IBPP4/443-223/10/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-223/10/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2010 r. (data wpływu 8 lutego 2010 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) oraz z dnia 14 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub ubieganie się o jego zwrot) związanego z realizacją projektu "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub ubieganie się o jego zwrot) związanego z realizacją projektu "...". Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 2 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.) oraz z dnia 14 kwietnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - jednostką budżetową realizującą ustawowe zadania własne samorządu województwa w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej...mi i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w zakresie określonym w jej statucie (zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa "w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne"). Wnioskodawca sporadycznie udostępnia swoje sale i sprzęt innym podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową adresowaną do klientów spoza oświaty, a wpływy z tej działalności stanowią 1,02% planu dochodów i wydatków Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 28 lutego 2000 r., sporządza deklaracje VAT z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności (wynajem pomieszczeń), przy czym w tym zakresie zastosowanie do jego działalności znajduje zastosowanie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Województwo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "...", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 - Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych oraz Działania 2.1 na lata 2007-2013, przy czym projekt ten realizowany będzie przez Wnioskodawcę.

Instytucja wdrażająca nakłada na beneficjenta obowiązek dostarczenia indywidualnej interpretacji w kwestii możliwości odzyskania podatku VAT odnośnie ww. projektu.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zrealizowany projekt polegający na stworzeniu platformy współpracy środowiska szkolnego realizującej funkcję zdalnego nauczania, umożliwiającą przeniesienie struktury organizacyjnej dowolnej szkoły na platformę elektroniczną z zachowaniem wszystkich jej obecnych funkcji. Połączenie elementów oprogramowania serwerowego i edukacyjnego, sieci rozległej i lokalnej, programów do zarządzania oraz wyposażenia nauczycieli w sprzęt, wsparte szkoleniami oraz oprawą metodyczną stanowi podstawę projektu, projektu ukierunkowanego na rozwój ucznia.

Projekt służyć będzie Wnioskodawcy do realizacji zadań obowiązkowych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym w zakresie ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 200, poz. 1537) oraz zadań statutowych określonych przez Samorząd Województwa.

Beneficjentem projektu będzie Województwo, ale faktury VAT związane z realizowanym zakresem prac w ramach projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę-realizatora projektu.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu (serwery, komputery, tablice interaktywne, terminale, infomaty, platforma e-Usług edukacyjnych, platforma eSzkoły) będą służyły wyłącznie działalności podstawowej Wnioskodawcy, czyli doskonaleniu zawodowym nauczycieli (usługi w zakresie edukacji PKWiU 80.42). Serwerownia regionalna powstała w wyniku realizacji projektu w budynku Wnioskodawcy oraz sprzęt umieszczony w 111...ch województwa będą służyły działalności zwolnionej z podatku VAT, czyli działalności edukacyjnej.

Zgodnie z zasadami dofinansowania projektu w ramach RPO W ww. infrastruktura nie będzie wykorzystywana w żadnym innym celu, w tym dla prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności dodatkowej, tj. wynajmu pomieszczeń i sprzętu.

Projekt realizowany będzie przy współudziale lokalnych Partnerów, tj. 53 gmin, 10 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu.

Samorząd Województwa, w imieniu którego projekt realizować i prowadzić będzie Ośrodek pełnić będzie w projekcie rolę Lidera. Projekt zakłada jego realizację w 111...ch wskazanych przez ww. partnerów.

Zgodnie z umową partnerską, zawartą w trybie art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, sprzęt i oprogramowanie nabyte w ramach projektu zostanie udostępnione partnerom (przekazane protokolarnie), z wyłączeniem serwerowi regionalnej, która znajdować się będzie w budynku Wnioskodawcy i będzie przez niego wykorzystywana wyłącznie na cele realizacji projektu (tekst jedn. do realizacji ustawowych zadań województwa, czyli nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych).

Zakłada się, że po stronie partnerów projekt będzie realizowany przez szkoły, dla których partnerzy są organami prowadzącymi i ww. przekazanie sprzętu i oprogramowania nastąpi na rzecz tych szkół, natomiast nie dojdzie do przeniesienie własności, a jedynie do nieodpłatnego użyczenia na rzecz ww. podmiotów (szkół), przy czym zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoły są jednostkami budżetowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w niniejszej sprawie brak jest możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W odniesieniu do serwerowi regionalnej znajduje bowiem zastosowanie § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania nieodpłatnie użyczonego szkołom stosuje się § 13 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia - świadczenie usług pomiędzy jednostkami budżetowymi.

Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych środków finansowych od partnerów projektu.

Umowa o dofinansowanie ze środków strukturalnych zawarta zostanie przez Województwo. Województwo będzie beneficjentem wszystkich środków finansowych oraz stroną umów partnerskich, o których mowa we wniosku.

Rzeczową realizację projektu prowadził będzie O stając się w stosunku do partnerów liderem realizującym projekt.

Serwerownia Regionalna, będzie własnością Wnioskodawcy, tj. Ośrodka.

Wnioskodawca, tj. O ujmie elementy serwerowni w wykazie środków trwałych oraz będzie dokonywał jej amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zakupiony przez Wnioskodawcę sieciowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, poza wyposażeniem serwerowni regionalnej oraz dostępowe sieci bezprzewodowe zostaną przekazane przez Wnioskodawcę bezpośrednio szkołom biorącym udział w projekcie.

Przekazanie nastąpi nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania na zasadzie nieodpłatnego użyczenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (lub ubieganie się o jego zwrot) związanego z realizacją projektu "...".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości obniżenia kwoty podatku naliczonego o kwotę podatku należnego. Planowany do realizacji projekt nie będzie generował żadnego dochodu, a zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 80).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - jednostką budżetową realizującą ustawowe zadania własne samorządu województwa w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej...mi i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w zakresie określonym w jej statucie.

Województwo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "...", realizowanego w ramach II Osi priorytetowej - Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 - Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych oraz Działania 2.1 na lata 2007-2013, przy czym projekt ten realizowany będzie przez Wnioskodawcę.

Umowa o dofinansowanie ze środków strukturalnych zawarta zostanie przez Województwo. Województwo będzie beneficjentem wszystkich środków finansowych oraz stroną umów partnerskich, natomiast rzeczową realizację projektu będzie prowadził Wnioskodawca.

Projekt realizowany będzie przy współudziale lokalnych partnerów, tj. 53 gmin, 10 powiatów i jednego miasta na prawach powiatu.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu (serwery, komputery, tablice interaktywne, terminale, infomaty, platforma e-Usług edukacyjnych, platforma eSzkoły) będą służyły wyłącznie działalności podstawowej Wnioskodawcy, czyli doskonaleniu zawodowym nauczycieli (usługi w zakresie edukacji PKWiU 80.42). Serwerownia regionalna powstała w wyniku realizacji projektu w budynku Wnioskodawcy oraz sprzęt umieszczony w 111...ch województwa będą służyły działalności zwolnionej z podatku VAT, czyli działalności edukacyjnej.

Wnioskodawca nie otrzymuje żadnych środków finansowych od partnerów projektu.

Serwerownia Regionalna, będzie własnością Wnioskodawcy, tj. Ośrodka.

Wnioskodawca, tj. O ujmie elementy serwerowni w wykazie środków trwałych oraz będzie dokonywał jej amortyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto z wniosku wynika, iż po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sieciowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zostaną nieodpłatnie przekazane na podstawie protokołu przekazania na zasadzie nieodpłatnego użyczenia przez Wnioskodawcę bezpośrednio szkołom biorącym udział w projekcie.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Zatem, aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.

Z powyższego wynika, że warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest łączne spełnienie powyższych przesłanek. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką budżetową realizującą ustawowe zadania własne samorządu województwa w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej...mi i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w zakresie określonym w jej statucie.

Wnioskodawca zobowiązany został do rzeczowej realizacji projektu pn. "...".

Powyższe oznacza, że czynność nieodpłatnego przekazania przez Wnioskodawcę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sieci dostępnych na podstawie umowy użyczenia bezpośrednio szkołom wskazanym przez partnerów projektu, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ponieważ, jak wskazano powyżej warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest łączne spełnienie obydwu przesłanek, spełnienie tylko jednej z nich, nie powoduje opodatkowania podatkiem VAT.

Wobec powyższego, nieodpłatne użyczenie zakupionego sieciowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wyniku realizacji projektu przez Ośrodek, bezpośrednio szkołom biorącym udział w projekcie nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ czynność ta związana jest prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Z treści wniosku wynika ponadto, iż powstała w efekcie projektu serwerownia regionalna (znajdująca się w budynku Wnioskodawcy) będzie wykorzystywana wyłącznie na cele realizacji projektu, tj. do realizacji ustawowych zadań województwa, czyli nie będzie służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych. Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego jednocześnie wskazał, że serwerownia regionalna będzie służyła działalności zwolnionej z podatku VAT (edukacyjnej).

W oparciu o powyższe uznano, iż towary i usługi które będą przez Wnioskodawcę nabywane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pn. "...". Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1799) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice tego szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do szkół wskazanych we wniosku, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, w którym jednoznacznie wskazano, iż towary i usługi które będą przez Wnioskodawcę nabywane na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto tut. organ zauważa, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl