Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 września 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-288/13/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2013 r. (data wpływu 20 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procedury zwrotu VAT podróżnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie procedury zwrotu VAT podróżnym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma Wnioskodawcy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem RTV i AGD. W ramach tej działalności Wnioskodawca ma prawo i dokonuje zwrotu podatku od towarów i usług VAT Podróżnym, którzy zakupili w sklepach Wnioskodawcy towary, na podstawie dokumentów TAX FREE.

W przypadku, gdy podróżny opuszcza UE z terytorium Polski urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie TAX FREE stemplem zaopatrzonym w numerator, którego wzór określił Minister Finansów w rozporządzeniu. Natomiast, gdy podróży opuszcza Wspólnotę z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska wywóz towaru potwierdzany jest przez urząd celny tego kraju stemplem, którym posługuje się Urząd Celny danego kraju, a niezgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy potwierdzony, przez Urząd Celny państwa członkowskiego innego niż Polska wywóz towaru poza terytorium UE na dokumencie TAX FREE stemplem, którym posługuje się Urząd Celny danego kraju, a niezgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu, może być podstawą zwrotu podatku VAT Podróżnemu i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE, zwane dalej Podróżnymi mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

W myśl art. 128 zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium UE nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez Urząd Celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

Urząd Celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie TAX FREE, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

W przypadku, gdy podróżny opuszcza terytorium Wspólnoty z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument został potwierdzony przez Urząd Celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Wspólnoty (art. 128 ust. 5 ustawy).

Na podstawie delegacji zawartej w art. 130 ust. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Przepis § 1 pkt 3 rozporządzenia określa, że załącznik nr 3 do rozporządzenia określa wzór stempla potwierdzającego wywóz towaru z terytorium Wspólnoty, na dokumencie będącym podstawą do zwrotu podróżnym podatku od towarów i usług.

Naszym zdaniem powyższe rozporządzenie, w części dotyczącej załącznika nr 3 (wzór stempla...) znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy towar jest wywożony poza terytorium Wspólnoty z terytorium Polski i administracja RP ten stempel przystawia (art. 128 ust. 2 ustawy).

Jeżeli towar zostanie wywieziony poza terytorium Wspólnoty, z kraju innego niż Polska będą miały zastosowania przepisy administracji danego państwa dotyczące wzoru stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, gdyż ta administracja stempel przystawia.

W związku z powyższym Podróżnemu będzie przysługiwał zwrot podatku VAT, a firma Wnioskodawcy będzie mogła zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej "podróżnymi", mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

W myśl art. 128 ust. 1 ustawy, zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów. Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.

Artykuł 128 ust. 3 ustawy określił, iż urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Ponadto w myśl art. 128 ust. 4 i 5 ustawy, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Unii Europejskiej towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, zwrot podatku przysługuje, jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 2, został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 129 ust. 1 ustawy, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

1.

spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

2.

przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

3.

posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Natomiast w myśl przepisu art. 129 ust. 2 ustawy, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy, upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.

Na mocy art. 130 ust. 1 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. Nr 68, poz. 361 z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 pkt 12 ww. rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r., dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2 ustawy, powinien zawierać co najmniej napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć "Polska-Cło".

Z kolei pkt 13 tegoż paragrafu mówi o miejscu na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej.

Wzór stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej zawiera Załącznik nr 2 do rozporządzenia. Określa on mianowicie kształt stempla, jego wymiary oraz dane jakie stempel winien zawierać dotyczące identyfikacji urzędu celnego, a w szczególności datę oraz zwrot "VAT-ZWROT".

Powyższe uregulowania dotyczą wyłącznie sytuacji kiedy to podróżny przekracza granicę Polski z państwem trzecim. Zdarzają się jednak przypadki gdy podróżny, który dokona zakupów na terytorium Polski, przekracza granicę z państwem trzecim w innym kraju członkowskim niż Polska. Wówczas to pieczęć stosowana w celu wydania potwierdzenia o wywozie towarów poza terytorium Unii Europejskiej winna być zgodna ze wzorem określonym przez przepisy tego kraju.

Kwestie dotyczące wzorów pieczęci lub stempli stosowanych przez organy celne do potwierdzeń wywozu towarów na dokumentach uprawniających podróżnego do zwrotu podatku VAT, regulują przepisy poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W związku z powyższym, służby celne ww. państw do dokonywania potwierdzeń wywozu towarów posługują się pieczęciami bądź stemplami obowiązującymi w tym kraju, z terytorium którego bezpośrednio dokonywany jest wywóz towarów do krajów trzecich.

Zatem obowiązek używania stempla, którego wzór określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (Dz. U. Nr 88, poz. 838), ciąży jedynie na polskiej służbie celnej i wynika z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

O tym, że stempel zaopatrzony w numerator, o którym mowa powyżej, służy do potwierdzania wywozu towarów tylko z terytorium Polski poza Wspólnotę, świadczy także przepis art. 147 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), który wyraźnie wskazuje, że każde państwo członkowskie przekazuje Komisji wzory pieczęci, jakie stosuje w celu wydania potwierdzenia przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione ze Wspólnoty, a Komisja przekazuje te informacje organom podatkowym w pozostałych państwach członkowskich.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu sprzętem RTV, AGD i dokonuje zwrotu podatku VAT podróżnym na podstawie dokumentów TAX FREE z tytułu zakupionego towaru.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia czy potwierdzony, przez Urząd Celny państwa członkowskiego innego niż Polska wywóz towaru poza terytorium UE na dokumencie TAX FREE stemplem, którym posługuje się Urząd Celny danego kraju, a niezgodnym ze wzorem określonym w ww. rozporządzeniu, może być podstawą zwrotu podatku VAT Podróżnemu i zastosowania stawki podatku w wysokości 0%.

Odnosząc zdarzenie przyszłe opisane we wniosku do cyt. wcześniej przepisów stwierdzić należy, że warunkiem koniecznym dla dokonania zwrotu podatku podróżnemu jest wywóz towarów poza granice Unii Europejskiej oraz posiadanie dokumentu potwierdzającego ten wywóz, przy czym potwierdzenie to odbywa się w ściśle sformalizowanym trybie. Celem weryfikacji czy posiadane przez podróżnego dokumenty są właściwie poświadczone przez organy celne zostało wydane cyt. wcześniej rozporządzenie. A zatem podatnicy mają możliwość weryfikacji dokumentów m.in. w zakresie umieszczenia na nich właściwych stempli organów celnych.

Jednocześnie potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty nie zawsze może dokonywać polski urząd celny. W przypadku dokonania wywozu zakupionych uprzednio towarów na terytorium Polski do państwa trzeciego ale przez granicę kraju członkowskiego innego niż Polska potwierdzenia wywozu towarów będzie dokonywać urząd celny w tym państwie, z którego towary będą wywiezione ostatecznie poza Wspólnotę.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zwrot podatku VAT przysługuje podróżnemu niezależnie od tego czy opuszcza on terytorium Unii Europejskiej z Polski czy też z innego kraju członkowskiego. Poświadczenia wywozu dokonuje urząd celny kraju, z którego wywóz faktycznie następuje, w oparciu o przepisy obowiązujące w danym kraju. Zatem w sytuacji, gdy podróżny przedstawi sprzedawcy wystawiony przez niego dokument TAX FREE, na którym potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej dokonał urząd celny, pieczęcią stosowana do potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej w danym kraju Unii Europejskiej, z terytorium którego dokonywany jest wywóz, dokument ten uprawnia podróżnego do otrzymania zwrotu podatku VAT, a sprzedawca towaru (Wnioskodawca) będzie mógł zastosować w odniesieniu do dostawy tych towarów stawkę podatku VAT w wysokości 0% (oczywiście przy spełnieniu warunków zawartych w art. 129 ustawy).

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl