IBPP4/443-195/10/AZ - Obniżenie kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-195/10/AZ Obniżenie kwoty podatku VAT w związku z realizacją projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2010 r. (data wpływu 3 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu ".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uniwersytet jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT. Statutową działalność uczelni stanowi świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80) zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Wnioskodawca złożył wniosek o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu ".

Projekt dotyczy utworzenia siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu poprzez wykonanie robót budowlanych przystosowujących hol istniejącego budynku Domu Studenta, będącego własnością Uniwersytetu, do celów biurowych.

Powstałe pomieszczenia będą służyły realizacji zadań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, na które składają się:

*

edukacja w zakresie tematyki ekonomicznej, prawnej, finansowej, organizacyjnej i technicznej studentów i innych,

*

edukacja studentów i innych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na własną działalność gospodarczą.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zmodernizuje hol DS. oraz zakupi wyposażenie biurowe (meble, komputery, inny sprzęt multimedialny i biurowy).

Nakłady, które zostaną poniesione na realizację projektu zawierające naliczony podatek od towarów i usług stanowią koszty kwalifikowane.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca zmodernizuje hol DS., który nie będzie służył prowadzeniu działalności opodatkowanej. W związku z powyższym nie będzie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w świetle przedstawionego stanu faktycznego ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu w jakimkolwiek zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług, towary i usługi planowane do zakupu w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca złożył wniosek o finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej projektu pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu ".

Projekt dotyczy utworzenie siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu poprzez wykonanie robót budowlanych przystosowujących hol istniejącego budynku Domu Studenta, będącego własnością Uniwersytetu, do celów biurowych.

Powstałe pomieszczenia będą służyły realizacji zadań Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, na które składają się:

*

edukacja w zakresie tematyki ekonomicznej, prawnej, finansowej, organizacyjnej i technicznej studentów i innych,

*

edukacja studentów i innych w zakresie pozyskiwania środków finansowych na własna działalność gospodarczą.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca zmodernizuje hol DS. oraz zakupi wyposażenie biurowe (meble, komputery, inny sprzęt multimedialny i biurowy).

W ramach realizacji przedmiotowego projektu Wnioskodawca zmodernizuje hol DS., który nie będzie służył prowadzeniu działalności opodatkowanej.

Z treści wniosku wynika, że towary i usługi planowane do zakupu w ramach realizacji projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Jak wskazał Wnioskodawca zmodernizowany hol DS. oraz nabywane towary i usługi nie będą służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej.

Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w związku z realizacją projektu pod nazwą "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu ".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w którym jednoznacznie wskazano, iż nabyte towary i usługi nie będą służyły prowadzeniu działalności opodatkowanej. Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenie przyszłego i nie było przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność (np. przeznaczenia zakupionych towarów do wykonywania czynności opodatkowanych).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl