IBPP4/443-291/08/AZ

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 31 grudnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-291/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2008 r. (data wpływu 10 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu 23 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu pod nazwą "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupów dokonywanych przy realizacji projektu pod nazwą "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu 23 grudnia 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-80/08/AZ z dnia 11 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował projekt pod nazwą "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Reorganizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w dniu 22 lutego 2007 r., okres realizacji projektu 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Projekt "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek" oferował specjalistyczne szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w hotelarstwie. Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby zamieszkujące tereny wiejskie tj. rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparciem EFS w ramach projektu przewidywano objąć 48 osób.

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe w dwóch zawodach, tj. "Obsługa kelnersko - barmańska" oraz "Obsługa recepcji i pięter". Łącznie stworzono cztery grupy szkoleniowe, a w każdej z nich 10 dni szkoleniowych zajęć oraz dodatkowo dwa dwudniowe szkolenia z zakresu "Podstaw obsługi komputera" dla wybranych osób o najniższych kompetencjach w tym zakresie. Udział w projekcie był bezpłatny.

Z projektu nie osiągnięto żadnych przychodów, nic nie sprzedawano. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, składa deklaracje VAT-7. Realizacja projektów szkoleniowych mieści się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że wykonuje on czynności zwolnione od podatku VAT w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej, tym samym nie ma prawa do odliczenia VAT-u naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Kwestię opodatkowania czynności dokonywanych przez podatników reguluje przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jako podatnik VAT realizował projekt pod nazwą "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.3 Reorganizacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w dniu 22 lutego 2007 r., okres realizacji projektu 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Projekt "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek" oferował specjalistyczne szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w hotelarstwie. Beneficjentami ostatecznymi projektu były osoby zamieszkujące tereny wiejskie tj. rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu wsparciem EFS w ramach projektu przewidywano objąć 48 osób.

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe w dwóch zawodach, tj. "Obsługa kelnersko - barmańska" oraz "Obsługa recepcji i pięter". Łącznie stworzono cztery grupy szkoleniowe, a w każdej z nich 10 dni szkoleniowych zajęć oraz dodatkowo dwa dwudniowe szkolenia z zakresu "Podstaw obsługi komputera" dla wybranych osób o najniższych kompetencjach w tym zakresie. Udział w projekcie był bezpłatny.

Udział w projekcie był bezpłatny. Z projektu nie osiągnięto żadnych przychodów, nic nie sprzedawano.

Mając więc na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz fakt, że art. 8 ust. 2 tej ustawy nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, gdyż nieodpłatne świadczenie usług (nieodpłatne szkolenie) odbyło się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, stwierdzić należy iż w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Akademia Hotelarstwa szkolenia na Pięć Gwiazdek".

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. Jednocześnie nadmienia się, iż zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl