Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1731/10/KG
Uprawnienie uniwersytetu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2010 r. (data wpływu 17 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji projektu pn. "...".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Uniwersytet jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług. Statutową działalność Uczelni stanowi świadczenie usług w zakresie edukacji (PKWiU ex 80), zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Uniwersytet zrealizował projekt pn. "..." finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A., projekt realizowany był w okresie od 30 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2008 r.

Przedmiotem projektu, realizowanego w ramach umowy współfinansowanej w 75% przez Unię Europejską, było zadanie o charakterze edukacyjno-naukowym polegające na zbieraniu przez uczestników projektu (pracowników naukowych Uniwersytetu, studentów) danych na temat:

* tożsamości regionalnej osób żyjących na pograniczu Polski i Czech,

* badaniu podmiotowości i tolerancji społecznościach lokalnych pogranicza polsko-czeskiego,

* bioróżnorodności fauny na terenach pogranicza polsko-czeskiego,

* aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym,

* doświadczeń regionu polsko-czeskiego na polach psychologii klinicznej.

Wyniki ww. prac zostały przedstawione na zorganizowanych w ramach projektu konferencjach naukowych, a wydane materiały konferencyjne i pokonferencyjne miały bezpośredni związek z realizowanymi projektami. Wszelkie materiały, czy usługi zakupione na potrzeby realizacji ww. projektu służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe Uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług powołaną wyżej ustawą.

W związku z faktem, iż Uniwersytet w ramach realizacji projektu dokonywał zakupu towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), Uczelni nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca dokonując zakupów towarów i usług na potrzeby czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług, tj. ww. projektu, którego przedmiot został opisany w ramach prezentowanego stanu faktycznego opisanego w pkt 54 ma prawo do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż po zakończeniu realizacji projektu przeznaczenie zakupionych towarów i usług nie uległo zmianie, Uniwersytet stoi na stanowisku, iż towary i usługi nabyte przy realizacji, wymienionego w pkt 54 projektu służyły do wykonywania czynności naukowo-edukacyjnych - zwolnionych z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4, poz. 7 usługi sklasyfikowane pod symbolu PKWiU ex 80).

W związku z powyższym, w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Uniwersytet nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ opodatkowane podatkiem od towarów i usług zakupione do realizacji projektu nie zostały wykorzystane do czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod poz. 7 załącznika nr 4 wskazano "Usługi w zakresie edukacji" sklasyfikowane w PKWiU w grupowaniu ex 80.

Zatem świadczenie usług w zakresie edukacji, o symbolu PKWiU ex 80, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt pn. zrealizował projekt pn. "..." finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A

Wszelkie materiały, czy usługi zakupione na potrzeby realizacji ww. projektu służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe Uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis stanu faktycznego stwierdzić należy, iż nie została spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu pn. zrealizował projekt pn. "..." służyły działalności naukowo-edukacyjnej wpisanej w zadania statutowe uczelni zwolnionej z podatku od towarów i usług a zatem nie były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych.

Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia podatku VAT należnego o część lub całość kwoty podatku VAT naliczonego w związku z dokonanymi zakupami na potrzeby ww. projektu.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedź na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. projektu wykorzystywane są do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga w zakresie prawidłowości zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element opisu stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl