IBPP4/443-1604/10/EJ - Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1604/10/EJ Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 października 2010 r. (data wpływu 28 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu 10 grudnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizowanym projektem pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2010 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP4/443-1604/10/EJ.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i na podstawie Konstytucji (art. 165) oraz ustawy o samorządzie gminnym posiada osobowość prawną (art. 2 ust. 2). Wnioskodawca realizuje projekt inwestycyjny "..." w ramach programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa na lata 2007-2013 (RPO). Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa odcinka drogi gminnej. Głównym celem projektu jest poprawa spójności społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym poprzez zwiększenie efektywności systemu transportowego w gminie. Przebudowa drogi gminnej jest inwestycją publiczną w celu poprawy stanu technicznego i parametrów jezdnych. Projekt realizowany jest w ramach jednej umowy z wykonawcą i faktury wystawiane są na Gminę (Beneficjent). W ramach realizowanego projektu dofinansowanie stanowi 60,73% kwoty wydatków kwalifikowanych oraz wkład własny w wysokości 39,27% kwoty wydatków kwalifikowanych projektu. Wszelkie wydatki nie kwalifikowane finansowane są ze środków własnych Beneficjenta. Środki w formie płatności są przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki oraz refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Wnioskodawcy środków dofinansowania jest złożenie do Instytucji Zarządzającej RPO poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność.

Opisany projekt realizowany jest w ramach zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. - art. 7 ust. 1 pkt 2 - gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego").

W piśmie z dnia 7 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że okres realizacji projektu ustalony jest na:

* rzeczowe rozpoczęcie realizacji - 1 lipca 2010 r.

* zakończenie rzeczowe realizacji - 30 września 2010 r.

* zakończenie finansowe realizacji - 30 września 2010 r.

Przebudowa drogi gminnej jest inwestycją publiczną i z jej efektów nieodpłatnie korzystać będą wszyscy użytkownicy drogi. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców i pozostałych podróżnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie. Po zakończeniu realizacji projektu, bieżące utrzymanie drogi finansowane będzie ze środków budżetu gminy. Powstała w wyniku projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna na równych i niedyskryminujących zasadach i nieodpłatna. Nowy szlak komunikacyjny ułatwi przemieszczanie się osób zamieszkujących przy nim przede wszystkim na osiedlach domów jednorodzinnych, przedsiębiorcom i ich klientom, rolnikom. W wyniku wykorzystywania niniejszego mienia Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów rodzących obowiązek podatkowy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (podatek należny VAT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek naliczony związany z wydatkami inwestycyjnymi w ramach projektu "..." może zostać odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego VAT zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 jak również art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Gmina nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastruktura drogową. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w przypadku, gdy zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej, uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje więc wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina realizuje w zakresie zadań własnych inwestycję pn. "...". Przebudowa drogi gminnej jest inwestycją publiczną i z jej efektów nieodpłatnie korzystać będą wszyscy użytkownicy drogi. Powstała w wyniku projektu infrastruktura będzie ogólnodostępna na równych i niedyskryminujących zasadach i nieodpłatna. W wyniku wykorzystywania niniejszego mienia Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek obrotów rodzących obowiązek podatkowy w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (podatek należny VAT).

W myśl powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż nabyte towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki, bowiem nie zostanie w omawianym przypadku spełniona podstawowa przesłanka pozytywna jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl