IBPP4/443-1621/11/AWi - Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części, bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1621/11/AWi Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części, bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części, bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu o nazwie "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub w części, bądź zwrotu podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu o nazwie "...". Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 grudnia 2011 r. (data wpływu 9 grudnia 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zaistniałego stanu faktycznego:

Wnioskodawca jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT o numerze identyfikacyjnym NIP oraz jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca jest niepubliczną szkołą wyższą, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365). Główną działalnością statutową Wnioskodawcy jest kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz dbałość o ich wszechstronny rozwój, kształcenie i promowanie kadr naukowych, prowadzenie badań naukowych i szkoleń, promowanie i upowszechnianie nauki i kultury oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. Niektóre zadania uczelnia realizuje w oparciu o umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi. Uczelnia realizowała kilka zadań w oparciu o dotacje pozyskiwane w ramach programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, przekazywane na podstawie umów zawartych z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Uczelnia zrealizowała projekt nr: o nazwie "..." zgodnie z umową nr z dnia 22 czerwca 2005 r. zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Urzędem Marszałkowskim. Projekt był realizowany w ramach ZPORR (Priorytet: 2 Działanie 2.6), typ projektu: naukowo-badawczy. Projekt został zakończony i jest rozliczony. Projekt "..." stanowi inicjatywę służącą dynamizowaniu współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a biznesem na bazie zidentyfikowanych powiązań w ramach sieci przedsiębiorstw i instytucji (gron przedsiębiorczości). Jego istotą było wzmacnianie współpracy pomiędzy aktorami 3 wytypowanych na podstawie badań klastrów przemysłowych w celu pobudzania rozwoju technologicznego. Służyły temu spotkania przedsiębiorców i dostawców z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń branżowych, sektora B+R oraz samorządu terytorialnego, zainteresowanego wspieraniem gron na swoim terenie (Fora Technologiczne). Efektem projektu jest m.in. powstanie w województwie klastra informatycznego "...". Beneficjentami ostatecznymi projektu są nieokreślone z nazwy jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorcy, jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu. Wnioskodawca był podmiotem realizującym i zarządzającym projektem.

Materiały i usługi nabyte z dotacji, zostały zgodnie z umową i budżetem projektu zużyte w 100% na potrzeby projektu. W projekcie nie dokonywano zakupów środków trwałych i wyposażenia.

Dla potrzeb związanych z procesem rozliczania VAT prowadzone są u Wnioskodawcy wydzielone rejestry zakupów związanych bezpośrednio ze sprzedażą opodatkowaną - w przypadku, gdy ta sprzedaż (realizowane usługi) podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W związku z realizacją projektu nie dokonano żadnej sprzedaży ani na etapie realizacji projektu ani też po jego zakończeniu. W projekcie nie wystąpiły przychody (w tym opodatkowane podatkiem VAT), nie prowadzono dla tego projektu rejestrów zakupów i sprzedaży VAT.

Żadna część projektu nie jest wykorzystywana przez inną jednostkę, żadna część projektu nie jest oddana do użytkowania innemu podmiotowi (w ramach umów cywilno-prawnych). W dającej się przewidzieć perspektywie kilku lat, żadna część projektu nie będzie stanowić źródła przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Na fakturach jako nabywca widnieje Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca po zrealizowaniu projektu: o nazwie "..." w ramach umowy nr z dnia 22 czerwca 2005 r. zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Urzędem Marszałkowskim - ma prawo do odliczenia w całości lub części, bądź zwrotu podatku naliczonego, zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do projektu nr: o nazwie: "..." nie istniała na etapie realizacji projektu oraz nie istnieje aktualnie (po zakończeniu realizacji projektu), możliwość odliczenia bądź zwrotu całości lub części podatku VAT zapłaconego przy nabywaniu materiałów i usług w związku z realizacją tego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zrealizował projekt o nazwie "..." w ramach ZPORR Priorytet: 2 Działanie 2.6.

Z treści wniosku wynika, iż w ramach projektu organizowano spotkania przedsiębiorców i dostawców z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń branżowych, sektora B+R oraz samorządu terytorialnego, zainteresowanego wspieraniem gron na swoim terenie (Fora Technologiczne).

Efekty projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem jak już wskazano wyżej obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W konsekwencji z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma zatem prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego zapłaconego w związku z zakupami dokonanymi przy realizacji projektu o nazwie "...". Tym samym nie będzie on miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania, uregulowania § 22 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, na podstawie umów zawartych przed 1 maja 2004 r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ zauważa, że interpretację wydano przy założeniu, że faktycznie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl