IBPP4/443-1603/09/JP - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP4/443-1603/09/JP Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lutego 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2009 r. wpłynął do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z ponoszeniem wydatków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 lutego 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach oraz ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

*

opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

*

podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz czynny ich udział w opracowaniu i realizacji LSR,

*

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,

*

propagowanie działań na rzecz realizacji LSR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

*

promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,

*

udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,

*

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

*

wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych,

*

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.

Dochodami Stowarzyszenia są składki członkowskie i środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania".

Ani obecnie ani w najbliższej przyszłości Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1, 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym nie występują okoliczności wynikające z art. 5 ust. 1 tj. nie występuje odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Skoro nie występuje sprzedaż, ani działalność gospodarcza, to jednostka nie jest zarejestrowana w ewidencji płatników podatku VAT. Nie wykonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Stowarzyszenie nie ma fizycznej możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT) a tym samym nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca w piśmie z dnia 5 lutego 2010 r. nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Nabywane towary i usługi nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 5 lutego 2010 r.):

Czy w związku z ponoszeniem wydatków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane ostatecznie w piśmie z dnia 5 lutego 2010 r.), nie ma prawa do odliczania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, który nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20. Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku VAT skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach oraz ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem statutowym Stowarzyszenia jest:

*

opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

*

podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz czynny ich udział w opracowaniu i realizacji LSR,

*

upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,

*

propagowanie działań na rzecz realizacji LSR, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

*

promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,

*

udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,

*

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

*

wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych,

*

wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.

Dochodami Stowarzyszenia są składki członkowskie i środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 4.31 "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania".

Ani obecnie ani w najbliższej przyszłości Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1,2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z tym nie występują okoliczności wynikające z art. 5 ust. 1 tj. nie występuje odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Nabywane towary i usługi nie będą w żadnym zakresie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT a ponadto realizacja Działania "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania" nie wiąże się z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, więc towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego Działania nie są w żaden sposób związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie ma możliwości odliczania podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku VAT. Niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga czy Wnioskodawca faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej. Powyższe stwierdzenie przyjęto jako element zaistniałego stanu faktycznego i nie było ono przedmiotem oceny. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl