IBPP4/443-1792/10/AŚ - Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do projektu wsparcia edukacji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 stycznia 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1792/10/AŚ Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w odniesieniu do projektu wsparcia edukacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 29 listopada 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. (data wpływu 21 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 13 grudnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części w odniesieniu do projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Projekt "..." (okres realizacji 1 września 2004 r. - 8 września 2005 r.)

1.

Celem projektu było umożliwienie równoprawnego dostępu do edukacji poprzez wsparcie stypendialne ułatwiające dostęp do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich.

2.

W związku z realizacją projektu zostały zakupione:

* tablice - stojaki promujące projekt, publikacje artykułu dot. projektu w prasie lokalnej

* tonery, tusze i głowice do drukarek służących realizacji projektu,

* skoroszyty, segregatory, papier ksero.

3.

Efektem projektu było wypłacenie uczniom stypendiów stanowiących refundację poniesionych przez nich kosztów nauki w szkole. Projekt był skierowany do zamieszkujących obszary wiejskie i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uczniów podejmujących naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, dla których organem prowadzącym jest Powiat. Stypendia uczniowie otrzymywali maksymalnie przez 10 miesięcy. Łączna kwota stypendium przypadająca na jednego ucznia za cały okres otrzymywania świadczenia wynosiła maksymalnie 2.000 PLN. Wysokość kwoty stypendium była zależna od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.Z efektów projektu osoby korzystają nieodpłatnie.

4.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie zostaną nikomu przekazane.

5.

Zrealizowany projekty nie będzie służyły w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

W piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r. uzupełniono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o następujące informacje:

Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca w odniesieniu do projektu pn. "..." ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r.), w odniesieniu do ww. projektu nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w części lub w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) powiat wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy z zakresu edukacji publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 21 cytowanej ustawy o samorządzie powiatowym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w okresie od 1 września 2004 r. do 8 września 2005 r. realizował projekt pn. "...".

Zrealizowany projekty nie będzie służył w jakimkolwiek zakresie czynnościom opodatkowanym.

Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składa deklarację VAT-7.

Towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie są i nie będą w żadnym zakresie związane z czynnościami opodatkowanymi VAT.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl