Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-241/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) oraz pismem z dnia 23 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów" na podstawie umowy nr z dnia 13 czerwca 2006 r.- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów" na podstawie umowy nr z dnia 13 czerwca 2006 r. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP4/443-1/08/AZ z dnia 5 grudnia 2008 r. oraz pismem z dnia 23 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca realizował w roku 2006 projekt stypendialny współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów" - umowa nr z dnia 13 czerwca 2006 r. Wnioskodawca był beneficjentem ww. programu, a otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa (będącego instytucją wdrażającą) środki przekazywał beneficjentom ostatecznym (studentom - stypendystom) w oparciu o regulamin przyjęty uchwałami Rady Miasta.

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu nie osiągał żadnych przychodów. Przedmiotem projektu była wyłącznie wypłata stypendium. Projekt realizowano w terminie od 1 marca 2006 r. do 31 października 2007 r. Pomocą objęto 38 osób, którym wypłacono stypendium za jeden semestr.

Wnioskodawca dokonywał wypłaty stypendium zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz przyjętym przez Radę Miasta regulaminem. Stypendia mogły być przeznaczone na:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w akademiku lub na stancji,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub prowadzonej przez inny podmiot,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyższych,

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,

- całkowite lub częściowe pokrycie opłat za studia w szkole wyższej prowadzonej w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym,

- inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.

Realizacja projektu miała związek z czynnościami opodatkowanymi i wiązała się z odprowadzaniem podatku dochodowego od wypłacanych stypendiów. Realizacja wydatków związanych z projektem nie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 15 grudnia 2008 r.):

Czy istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec istniejącego stanu faktycznego, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonanych w związku z realizacją projektów stypendialnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizował w roku 2006 projekt stypendialny współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów" - umowa nr z dnia 13 czerwca 2006 r.

Wnioskodawca był beneficjentem ww. programu, a otrzymane z urzędu marszałkowskiego województwa (będącego instytucją wdrażającą) środki przekazywał beneficjentom ostatecznym (studentom - stypendystom) w oparciu o regulamin przyjęty uchwałami rady miasta.

Wnioskodawca w wyniku realizacji projektu nie osiągał żadnych przychodów. Przedmiotem projektu była wyłącznie wypłata stypendium. Projekt realizowano w terminie od 1 marca 2006 r. do 31 października 2007 r. Pomocą objęto 38 osób, którym wypłacono stypendium za jeden semestr. Realizacja wydatków związanych z projektem nie miała związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pod nazwą "Pomoc stypendialna dla studentów" na podstawie umowy nr z dnia 13 czerwca 2006 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Z uwagi na fakt, że wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego interpretacja została udzielona w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r. Jednocześnie nadmienia się, iż zmiany w podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 grudnia 2008 r. nie mają wpływu na podjęte w niniejszej interpretacji rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44 -101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl