Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-279/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2008 r. (data wpływu 29 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Stypendia dla doktorantów Instytutu X" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów usług w zakresie prawa do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Stypendia dla doktorantów Instytutu X". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 stycznia 2009 r. znak: IBPP4/443-279/08/JP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X jest płatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod nr NIP:. Statutową działalność Uczelni stanowi m.in. świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. X realizował projekt pn. "Stypendia dla doktorantów Instytutu X" finansowany ze środków Unii Europejskiej, nr umowy....

Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2006 r. do 31 marca 2008 r.

W celu realizacji projektu dokonane zostały następujące zakupy:

* wypłata stypendiów dla doktorantów,

* zakup materiałów biurowych (papier, tusze),

* wynagrodzenia koordynatora (obsługa administracyjna),

* zakup sprzętu biurowego (urządzenie wielofunkcyjne),

* zakup ogłoszeń prasowych promujących projekt.

Przedmiotem w ww. projektu, realizowanego w ramach umów o finansowanie przez Unię Europejską, były zadania o charakterze edukacyjno-naukowym polegające m.in. na wspomaganiu młodych naukowców - doktorantów poprzez wypłacanie im stypendiów naukowych; monitorowaniu ich postępów w pracy naukowej.

Miernikiem wyników ww. projektu jest liczba wykształconych osób.

Wszelkie materiały czy usługi zakupione na potrzeby realizacji ww. projektu służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe Uczelni - działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług powołaną wyżej ustawą.

W związku z faktem, iż X w ramach realizacji ww. projektu dokonywał zakupu towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), Uczelni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy X dokonując zakupów towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług tj. ww. projektu, ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, X dokonywał zakupów towarów i usług, w celu wykonania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług tj. realizował projekt, o którym mowa w pkt 50 wniosku. W związku z powyższym, w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług X nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług towary i usługi zakupione do realizacji projektu nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 zał. nr 4 wskazano usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 80 "Usługi w zakresie edukacji".

Zatem świadczenie usług w zakresie edukacji, o symbolu PKWiU ex 80, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. "Stypendia dla doktorantów Instytutu X" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, nr umowy

Wszelkie materiały czy usługi zakupione na potrzeby realizacji ww. projektu służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług powołaną wyżej ustawą.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. "Stypendia dla doktorantów Instytutu X" służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług a zatem nie były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl