Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 stycznia 2011 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP4/443-1632/10/JP
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego w związku z zakupem urządzeń medycznych oraz zakupem windy i budową szybu windy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2010 r. (data wpłynął do tut. organu 3 listopada 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011 r.) oraz pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 24 stycznia 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego w związku z zakupem urządzeń medycznych oraz zakupem windy i budową szybu windy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego w związku z zakupem urządzeń medycznych oraz zakupem windy i budową szybu windy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. (data wpływu 18 stycznia 2011 r.) oraz z pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 24 stycznia 2011 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 stycznia 2011 r. nr IBPP4/443-1632/10/JP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Podstawową działalnością Spółki są usługi ochrony zdrowia ludzkiego (PKWiU ex 85) zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług. Jednocześnie w budynku, który jest własnością Spółki, wynajmowane są pomieszczenia biurowe dla kilku firm o powierzchni 176,5 m2. Stanowi to niecałe 20% powierzchni budynku i pozwala utrzymać płynność w sytuacjach opóźnień w płaceniu za świadczenia przez NFZ.

Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej w sierpniu 2008 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet IX "Zdrowie i Rekreacja" Działanie 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego". Wnioskodawca otrzymał prawo do dofinansowania projektu pn. "...", potwierdzone umową z dnia 7 kwietnia 2009 r. z Zarządem Województwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO W.

Wartość projektu to 344.405,50 zł brutto. Wydatki kwalifikowalne zawierające VAT dla robót budowlanych i 7% dla zakupu urządzeń medycznych opiewają na 334.325,02 zł. Przyznana dotacja stanowi 75,75% wydatków kwalifikowalnych. Wymaga się od Wnioskodawcy dostarczenia interpretacji podatkowej co do kwalifikowalności VAT i statusu w zakresie podatku VAT. We wniosku o dotację na skutek 0-1 treści oświadczenia o możliwości odzyskania podatku VAT przez NZOZ, przyjęto, że wszystkie wydatki będą związane ze sprzedażą zwolnioną, ponieważ cały projekt został wymuszony przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. o przystosowaniu budynków do działalności medycznej do końca 2008 r. (termin ten wydłużono do roku 2012). Projekt podzielono na 15 kategorii wydatków kwalifikowalnych, przeznaczonych bezpośrednio i wyłącznie na potrzeby usług w zakresie ochrony zdrowia (zakup EKG, mikroskopu laryngologicznego, kolposkopu, endoskopów laryngologicznych, stroboskopu, USG, autoklawu, ssaka, dermatoskopu z komputerowym zestawem archiwizacji i fotodokumentacji), część jednak przeznaczono na remont i modernizację budynku poprzez dobudowanie szybu windowego i zamontowanie dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym wydatki na części wspólne takie jak winda, związane są zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i zwolnioną, jednakże VAT od tych zakupów ze względu na proporcję poniżej 2% na podstawie art. 90 ust. 1 nie zostanie odliczony.

Urządzenia medyczne oraz budowa szybu windy przeznaczonych wyłącznie na cele medyczne są i będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT (PKWiU 85). Wnioskodawca jest w stanie wyodrębnić kwoty podatku związane ze sprzedażą zwolnioną z VAT (dotyczących zakupu urządzeń medycznych oraz budowy szybu windy przeznaczonych wyłącznie do celów medycznych w projekcie dotacyjnym).

Ponadto jak ostatecznie wyjaśnił Wnioskodawca w piśmie z dnia 11 stycznia 2011 r. zakupione urządzenia medyczne będą związane wyłącznie ze świadczeniem usług zwolnionych z VAT (PKWiU 85). Zakup windy i budowa szybu windy stanowi część wspólną wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT (PKWiU 85) i opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT i opodatkowaną podatkiem VAT.

W przedmiotowej sprawie proporcja określona na podstawie art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o VAT jest mniejsza niż 2%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 11 stycznia 2011 r.):

Czy zakup urządzeń medycznych (przeznaczonych wyłącznie na cele usług zwolnionych z VAT - PKWiU 85) oraz zakup windy i budowa szybu windy (przeznaczonych na cele opodatkowane - najem, i zwolnione z VAT - usługi ochrony zdrowia - PKWiU 85) dają prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 11 stycznia 2011 r.), zakup urządzeń medycznych nie daje prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego. Natomiast zakup windy i budowa szybu windy nie dają prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego do czasu gdy proporcja między sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (o której mowa w art. 90 ustawy o VAT) nie przekroczy 2%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z powyższych uregulowań wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych, wyklucza natomiast możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo, o czym stanowi art. 90 ust. 3 cyt. ustawy. W ust. 4 art. 90 cyt. ustawy wskazano, iż proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.

W myśl art. 90 ust. 8 ustawy o VAT podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Ww. przepis stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 ustawy o VAT).

Stosownie natomiast do zapisu art. 90 ust. 10 ustawy o VAT w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Powyższe oznacza, iż w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej w sierpniu 2008 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet IX "Zdrowie i Rekreacja" Działanie 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego" projektu pn. "...".

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca zamierza dokonać zakupu urządzeń medycznych oraz szybu windy a także wykonać szyb windy. Zakupione urządzenia medyczne będą związane wyłącznie ze świadczeniem usług zwolnionych z VAT (PKWiU 85). Natomiast zakup windy i budowa szybu windy stanowią część wspólną wydatków związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT (PKWiU 85) i opodatkowaną podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT i opodatkowaną podatkiem VAT. W przedmiotowej sprawie proporcja określona na podstawie art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o VAT jest mniejsza niż 2%.

Jak wskazano powyżej prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sytuacji natomiast gdy dokonane zakupy są związane z czynnościami dającymi prawo do odliczenia oraz z czynnościami, które takiego prawa nie dają a proporcja ustalona na podstawie art. 90 ust. 2- 8 ustawy o VAT nie przekracza 2% brak jest prawa do odliczenia podatku VAT.

Wnioskodawca przedstawiając opis sprawy jednoznacznie wskazał, iż zakupione urządzenia medyczne będą związane wyłącznie ze świadczeniem usług zwolnionych z VAT (PKWiU 85), natomiast zakup windy i budowa szybu windy są związane z czynnościami zwolnionymi z VAT i opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał również, że w odniesieniu do zakupu windy i budowy szybu windy nie jest w stanie do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych ze sprzedażą zwolnioną z VAT i opodatkowaną podatkiem VAT, a proporcja o której mowa w art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o VAT jest mniejsza niż 2%.

W świetle powyższego w odniesieniu do tych zakupów (zakup windy oraz budowa szybu windy) Wnioskodawca obowiązany jest zastosować wskaźnik proporcji. Ponieważ jednak proporcja ustalona zgodnie z art. 90 ust. 2 - 8 ustawy o podatku od towarów i usług nie przekroczyła 2%, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu w tej części.

W odniesieniu do pozostałych zakupów dokonywanych w związku z przedmiotowym projektem (tj. nabycie urządzeń medycznych) występuje sytuacja, gdy dokonywane przez Wnioskodawcę zakupy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT - jednoznacznie wskazano, iż będą one związane wyłącznie ze świadczeniem usług zwolnionych. Zatem w odniesieniu do tych zakupów (urządzeń medycznych) Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w ich cenie bowiem nie zostaje w ich przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna warunkująca prawo odliczenia, a mianowicie nie zachodzi związek z czynnościami opodatkowanymi generującymi podatek należny.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zakup urządzeń medycznych nie daje prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego, natomiast zakup windy i budowa szybu windy nie dają prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od należnego do czasu gdy proporcja między sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną (o której mowa w art. 90 ustawy o VAT) nie przekroczy 2%, należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, iż niniejszej interpretacji indywidualnej udzielono przy jednoznacznym wskazaniu Wnioskodawcy, że zakupione urządzenia medyczne będą służyć wyłącznie sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

Zaznaczenia wymaga, że interpretacja odnosi się tylko do prawa do odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę i nie rozstrzyga o zwolnieniu z podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę, bowiem nie było to przedmiotem wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl