Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1773/10/AŚ
Prawo do odliczenia podatku VAT przez Miejski Zarząd Dróg w związku z wydatkami poniesionymi na przebudowę oraz budowę dróg i placów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2010 r. (data wpływu 26 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę i budowę dróg oraz placów w ramach projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę i budowę dróg oraz placów w ramach projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Miejski Zarząd Dróg (MZD) jako powołana przez Gminę samorządowa jednostka organizacyjna zajmuje się m.in.: budową dróg publicznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą (oświetlenie uliczne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, chodniki itd.). Po wybudowaniu drogi publicznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą droga zostaje jako środek trwały składnikiem majątku MZD. Budowana droga jest przyjmowana do ewidencji środków trwałych jako droga (ulica) pod określoną nazwą o wartości uwzględniającej całkowity koszt budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.

Budowa drogi, w tym przypadku projektu pn. "....." wraz z całą infrastrukturą nie jest realizowana w celu dalszej odsprzedaży lub osiągnięcia przychodu, tylko jest realizacją celów publicznych gminy. Efektem przedsięwzięcia będzie publiczna droga gminna, która zostanie udostępniona użytkownikom nieodpłatnie. Jednakże w pasie drogi budowana będzie (a w części modernizowana) sieć kanalizacji deszczowej.

Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilno-prawnych, pozyskiwane będą przychody. Za przyjmowanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej wystawiane będą faktury VAT. Pozostałe mienie (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak wiec towary i usługi jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jako nabywca w fakturach wystawianych przez wykonawców i dostawców figuruje Miejski Zarząd Dróg. Wnioskodawca jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą opodatkowaną budową/modernizacją kanalizacji deszczowej.

Miejski Zarząd Dróg jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklarację VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy mając na uwadze powyższe oraz to, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przysługuje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę i budowę dróg oraz placów.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu części dotyczącej wykonania/modernizacji kanalizacji deszczowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi VAT odliczeniu może podlegać tylko ten podatek naliczony (ta jego część), który związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Ustawa stanowi, że podatek winien być wyodrębniony w przypadku, gdy podatnik wykonuje zarówno czynności dające prawo do odliczenia, jak i czynności, w związku z którymi nie przysługuje takie prawo. Obowiązek wyodrębnienia kwot podatku przypisywanych do poszczególnych rodzajów czynności (opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu), ma charakter bezwzględny.

Cytowany powyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdza jednoznacznie, że prawo do odliczenia przysługuje w tym zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Nie przysługuje ono zatem w zakresie wykonywania czynności niepodlegających w ogóle podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "..."

Efektem przedsięwzięcia będzie publiczna droga gminna, która zostanie udostępniona użytkownikom nieodpłatnie. Jednakże w pasie drogi budowana będzie (a w części modernizowana) sieć kanalizacji deszczowej.

Z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilno-prawnych, pozyskiwane będą przychody. Za przyjmowanie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej wystawiane będą faktury VAT. Pozostałe mienie (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będzie wykorzystywane do wykonywania czynności, które generowałyby podatek należny, tak wiec towary i usługi jakie będą nabywane w związku z realizacją projektu (z wyjątkiem kanalizacji deszczowej) nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Jako nabywca w fakturach wystawianych przez wykonawców i dostawców figuruje Miejski Zarząd Dróg. Wnioskodawca jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą opodatkowaną budową/modernizacja kanalizacji deszczowej.

Miejski Zarząd Dróg jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, składającym deklarację VAT-7.

Z powyższego wynika, iż nabywane towary i usługi w ramach realizacji ww. projektu w części związanej z wybudowaniem i przebudowaniem publicznych dróg gminnych i publicznych placów nie będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W części natomiast związanej z wykonaniem/modernizacją kanalizacji deszczowej nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT (z tytułu odprowadzania wód deszczowych z terenów przyległych instytucji, na podstawie umów cywilno-prawnych, pozyskiwane będą przychody udokumentowane fakturami VAT).

Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowaną inwestycją w części dotyczącej wykonania/modernizacji kanalizacji deszczowej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym ma prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu w części dotyczącej wykonania/modernizacji kanalizacji deszczowej, uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl