UE.L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);

8.

przez zakłady energochłonne do celów opałowych;

9.

przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl art. 31a ust. 3 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

1.

pisemne powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a;

2.

posiadanie, przez pośredniczący podmiot węglowy, pisemnego potwierdzenia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b;

3.

dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca w miesiącu maju 2012 r. dokonał na rzecz firmy x S.A. sprzedaży węgla kamiennego o kodzie CN 2701 w łącznej ilości 3.977,20 ton z naliczeniem od tej transakcji podatku akcyzowego. Sprzedaż została udokumentowana fakturami VAT. Następnie w miesiącu czerwcu 2012 r. firma x S.A. zwróciła się do Wnioskodawcy o skorygowanie zapłaconego w cenie węgla podatku akcyzowego od ww. sprzedaży z związku z faktem uzyskania interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia od podatku akcyzowego zużywanego węgla.

Wątpliwość Wnioskodawcy to kwestia czy istnieje możliwość skorygowania pobranego podatku akcyzowego od przedmiotowej transakcji w sytuacji gdy nie został wystawiony dokument dostawy.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy oraz podmioty, które wystawiają ten dokument, uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 z późn. zm.), dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku przemieszczania sprzedawanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy. Podobnie w przypadku importu lub eksportu przez niego wyrobów węglowych - ust. 1 pkt 5 lit. b ww. paragrafu.

Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych określa załącznik nr 1a do rozporządzenia (ust. 11 ww. paragrafu).

Analiza powyższych przepisów (w szczególności art. 31a ust. 3 ustawy) wskazuje, że warunkiem zwolnienia od akcyzy wyrobów węglowych jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy - w przypadku przemieszczania sprzedanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy. Przepisy powyższe nie przewidują jednocześnie możliwości retrospektywnego wystawiania tego typu dokumentów.

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że

skoro do przemieszczenia opisanych we wniosku wyrobów węglowych nie zostały dołączone dokumenty dostawy, przedmiotowa dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego.

Tym samym nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej w przedmiocie zastosowania zwolnienia z akcyzy, w sytuacji gdy doszło do sprzedaży opodatkowanej, przy której nie zastosowano warunków zwolnienia.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl