IBPP4/443-174/10/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-174/10/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2010 r. (data wpływu 1 lutego 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2010 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 marca 2010 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 2 marca 2010 r. nr IBPP4/443-174/10/IP.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podjął decyzję o ubieganiu się o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013 (Działanie 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego"). Wniosek złożony przez NZOZ wybrany został, jako projekt przeznaczony do dofinansowania - umowę o udzielenie dofinansowania podpisano z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w dniu 28 kwietnia 2009 r.

Przedmiotem projektu, który został w 2009 r. zrealizowany przez NZOZ jest zakup nowoczesnej, innowacyjnej aparatury medycznej - urządzeń służących do diagnostyki wzroku - spektralnego koherentnego tomografu OCT z wbudowaną fundus kamerą oraz autorefraktokeratometru z tonometrem bezkontaktowym.

Wymienione urządzenia służą wczesnemu wykrywaniu coraz bardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych - jaskry i AMD. Są one wykorzystywane w poradni, prowadzonej przez Spółkę, gdzie wykorzystywane są do świadczeń zdrowotnych, odpłatnych ze strony NFZ. Łączne koszty realizacji projektu to 372.960,00 PLN brutto (w tym 27.152,43 PLN VAT). Wartość dofinansowania, o jakie występuje obecnie Wnioskodawca to 317.016,00 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

Ponadto w piśmie z dnia 10 marca 2010 r. Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone przez Zakład Opieki Zdrowotnej, czyli usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, zgodnie z symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nr 85, są usługami zwolnionymi od podatku VAT.

W związku z powyższym zakupy dokonane w ramach realizacji projektu pn. "..." są wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT.

Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2010 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i w związku z tym składa deklaracje VAT-7.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 10 marca 2010 r.):

Czy Wnioskodawcy w ramach realizowanego przedmiotowo projektu przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 10 marca 2010 r.), nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Odliczyć zatem można w całości wyłącznie podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 9 zał. nr 4 wskazano usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 85 "usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)".

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował w 2009 r. projekt pn. "...".

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnej, innowacyjnej aparatury medycznej - urządzeń służących do diagnostyki wzroku - spektralnego koherentnego tomografu OCT z wbudowaną fundus kamerą oraz autorefraktokeratometru z tonometrem bezkontaktowym. Zakupione urządzenia służą wczesnemu wykrywaniu coraz bardziej powszechnych chorób cywilizacyjnych - jaskry i AMD. Są one wykorzystywane w poradni, prowadzonej przez Wnioskodawcę, gdzie wykorzystywane są do świadczeń zdrowotnych, odpłatnych ze strony NFZ. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę czyli usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, zgodnie z symbolem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nr 85, są usługami zwolnionymi od podatku VAT. W związku z powyższym zakupy dokonane w ramach realizacji projektu są wykorzystane wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT.

Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2010 r. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i w związku z tym składa deklaracje VAT-7.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w ramach realizacji przedmiotowego projektu służą Wnioskodawcy wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych, tzn. takich, których następstwem nie jest określenie podatku należnego (tzn. powstanie zobowiązania podatkowego). Tym samym towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Skoro wiec towary i usługi które będą nabywane w związku z realizacją projektu nie służą wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl